رفتن به نوشته‌ها

آموزش دوخت انواع یقه (بخش اول)


دوخت یقه موضوعی گسترده است که در قالب یک مقاله نمی گنجد. این موضوع از جزئیات گسترده ای برخوردار است و همین موضوع باعث شده تا آموزش دوخت انواع یقه را در قالب چند مقاله منتشر کنیم. در ادامه بخش اول این آموزش با ما همراه باشید.

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

بعد از رسم الگو از نقطه ۲۹ داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج۲۹ و از نقطه ۳۰ برابر با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه ۱۶ با اندازه (ج۲۹-۲۹) داخل شیب سرشانه می شویم. ج۱۶ و از نقطه ۷ روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و ۲ نقطه جدید را بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

آموزش دوخت انواع یقه (بخش اول)

آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه ۲۹ روی شیب سرشانه ۳-۱ سانت داخل شده و از نقطه ۳۰ به پایین CM10-15 علامت می زنیم. ۲ نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۵/۰ تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM5/0 در گودی یقه را می بندیم.

آموزش دوخت یقه هفت

دوخت یقه هفت

یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه ۲۹ با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج۲۹ و از این نقطه CM10-15 بموازات وسط جلو پایین می آییم تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج۲۹ وصل می کنیم. با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه ۲برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM5/0 یقه بسته می شود.

یقه چهارگوش (خشتی)

یقه چهارگوش

یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

یقه دلبری (فانتزی)

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم. افرادیکه گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه ۳۰ روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به ۲ یا CM4 داخل شده از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه ۱ قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم ۳-۲ برابر ۲/۱ دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم ۲ و ۳ را بهم وصل می کنیم از ۲/۱ این خط ۵/۱ سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (۲-۴) ۱/۲ (۳-۲) و ۵-۴ مساوی CM5/1 از ۲ به ۳ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۵ بگذرد و سپس از ۶-۲ عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم. (۲-۶)=۸ تا ۶ سانت از نقطه ۳ تا ۷ مساوی CM5-6 علامت می زنیم و ۸-۷ عمود بطرف بالا برابر با ۴ سانت علامت می زنیم. از ۸ به ۳ مستقیم وصل می کنیم و از ۶ با هلال به نقطه ۸ وصل میکنیم. ۶-۲ خط وسط پشت یقه می باشد.

آموزش دوخت یقه شکاری

۱ به ۲=۱۲-۱۰ سانت

۲ به ۳=مجموع حلقه جلو و پشت %۱ سانت

۲ به ۴=۲/۱(۲ به ۳)

۴ به ۵=۵/۲-۳ سانت

۲ به ۶=۷-۶ سانت عرض یقه

۳ به ۷=۸-۷ سانت

۸ به ۷=۴-۳ سانت

یقه خرگوشی

یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه ۳ تا ۷ مساوی ۱۲-۱۰ سانت خارج می شویم و از ۸ تا ۷، ۶ سانت عمود بطرف بالا می رویم و به ۸ به ۳ و ۶ وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه ۸ کمی هلال کرد.

یقه خرگوشی

توجه

فاصله ۳-۲ در یقه شکاری و خرگوشی ۲/۱ دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت وجلو الگو منهای جادگمه می باشد.

یقه ۳ سانتی

فاصله ۲-۱ مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. ۳-۱ مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. ۴-۲ مساوی ۲ سانت بطور عمود بالا می رویم. ۵-۴ مساوی ۳ سانت دیگر علامت می زنیم. ۶-۱ مساوی ۳ سانت عرض یقه را بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه ۶ بطور هلال به ۵ وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه ۷ یک سانت داخل می شویم به ۴ وصل می کنیم و از ۴ به ۳ بطور هلال وصل می کنیم.

یقه 3 سانتی

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت %۵/۰

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۵/۲-۲ سانت

۴ به ۵=۵/۳-۳ سانت

۵ به ۶=۲-۵/۱ سانت

۱ به ۷=۴-۵/۳ سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه ۶ مساوی ۵/۰ سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (۴ به ۱) و (۷ به ۶) با هلال مختصر رسم می شود.

یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض ۵/۱۰-۱۰ سانت رسم می کنیم. از ۴ تا ۱۰ مساوی با ۲-۵/۱ سانت مقدار جادگمه را در امتداد ۳ به ۴ خارج می شویم و از ۱۱ بطور مستقیم به ۷ وصل می کنیم اگر بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط ۱۱-۷ را به طرف خارج امتداد می دهیم از ۵/۰ تا ۵/۱ سانت و از این نقطه با هلال کم تا نزدیک ۹ وصل می کنیم.

یقه مردانه با پایه جدا

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۲ سانت

۴ به ۶=۱ به ۵=CM5/2=عرض پایه یقه

۶ به ۷=۱ سانت

۵ به ۸=۴ سانت

۹ به ۸=CM4-5 =عرض یقه

۹ به ۱=۲ به ۱۱

۴ به ۱۰=CM5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه ۱۱ مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه ۱۱ مساوی ۵/۱ سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

یقه ب.ب – گرد

۲/۱ دور گردن=۲ به ۱ یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

۲ به ۳=۵/۲ سانت

۱ به ۴=۳/۱(۲ به ۱)

۱ به ۵=۵/۱-۱ سانت

۳ به ۶=۲ سانت پایه یقه

۶ به ۷=۵ به ۸=۵-۴ سانت عرض یقه

۵ به ۹=۲/۱(۸ به ۵)

۹ به ۱۰=۱ سانت

یقه ب.ب - گرد

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن بعلاوه ۲ سانت و عرض ۱۰-۹ سانت رسم می کنیم.

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

۱ به ۲=۲/۱ دور گردن =۲ سانت مقدار جادگمه

۲ به ۳=۱ به ۴=۱۰-۹ سانت

۱ به ۵=۴/۱(۲ به ۱)

۱ به ۷=۲ به ۶=۵/۱-۱ سانت

۶ به ۸=۳-۵/۲ سانت

از نقطه ۸ خطی بموازات (۲ به ۱) رسم می کنیم از ۷ با هلال به نقطه ۱۰ رسم می کنیم.

۴ به ۱۱=۵/۱ سانت

۹ به ۱۲=۵/۲ سانت

دونقطه ۱۱ و ۱۲ را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال ۱۰ به ۷ را قطع کند.

در صورتی که تمایل دارید بخش دوم این مقاله را مطالعه کنید وارد مقاله بخش دوم آموزش دوخت یقه شوید.منتشر شده در آگهی ها