رفتن به نوشته‌ها

برچسب: الگوی

طریقه رسم الگوی سینه – آموزشگاه خیاطی هنر مادر


در این مقاله قصد داریم در مورد انواع طریقه رسم الگوی سینه برای شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید تا به آموزش مهمترین بخش های این موضوع بپردازیم.

طریقه رسم الگوی سینه بزرگتر از باسن

از سمت راست کاغذ خط عمودی رسم می کنیم و به ترتیب زیر مطابق با جدول بالا از ۱ به ۲ بلندی کف حلقه +۱سانت آزادی مساوی ۵/۲۴ سانت را علامت می زنیم.

۳ به ۱ مساوی با بالاتنه پشت ۵/۴۲ سانت

۵ به ۱ برابر با قد لباس است که متناسب با مدل دلخواه می باشد. از نقاط ۴،۳،۲ و ۵ به سمت چپ عمود رسم می کنیم. از نقطه ۳ روی خط عمود تا ۶ مساوی ۲سانت و از ۴ تا ۷ مساوی ۵/۲ سانت علامت زده از نقطه ۶ به ۷ وصل می کنیم. امتداد این خط لبه دامن را درنقطه ۸ قطع می کند.

از نقطه ۶ به ۲سانت پایینتر از نقطه ۱ وصل می کنیم که خط ۲ را در نقطه ۹ قطع می کند.

۹ به ۱۰ روی خط ۲ تیره پشت بعلاوه یک سانت را علامت می زنیم.

۹ به ۱۰=۲۱سانت

به گشادی کف حلقه ۱سانت آزادی می دهیم.

۱۰ به ۱۱=۳/۲ گشادی کف حلقه گشاد شده

۱۱ به ۱۲ مساوی ۳/۱ گشادی کف حلقه گشاد شده می باشد.

۱۰ به ۱۱=cm6/9 و ۱۱ به ۱۲=cm8/4

از ۱۲ به ۱۳ بزرگی سینه جلو با ۱سانت آزادی مساوی

۱۲ به ۱۳=cm6/29

از نقطه ۱۳ برگشت روی خط برجستگی سینه را علامت می زنیم.

۱۳ به ۱۴=cm9/12،از نقطه ۱ تا ج۱ مساوی ۲سانت از ج۱ عمود به سمت چپ رسم می کنیم.

از ج۱ به ۱۵=پشت یقه منهای ۷۵/۰ میلیمتر

از ۱۵ به ۱۶ مساوی ۲سانت عمود به سمت بالا

۱۵ به ۱۶=cm5/7.

طریقه رسم الگوی سینه بزرگتر از باسن

 

تذکر

برای سینه های بزرگ پشت یقه را منهای ۷۵/۰ میلیمتر نموده تا یقه گشاد نشود.

هلال یقه پشت را از ج۱ به ۱۶ رسم نموده، نقطه ۱۷ محل تقاطع ۲ خط عمود از نقطه ۱۰ و ج۱ می باشد.

۱۷ به ج۱=۱۰ به ۲

از نقطه ۱۷-۱۸ مساوی ۳سانت بسمت پایین آمده و از ۱۸ به ۱۹=۱ سانت خارج می شویم. سپس ۱۶ به ۱۹ شیب سرشانه را وصل می کنیم.

سپس از ۱۰-۲۰=۴/۱(۱۰ به ۱۸) از نقطه ۲۰ یک سانت خارج می شویم.

ج۲۰ به ۲۰=۱ سانت دو نقطه ۱۹ و ج۲۰ را بوسیله پیستوله رسم می کنیم و از ج۲۰ به ۱۱ هلال حلقه آستین را تکمیل می کنیم.

از نقاط ۱۳،۱۲ و ۱۴ را عمود بر خط ۲ رسم می کنیم و از(۱۲ به ۲۱) مساوی (۱۰ به ۲۰) بطرف بالا

(۲۲ به ۱۲)=(۱۸ به ۱۰)منهای یک سانت

به مرکز۱۲ و شعاع ۱۲ به ۲۲ دایره بسمت راست می زنیم و روی دایره از ۲۲ به ۲۳ مساوی ۱۰/۱ نصف سینه را علامت زده از ۲۳ به ۲۱ وصل می کنیم. از ۲/۱ (۲۱ به ۲۳) مساوی یک سانت داخل شده هلال حلقه آستین جلو از ۲۳ به ۲۱ با هلال بطوریکه از ۱سانت داخل شده بگذرد و از ۲۱ به ۱۱ هلال حلقه جل باشد را کامل می کنیم.

۲۴ روی ستون ۱۴ و در امتداد خط ۳ می باشد. ۲۴ به ۲۵ بالاتنه جلو را بالا می رویم. ۲۴ به ۲۵=cm50 بالاتنه جلو واز نقطه ۲۵ برگشت روی خط بطرف پایین بلندی سینه را علامت می زنیم.

۲۶ به ۲۵=cm33=بلندی سینه

سپس بمرکز ۲۶ و شعاع ۲۶ به ۲۵ دایره بسمت راست می زنیم (۲۷ به ۲۳)=(۱۹ به ۱۶) و منهای یک سانت سرشانه جلو یک سانت کمتر از سرشانه می باشد.

از نقطه ۲۵ عمود به امتداد خط ۱۳ کشیده و نقطه ۲۸

۲۹ به ۲۸=ج۱ به ۱۵=cm5/7

(۲۸ به ۳۰)=پشت یقه+cm1=3/8

از ۲۹ به ۳۰ هلال یقه جلو را رسم می کنیم.

(۳۱ به ۲۷)=(۲۵ به ۲۹)از نقطه ۳۱ به ۲۶ وصل می کنیم.

(۳۱ به ۲۶)=(۳۲به ۲۶) از ۳۲ به ۲۹ وصل می کنیم تا شیب سرشانه جلو کامل شود.

نقطه ۳۳ در امتداد خط ۳ و ستون ۱۲ می باشد.

(۳۴ به ۳۳)=۴/۱ دور کمر منهای یک سانت.

۳۵ به ۳۴=اضافات کمر جلو که به دو طرف نقطه ۲۴ منتقل می شود و بوسیله پیستوله اضافات به ۲۶ وصل میشود، (۳۶ به ۳۴) مساوی ۲/۱ کمر بعلاوه ۱ تا ۲ سانت و ۶ به ۳۶ اضافات کمر پشت می باشد و از نقطه ۳۷ روی ستون ۱۲ و در امتداد خط ۴ می باشد. (۳۸ به ۳۷)=۴/۱ کمر+۱ تا ۲سانت می باشد.

۳۹ به ۳۸= اضافات باسن جلو می باشد که به دو طرف ستون ۱۴ در خط باسن منتقل می شود. از اضافات باسن عمود به لبه دامن می شود و از بالا به اضافات کمر وصل می شود، پنس جلو کامل شده، از نقطه ۱۱ تا باسن عمود رسم میکنیم. از محل تقاطع این خط با کمر ۱ سانت بالا رفته و از ۲ طرف خط پهلو ۱ سانت داخل شده، سپس از نقطه ۳۵ یک سانت پایین می آییم و از این نقطه به هلال به اندازه ۱ سانت داخل شده و از پهلو رسم می شود. بعد از آن به قد بالاتنه جلوی ۱ سانت اضافه شده و باعث می شود تا خط کمر لباس روی کمر بدن قرار گیرد. از نقطه ۶ تا F مساوی ۳/۱ تیره پشت + یک سانت داخل شده و پنسی به قطر ۴ سانت و طول ۱۵ سانت بالاتر از خط کمر و ۱۵ سانت پایین تر از خط کمر رسم می کنیم و پنس دوم را روی ستون ۱۰ به قطر ۲سانت و ۱۳ سانت بالاتر و پایین تر از خط کمر رسم می کنیم.

(۳۸ به ۴۰)=۲/۱باسن+۱ تا ۲ سانت

۴۰ به ۷ تنگی باسن می باشد. ۲/۱ این مقدار به دو طرف ستون ۱۱ در خط باسن منتقل می شود و نقطه ۴۱ از ۷ تا ۴۱ باسن پشت که این مقدار را از نقطه ۸ بطرف چپ اندازه زده نقطه ۴۲ از ۴۲ به ۴۱ وصل می شود. از ۴۱ با هلال به کمر داخل شده وصل می کنیم و از کمر با هلال داخل به نقطه ۱۱ وصل می شود. خط کمر پشت را از انتهای پنس بزرگ پشت بطور هلال به ۱ سانت بالا رفته و ۱سانت داخل شده در پهلو وصل می کنیم.

تذکر

برای اینکه خط لبه لباس روی بدن بطرف بالا نرود ۱سانت از وسط جلو دامن پایین آمده و بوسیله گونیا به پهلو رسم می شود.

جدول های اندازه گیری

جدول اندازه گیری

طریقه رسم الگوی سینه و باسن یکسان

یک خط عمود از بالا به پایین در سمت راست کاغذ رسم نموده، از ۱ تا ۲ بلندی کف حلقه بعلاوه ۱ سانت را پایین می آییم.

۱ به ۳=بالاتنه پشت=CM40

۱ به ۴=خط باسن=۶۰ سانت را روی خط از بالا به پایین علامت زده و از نقاط ۴،۳،۲ خطوط عرضی و عمود بر خط رسم شده بطرف چپ کاغذ رسم می کنیم.

سپس از نقطه ۳ مساوی نیم سانت تا نقطه ۵ داخل می شویم و M5/0=5 به ۳ و به خط باسن و گردن وصل می کنیم.

تذکر

برای افرادیکه باسن برجسته دارند از خطوط باسن و کمر ۲سانت را داخل نمی شویم و فضای کافی به قسمت برجسته بدن می دهیم تا از کشیدگی لباس در قسمت باسن جلوگیری کند.

طریقه رسم الگوی سینه و باسن یکسان

۱ به ج۱=CM2 به پایین علامت می زنیم.

۱۰ به ۹ تیره پشت +CM1=CM5/19

۱۰ به ۱۱=۲/۱ گشادی کف حلقه گشاد شده+CM1=CM2/8

۳/۱(۱۱ به ۱۲)=۴/۱ گشادی کف حلقه

۱۲ به ۱۳=بزرگی سینه بعلاوه ۱ سانت=CM5/23

۱۳ به

۱۴ برگشت روی خط برجستگی سینه ۱۱=۱۴ به ۱۳

از نقطه ۱۱ به خط باسن عمود رسم می کنیم از نقاط ۱۳،۱۲ و ۱۴ به خط باسن عمود و امتداد به بالا رسم می کنیم.

۱۵ به ج۱=پشت یقه منهای ۶/۰ میلیمتر=CM7/6

۱۶ به ۱۵=CM2

عمود به سمت بالا هلال یقه را از ۱۶ به ۱۵ وصل می کنیم.

نقطه ۱۷ محل تقاطع خط ۱ و عمود ۱۰ می باشد.

۱۷به ۱۸=CM3 پایین آمده.

۱۹-۱۸=CM1 خارج می شویم.

۱۶ به ۱۹ شیب سرشانه جلو را رسم می کنیم.

۱۰ به ۲۰=۴/۱(۱۹ به ۱۰)

۲۰ به ۲۰۱=CM1

با پیستوله دو نقطه ۱۹ و ۲۰۱ را وصل کرده و تا نقطه ۱۱ حلقه آستین پشت را کامل می کنیم.

۱۰ به ۲۰=۲۱ به ۱۲ و ۲۲ به ۱۲=(۱۹ به ۱۰)%CM1

CM25/5=23 به ۲۲ روی شعاع زده شده از نقطه ۱۲ به ۲۱ حلقه آستین جلو را طوری رسم می کنیم که از ۱ سانت داخل شده از خط (۲۳ به ۲۱) بگذرد و تا نقطه ۱۱ حلقه آستین جلو را کامل کند.

۲۵ به ۲۴=CM5/44 بالاتنه جلو و برگشت روی خط بلندی سینه

۲۵ به ۲۶=CM28

۲۳ به ۲۷=(۱۹ به ۱۶)%CM1 ونقطه ۲۷ روی دایره زده شده از نقطه ۲۶ می باشد.

از ۲۵ به امتداد خط ۱۳ عمود می کنیم نقطه ۲۹

۲۹ به ۳۰=(۱۵ به ج۱)و از ۲۹ به ۳۱ برابر با پشت یقه بعلاوه یک سانت هلال حلقه جلو

فاصله ۳۰ به ۲۵ را از ۲۷ روی شیب سرشانه تا نقطه ۳۲ داخل می شویم.

فاصله ۲۶ به ۳۲=۳۳ به ۲۶ و از ۳۳ به ۳۰ شیب سرشانه جلو را رسم می کنیم.

از(T به T’=۳)پایین آمده از T’ به ۵/۰ سانت داخل شده از نقطه ۳ وصل می کنیم. خط کمر جدید بدست می آید. با این کار خط کمر لباس در خط کمر بدن قرار می گیرد. بخاطر بزرگی سینه و برجستگی باسن حتما خط کمر تغییر می کند.

۳۴ به ۳۵ روی خط جدید کمر و مساوی با ۴/۱ دور کمر منهای ۵/۲ سانت؛ ۳۴ به ۳۵=۴/۱ کمر%۵/۲٫

۳۵ به T’=اضافات کمر در جلو می باشد که به دوطرف ستون ۱۴ روی خط کمر جدید منتقل می شود سپس بوسیله پیستوله اضافات به نقطه ۲۶ وصل می شود.

۳۵ به ۳۷=۲/۱ کمر+۱ تا CM2

۳ به ۳۷=اضافات کمر در پشت=CM9

از تقاطع خط پهلو نقطه ۱۱ عمود بر خط باسن با خط کمر جدید نقطه ۳۸ یک سانت بالا رفته و ۱ سانت از دو طرف خط پهلو داخل می شویم.

F به ۵=۳/۱ تیره پشت

F’ بهF=CM5/3 قطر بزرگ پنس پشت

از ۲/۱ F’ تا ۱ سانت داخل از خط پهلو روی خط کمر جدید ۱۴-۱۲ سانت به بالا و پایین علامت می زنیم و پنس به بلندی ۲۸-۲۴ و قطر ۵/۳ سانت پنس دوم را رسم می کنیم.

۳۹ به ۴۰=(۳۴ به ۳۵)+CM5/0-CM1

۴۱ به ۴۰ که اضافات باسن در جلو می باشد را به دو طرف ستون ۱۴ روی خط باسن منتقل می کنیم

۴۰ به ۴۲=۲/۱ باسن+CM1-2

۴۲ به ۴=تنگی باسن می باشد ۲/۱ تنگی را به دو طرف خط پهلو منتقل می کنیم و هلال پهلو را رسم می کنیم.

توجه

بالاتنه جلو در اندازه های مختلف سینه متغیر می باشد مقدار اضافی بر دور سینه ۱۰۰سانت را تفاوت یا اختلاف می گویند که ۱۰/۱ آنرا بعلاوه بالاتنه پیش (جلو) می شود.

دور سینه=CM104

۱۰۴%  ۱۰۰=CM4،  ۴  ۱۰=MM4=10/1 تفاوت

»»دور سینه ۸۴ الی ۹۲ سانت بالاتنه جلو=CM2 + بالاتنه پشت

»»دور سینه ۹۲ الی ۱۰۰ سانت بالاتنه پیش=CM5/2 + بالاتنه پشت

»»دور سینه ۱۰۲ الی ۱۱۲ سانت بالاتنه پیش=CM5/2 + بالاتنه پشت +۱۰/۱  تفاوت

»»دور سینه ۱۱۲ الی ۱۲۰ سانت بالاتنه پیش =CM3 + بالاتنه پشت+۱۰/۱ تفاوت

»»دور سینه ۱۲۰ الی ۱۳۲ سانت بالاتنه پیش =CM5/3 + بالاتنه پشت +۱۰/۱ تفاوت

»»مثال: بالاتنه جلودر دور سینه CM120=بالاتنه پشت +۵/۳+CM2 می شود.

۱۲۰% ۱۰۰=۲۰،

همچنین به بلندی سینه ۱۰/۱ نصف اختلاف اضافه می شود و به بزرگی سینه جلو ۱۰/۱ اختلاف بعلاوه آزادی بیشتری داده می شود.

تذکر

در اندامهای چاق و یا با اشکالات اندامی بهتر است اندازه گیری روی بدن انجام شود و بعد با جدول اندازه و تفاوت را مقایسه می کنیم.

جدول الگو

جدول اندازه های طولی و عرضی

رسم الگوی با دور سینه بزرگتر از ۱۰۰ سانتیمتر

از سمت راست کاغذ خط عمودی رسم می کنیم و از نقطه ۱-۲ بلندی کف حلقه به اضافه یک را پایین علامت می زنیم و ۱-۳ مساوی قد بالاتنه پشت می باشد.

۴-۱ خط باسن مساوی با ۴/۱ قد بعلاوه ۸/۱ قد و یا ۴-۳ قد باسن برابر با ۸/۱٫ تمام قد را پایین می آییم از نقاط ۳،۲ و ۴ عمود به سمت چپ کاغذ رسم می کنیم. خط ۴-۱ خط وسط پشت می باشد.

۵-۴ =۶-۳ =۲ سانت دو نقطه ۵ و ۶ را بهم وصل می کنیم.

ج۱-۱=۲ سانت به پایین اندازه می زنیم. نقطه ۸ محل تلاقی خط ۷ به ۶ با خط ۲ می باشد. ۹-۸ تیره پشت بعلاوه یک سانت

به گشادی کف حلقه ۱ سانت آزادی می دهیم.

رسم الگوی با دور سینه بزرگتر از 100 سانتیمتر

۹-۱۰، ۲/۱ این مقدار + cm1 می باشد.

۱۰-۱۱=۲/۱ گشادی کف حلقه گشاد شده منهای ۱ سانت.

۱۲-۱۳ بزرگی سینه جلو با اضافه ۲-۵/۱ سانت می باشد.

۱۳ به ۱۴ برگشت  روی خط برجستگی سینه را علامت زده و از نقطه ۱۴،۱۲ و ۱۳ عمود تا خط باسن رسم می کنیم (۱۳-۱۴)=۱۰/۱ دور سینه +۵/۰ سانت.

از ۷ بسمت چپ عمود خارج می شویم تا نقطه ۱۷ که برابر با فاصله ۲-۹(۷-۱۷)=(۲-۹).

۷-۱۵ مساوی پشت یقه منهای یک سانت روی خط (۷-۱۷) اندازه می زنیم و خط ۹-۱۷ را تا خط باسن عمود رسم می کنیم. ۱۶-۱۵ مساوی ۲ سانت عمود بسمت بالا می رویم. ۱۸-۱۷ برابر ۳ سانت پایین ۱۹-۱۸ یک سانت تا ۵/۱ سانت خارج می شویم.۲۰-۹=۴/۱(۱۸-۹).

۲ نقطه ۱۶ و ۱۹ را بهم وصل می کنیم شیب سرشانه پشت بدست می آید از نقطه ۱۹ بوسیله پیستوله حلقه آستین پشت را طوری رسم کرده که از یک سانت خارج شده از نقطه ۲۰ بگذرد (نقطه ۲۰۱) تا نقطه ۱۰ بطور هلال برسد ۲۱-۱۲ مساوی ۱%(۹-۱۸)

۱۲-۲۲ مساوی(۹-۲۰) می باشد.

۲۱-۲۳ روی دایره بمرکز ۱۲=۲۰/۱ دور سینه =CM 4/5

۲۴-۲۵ قد بالاتنه جلو مساوی قد بالاتنه پشت +CM5/2 + 10/1 اختلاف

CM43 +CM5/2 +CM8/0=CM3/46

(۲۵-۲۶) برگشت به پایین روی ستون ۱۴ مساوی با بلندی مرکزسینه ۴/۱ دور سینه +نصف ۱۰/۱ اختلاف می باشد.

طریقه رسم الگوی سینه

(۲۵-۲۶)=۲۷+۲+۴/۰ میلیمتر=CM4/29

بمرکز ۲۶ و شعاع (۲۶-۲۵) دایره به سمت راست زده (۲۳-۲۷)=(۱۶-۱۹)%CM1 می باشد و نقطه ۲۷ روی دایره رسم شده قرار دارد. از وصل ۲ نقطه ۲۳ به ۲۷ شیب سرشانه جلو بدست می آید. از نقطه ۲۵ رو به خط وسط جلو ستون ۱۳ عمود رسم می کنیم تا نقطه ۲۸ بدست می آید.

(۲۸-۲۹)=(۷-۱۵)پشت یقه و (۲۸-۳۰) مساوی پشت یقه بعلاوه یک سانت می باشد. دو نقطه ۲۹ به ۳۰ را بطور هلال بهم وصل می کنیم. هلال یقه جلو می باشد.

(۲۹-۲۵)=(۲۷-۳۱) از نقطه ۲۷ روی شیب سرشانه بطرف ۲۳ فاصله (۲۷-۳۱) را اندازه زده دو نقطه ۳۱ و ۲۶ را بهم وصل کرده و این اندازه را از نقطه ۲۶ بطرف بالا نقطه ۲۵ تا نقطه ۳۲٫(۲۶-۳۱)=(۲۶-۳۲) نقطه ۳۲ را به ۲۹ رسم می کنیم تا شیب سرشانه جلو کامل می شود.

دو نقطه ۲۲ و ۲۳ را بهم وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۱ سانت داخل می شویم. حلقه آستین جلو را از نقطه ۲۳ به ۱۱ طوری رسم می کنیم که از یک سانت داخل شده بگذزد. تا نقطه ۲۲ و بطور هلال ادامه داده تا نقطه ۱۱ برسد. ۳۴ روی ستون ۱۲ و خط کمر قرار دارد که (۳۴-۳۵) مساوی ۴/۱ دور کمر منهای ۵/۰ تا یک سانت می باشد.

(۳۶-۳۵) قطر پنس جلو می باشد که به دو طرف ۲۴ منتقل می شود.

(۳۵-۳۷) مساوی ۲/۱ دور کمر +۱ تا ۲ سانتیمتر آزادی کمر

(۳۷-۶) گشادی کمر در پشت می باشد.

(۳۸-۳۹) مساوی ۴/۱ دور کمر بعلاوه ۲-۳ سانت می باشد.

(۳۹ به ۴۰) گشادی باسن در جلو می باشد که ۲/۱ این مقدار به دو طرف نقطه ۴۱ منتقل می شود.

(۳۹-۴۲) مساوی با ۲/۱ باسن + ۲-۱ سانت است.

(۵-۴۲) تنگی باسن درپشت می باشد.

از دو نقطه ۱۰ و ۱۱ به خط باسن عمود می کنیم که خط کمر را در نقاط ۴۳ و ۴۳۱ و در خط باسن ۴۴ و ۴۴۱ قطع می کند، از خط کمر نقاط ۴۳ به ۴۳۱ یک سانت بالا رفته و یک سانت تا CM5/1 داخل می شویم و از نقاط ۴۴ و ۴۴۱،۱/۲ فاصله (۵-۴۲) را بطرف فاصله تقریبی علامت می زنیم. نقطه ۴۵ و ۴۵۱ بوسیله پیستوله از ۱۰ به ۴۳ داخل شده را با انحنای داخل و از ۴۳ داخل شده تا با انحنای بطرف خارج به ۴۵ رسم می کنیم و خط پهلوی جلو و پشت بدست می آید.

برای رسم پنس کمر در جلو از نقطه ۲۶ بوسیله پیستوله به دو طرف نقطه ۲۴ قطر پنس وصل می کنیم و از قطر پنس به دو طرف نقطه ۴۱ اضافات باسن وصل می شود.

برای رسم پنس بزرگ کمر در پشت از نقطه ۶،۱/۳ تیره پشت بعلاوه CM5/1 داخل شده از F تا F’ قطر پنس CM4 بطرف پهلو جلو رفته و از ۲/۱ قطر پنس بطرف بالا و پایین مساوی CM15 بطور عمود خط وسط ساسون را رسم می کنیم. امتداد خط ۹-۱۷ با خط کمر نیم سانت بالا می رویم و خط کوتاه موازی با خط کمر رسم می کنیم و ۱۳ سانت به بالا و پایین روی ستون ۹ از خط کوتاه اندازه می زنیم و پنسی بطول ۲۶ سانت و قطر ۳ سانت را رسم می کنیم که از هر طرف ستون ۹ روی خط کوتاه ۵/۱ سانت خارج می شویم.

از سرشانه جلو ۱ سانت پایین آمده سرشانه جدید را رسم می کنیم و از سرشانه پشت ۱ سانت بطرف بالا حرکت می کنیم.

تذکر

در الگوهایی که نیاز به پنس حلقه پشت نباشد از نقطه ۱۷ بجای ۵/۱ سانت ۳ سانت تا ۱۸ پایین می آییم. در نتیجه شیب سرشانه بیشتر می شود و نیازی به رسم کردن پنس حلقه آستین نمی باشد. این پنس با توجه به مدل رسم می شود.آموزش رسم الگوی پیراهن زنانه


کلاس نازک دوز زنانه

ثبت نام کلاس برای روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

ثبت نام کلاس برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه و دوشنبه (ویژه آقایان) از ساعت ۱۷ تا ۲۰ (شروع کلاس ۲ مهر)

کلاس الگوساز برشکار

ثبت نام کلاس برای روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۶ (شروع کلاس دوشنبه ۱۶ مهر)

کلاس ضخیم دوز

ثبت نام کلاس برای روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

کلاس دوخت شلوار

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه از ساعت ۹ تا ۱۲

کلاس دوخت مانتو

ثبت نام کلاس برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷

کلاس شب و عروس

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

کلاس دوخت پیراهن مردانه (ویژه آقایان)

ثبت نام کلاس برای روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ (شروع کلاس ۳ مهر)

کلاس دوخت شلوار (ویژه آقایان)

ثبت نام کلاس برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ (شروع کلاس ۵ مهر)

نقاشی روی پارچه

ثبت نام کلاس نقاشی روی پارچه برای روزهای پنجشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۶

دعوت به همکاری

آموزشگاه هنر مادر برای حرفه های زیر از مربیان با سابقه ومسلط دعوت به همکاری مینماید
سوزن دوزی
روبان دوزی
گلدوزی
بافتنی
عروسک دوزی
عثمان دوزی
کیف دوزی چرم وپارچه