رفتن به نوشته‌ها

آموزش دوخت انواع یقه (بخش دوم)


در این مطلب قصد داریم به آموزش دوخت انواع یقه های انگلیسی ساده، یقه شل، یقه شل جدا، یقه آرشال، یقه اسپرت و انواع آن، یقه آمریکایی و یقه انگلیسی جدا بپردازیم. در بخش اول از مقاله آموزش دوخت انواع یقه به آموزش دوخت تعدادی از انواع یقه پرداختیم. از آنجا که مبحث دوخت یقه مبحث مهم و قابل بحثی است، ناچار بودیم آن را به چند بخش تقسیم کنیم. در ادامه آموزش دوخت انواع یقه با هنرمادر همراه باشید.

یقه انگلیسی ساده (بلوزی)

بعد از رسم الگو ۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه را از خط وسط جلو خارج کرده و آن را به موازات خط وسط جلو می کشیم. ج۳۰ به ۳۰=۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه از ج۳۰ تا O=12-15 سانت به پایین علامت زده، نقطه O به ۲۹ را وصل کرده، نقطه O،نقطه شکست می باشد. وخط ۲۹ به O خط شکست یا تا می باشد. از ۲۹ روی شیب سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده از نقطه ۴۰ مساوی ۳ سانت به داخل علامت زده دو نقطه را با هلال مختصر وصل می کنیم و سجاف را رولت می کنیم.

دوخت یقه انگلیسی

برای رسم بالای یقه مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن و عرض ۷-۶ سانت رسم کنید.

»»(مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو)۲/۱ دور گردن=۲ به ۱

۲ به ۳=۱ به ۴=۷-۶ سانت

۲ به ۵=هلال یقه پشت الگو

۱ به ۶=۱ سانت

۲ به ۷=۲ سانت

۴ به ۸=۲-۱ سانت

۸ به ۹=۳-۱ سانت در صورت تیز بودن نوک یقه

دوخت یقه انگلیسی

یقه شل (دراپه)

بعد از رسم الگو پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می کنیم و از ابتدای سرشانه نقطه ۲۹ به تناسب مدل داخل می شویم. نقطه ج۲۹

CM4-6=ج۲۹ به ۲۹ و از نقطه ۳۰ به پایین ۸-۵ سانت علامت می زنیم.

CM5-8=ج۳۰ به ۳۰ از ج۲۹ به ج۳۰ هلال جدید یقه را رسم می کنیم.

از ۲۶ خطی به گودی یقه جدید وصل می کنیم. با چیدن این خط و بستن پنس کمر اوزمان ایجاد شده عرض یقه بیشتر می شود. سپس از ج۲۹ به امتداد خط وسط جلو عمود رسم می کنیم.

خط ج۲۹ به O لبه یقه دراپه می باشد و برای سجاف از لبه یقه ۶-۴ سانت بالا می رویم و به موازات ج۲۹ به O خط سجاف را رسم می کنیم.

برای پشت از نقطه ۱۶ مساوی ج۲۹ به ۲۹ داخل سرشانه شده و هلال جدید یقه پشت را می کشیم.

آموزش دوخت یقه شل (دراپه)

توجه

برای برش یقه دراپه وسط جلو روی دولای بسته اریب پارچه قرار می گیرد. به جز پارچه های ژرسه و تریکو و استرچ.

آموزش دوخت یقه شل جدا

بعد از رسم الگوی بالاتنه پنس سرشانه را به پنس زیر سینه منتقل می کنیم. از انتهای سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده و از این نقطه به ۷-۶ سانت پایینتر از خط سینه وسط جلو مستقیم وصل می کنیم. از ابتدای سرشانه ۲-۵/۱ سانت بالا رفته و گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن از ۶ سانت پایین آمده بگذرد و ضلع دیگر بفاصله ۲۵-۲۰ سانت از ۵/۱ سانت بالا رفته از سرشانه باشد. (شکل ۹۳)

آموزش دوخت یقه شل جدا

دو نقطه O’ و F’ را مستقیم بهم وصل نموده و خط F’ به ج۱۳ را قیچی کنید. الگو به دو قسمت تقسیم می شود. خط O به ج۱۳ روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد.

دوخت یقه آرشال

بعد از رسم الگوی اولیه و اضافه کردن مقدار جادگمه به وسط جلو،هلال یقه جلو را از گردن cm1 داخل شده و هلال یقه را دوبار ترسیم می کنیم و هلال یقه پشت از سرشانه ۱سانت و وسط پشت ۵/۰ سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را رسم می کنیم،سرشانه جلو را امتداد داده و از ۱-۲۹ مساوی یک سانت از نقطه ۱ به نقطه شکست روی خط جادگمه وصل می کنیم و نقطه ۱ تا نقطه ۲ برابر با هلال جدید یقه پشت و در امتداد خط شکست علامت می زنیم. cm1=29-1

۲۹ به ۲۹۱=cm1

۲ به ۱=هلال جدید یقه پشت الگو.

Z به ۲۹۱=cm5/4-4

روی هلال یقه جدید بمرکز Z و شعاع ۲-Z دایره بسمت راست می زنیم.

آموزش دوخت یقه آرشال

۲ به ۳=CM5/4-4 روی دایره

۳ به ۴=CM2-1/5

از نقطه ۴ خطی به سمت چپ رسم می کنیم. بطوریکه مماس بر دایره رسم شده باشد و تا نقطه ۵ مساوی ۷-۵ سانت عرض یقه پشت الگو می باشد. CM5-7=3-5

از نقطه ۱ روی خط شکست تا نقطه O مساوی ۱۵-۱۲ سانت پایین آمده از نقطه O خطی عمود بر خط شکست رسم می کنیم. به فاصله ۷-۵ سانت نقطه O’. از O’ با هلال به نقطه شکست وصل می کنیم و از O’ به نقطه ۵ طوری رسم می کنیم که در نقطه ۵ خط رسم شده عمود بر خط ۴-۵ باشد تا فرم یقه در پشت زاویه نداشته باشد.

تذکر

در پارچه های ضخیم برای دوخت بهتر و صرفه جویی در پارچه های نازک از نقطه Z به خط بیرونی یقه رسم می کنیم. نقطه K این خط ZK و K 291 و هلال ۲۹۱ به ۴ و ۴ به ۵ و ۵ به K را جدا می کنیم. خط ۵-۴ پشت یقه و روی دولای بسته پارچه برش می شود. سپس از نقطه ۲۹۱ روی سرشانه ۴ سانت داخل شده و از لبه لباس وسط جلو ۶-۴ سانت داخل می شویم و بعد از آن به ۴ سانت داخل شده سرشانه وصل می کنیم و سجاف یقه را رولت می کنیم. مطابق با مدل.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. به وسط جلو مقدار جادگمه را اضافه می کنیم و از وسط جلو بازی یقه را پایین می آییم که در اثر آن نقطه شکست بدست می آید. از این نقطه مستقیم به ۲۹ ابتدای سرشانه وصل می کنیم و خط شکست بدست می آید خط را به بالا و برابر با حلقه گردن پشت اندازه می زنیم.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

نقطه ۱-۲۹=هلال گردن پشت الگو

از نقطه ۱ بطور عمود به سمت چپ و برابر با ۵/۳-۳ اندازه می زنیم. با انجام اینکار نقطه ۲ بدست می آید.

۱ به ۲=۵/۳-۳ سانت

نقطه ۳ در امتداد خط سرشانه و بفاصله ۴-۵/۳ سانت می باشد. ۳-۲۹=۴-۵/۳ سانت از نقطه ۳۰ مساوی ۵/۴-۴ سانت خارج می شویم.

نقطه ۴،۳ و ۵ را با هلال مختصر بهم وصل می کنیم و از نقطه ۵ به نقطه شکست رسم می کنیم یقه کامل می شود.

مدل دیگر در پشت یقه حذف می شود از وصل کردن نقطه ۲۹ و ۵ و نقطه شکست فرم یقه تغییر می کند.

با توجه به مدل می توان از نقطه ۵ مقدار بیشتری خارج شویم.

دوخت یقه اسپرت

بعد از رسم یقه فرمهای مختلفی را در قسمت جلو می توان طراحی کرد. انواع یقه های دلبری و فانتزی برای لباسهای اسپرت و شب و یا لباس پشت باز از یقه اسپرت استفاده کنیم. مطابق آنچه در شکل می بینید.

یقه آمریکایی

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. پنس سرشانه جلو را بسته، مقدار جادگمه را به وسط جلو اضافه پنس CM1-0/5 را در گودی یقه رسم میکنیم. بعد از گشاد کردن حلقه گردن در جلو و پشت از نقطه ۲۹ در امتداد خط سرشانه.

CM2-1/5 خارج می شویم به بازی یقه که بفاصله CM10-8 پایین تر از نقطه ۳۰ می باشد وصل می شود. خط شکست را به پایین امتداد می دهیم تا خط جادگمه را قطع کند و نقطه شکست بدست می آید و CM1=291 به ۲۹ داخل سرشانه.

یقه آمریکایی

۱ به ۲۹=CM2-1/5 خارج می شویم.

۳۰۱ به ۳۰=CM15-10 فاصله ۲-۱=هلال جدید یقه پشت الگو

Z به ۲۹۱=CM5/4-4.

بمرکز Z و شعاع (۲ به Z)دایره بسمت راست الگو رسم می کنیم.

روی دایره ۳ به ۲=CM4-5

اگر عرض یقه پهن باشد فاصله ۳-۲ بیشتر می شود.

روی دایره ۴-۳=cm5/2-2 علامت می زنیم.

از نقطه ۴ با هلال مختصر به ۲۹۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۴ خطی بسمت چپ طوری رسم می کنیم که مماس با دایره باشد.

از نقطه ۳-۵ عرض یقه را روی خط جدید اندازه می زنیم ۳ به ۵=cm5-7.

از ۵ خط عمود به ۴ به ج۲۹ باشد رسم می کنیم تا امتداد خط کارور را در نقطه ۶ قطع کند.

از نقطه ۶ به نطه شکست وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۲-cm5/1 داخل شده و هلال را از ۶ به ج۳۰ طوری رسم می شود که از ۲-۵/۱ داخل شده بگذرد.

نقطه ۶ را به تناسب مدل می توان تغییر داد برای پهن شدن عرض یقه از ۶ روی خط کارور خارج شده ۳-۱ سانتیمتر به بیرون اندازه زده به ج۳۰ و با هلال تا نزدیکی نقطه ۵ وصل کنیم.

توجه

خط کارور از ۲/۱ فاصله ۱۲-۲۱ خطی بموازات خط سینه رسم می کنیم.

یقه انگلیسی ۲ تکه (جدا)

از الگوی اولیه رولت کرده از نقطه ۲۹ یک سانت داخل سرشانه می شویم. نقطه ۲۹۱ از این نقطه هلال جدید یقه جلو را رسم می کنیم ازنقطه ج۱۶-۱۶ مساوی یک سانت داخل سرشانه پشت می شویم و از نقطه ۱ برابر با نیم سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را می کشیم. از نقطه ۲۹ تا یک در امتداد خط سرشانه یک سانت خارج می شویم و از نقطه ۱ به بازی یقه وصل می کنیم و امتداد می دهیم تا خط جادگمه را که بفاصله ۳-۲ سانت از خط وسط جلو رسم شده را قطع کند. خط رسم شده خط شکست یا خط تا می باشد که به بالا امتداد می دهیم.

یقه انگلیسی 2 تکه (جدا)

»»۱-۲ مساوی با هلال جدید یقه پشت الگو می باشد.

Z-291 مساوی ۵/۴-۴ سانت روی هلال جدید یقه جلو بمرکز Z و شعاع Z به ۲ دایره به سمت راست می زنیم.

۲-۳ مساوی ۳-۵/۲ سانت روی دایره علامت می زنیم.

۳-۴ مساوی ۲ سانت اندازه می زنیم از نقطه ۴ با کمی هلال به ۲۹۱ وصل می کنیم.از نقطه ۴ خطی مماس بر دایره به سمت چپ می کشیم.۵-۳ مساوی عرض یقه ۸-۶ سانت را روی خط کشیده شده علامت می زنیم از ۵ عمود بطرف پایین رسم می کنیم.

از نقطه ۳۰ به تناسب مدل ۴-۶ سانت پایین آمده و از این نقطه ۶-۸ سانت عمود بر خط شکست خارج می شویم.

(O-30)=4-6 سانت و (O-O’)مساوی ۸-۶ سانت.

از نقطه ۳۰ تا ج۳۰ مساوی ۳ سانت به پایین علامت می زنیم. از این نقطه به O’ مستقیم وصل می کنیم. از Z بموازات خط شکست به پایین رسم کنید تا امتداد خط ج۳۰ به O’ را قطع کند.

از O’ روی خط جدید ۷ سانت داخل می شویم. از F تا F’ مساوی با ۷ سانت خارج شده، بطوریکه فاصله O’ به F’ مساوی ۴-۳ سانت باشد.

از F’ به امتداد خط عمود شده از ۵ وصل می کنیم یقه کامل می شود.

با برش یقه از نقطه ۴ و۵ و F’ وFوZ و۲۹۱ از الگوی بالاتنه یقه انگلیسی جدا یا دو تکه می شود. در غیر اینصورت یقه انگلیسی سرخود می شود.

تذکر

بازی یقه و عرض آن بستگی به مدل و دلخواه می باشد و برای خوب ایستادن یقه روی لباس پنس CM5/0 گودی یقه را قبل از رسم یقه روی الگو گرفته می شود.



منتشر شده در آگهی ها