رفتن به نوشته‌ها

برچسب: انواع

رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش اول)


در این مطلب به رسم الگو و دوخت انواع آستین می پردازیم. از آن جا که این مبحث، مبحثی طولانی و مهم است، تصمیم گرفتیم تا در دو بخش به این موضوع بپردازیم.

به‌دست‌آوردن ارتفاع و محیط حلقه در دوخت انواع آستین

ابتدا بالاتنه جلو و پشت را در امتداد خط سینه طوری در کنار هم قرار دهید که نقاط ۱۱ و ۱۱۱ مماس به یکدیگر باشد و برای مشخص کردن ارتفاع از نقطه ۱۹ به‌اندازه‌ی ۵/۱ (قطر ساسون حلقه‌آستین) پایین آمده و آن را با علامت (پررنگ) مشخص کرده و از آن نقطه خطی مستقیم روی خط ۱۰ به ۹ وصل کنید، سپس این خط را اندازه گرفته و ارتفاع پشت را به دست می آوریم.

۱۹ سانتی‌متر =ارتفاع پشت برای ارتفاع جلو نقطه ۲۸ به نقطه ۱۲ وصل کرده =X10 به

(پررنگ) این خط را ارتفاع جلو است،۲/۱ مجموع ارتفاع جلو و پشت به دست می‌آید.

۲۸ به ۱۲=۵/۱۷ سانتی‌متر =ارتفاع

۳۶/۵۲=۱۸/۲۵۲/۱ مجموع ارتفاع جلو و پشت

۱۹+۱۷/۵=۳۶/۵CM

برای مشخص کردن محیط از نقطه ۱۹ قوس حلقه‌آستین پشت تا نقطه ۲۷ انتهای حلقه پنس جلو حلقه‌آستین را اندازه گرفته. در این صورت کل محیط جلو و پشت به دست می‌آید که در اینجا ۴۴ سانتی‌متر است.

کل محیط حلقه =۴۴=خط نقطه‌چین ۴۴۲=۲۲ محیط ۱/۲

محل اتصال آستین به تنه جلو، ۴/۱ گشادی کف حلقه،۱۲ به ۵۰=۱/۳ سانتی‌متر

طریقه رسم الگوی آستین اولیه این الگو اندازه دور سینه ۱۰۰ رسم می‌شود.

طریقه رسم الگوی آستین

خطی عمودی رسم کرده؛ ۱ به ۲=۱۰/۲ گشادی کف حلقه +۵/۰=۳ سانتی‌متر

به‌دست‌آوردن ارتفاع و محیط حلقه در دوخت انواع آستین

۱ به ۳=ارتفاع حلقه‌آستین =۲۵/۱۸

۲ به ۴=قد آستین =۵۹ سانتی‌متر

۴ به ۵=برگشت روی خط=۳ سانتی‌متر

۵ به ۶=برگشت روی خط =۲/۱ فاصله ۵ به ۳ +۵/۱=۲۲ گونیا کنید ۴،۳،۲ و ۶ را به سمت راست.

۳ به ۷=۴/۱ گشای کف حلقه=۱/۳ محل اتصال آستین به تنه (۷ به ۵)

۷ به ۸ روی خط گونیا شده ۲=۲/۱ محیط %۵/۰=۵/۲۱ سانتی‌متر

نقطه ۸ را گونیا کرده روی خط ۳ که شماره ۹ به دست می‌آید و روی خط ۶ که شماره ۱۰ به دست می‌آید.

۲ به ۱۱=۲/۱(۲ به ۸)+۱=۱۰ سانتی‌متر

۲ به ۱۲=۲/۱(۲ به ۱۱)=۵ سانتیمتر

۹ به ۱۳=۲/۱(۹ به ۳)+۱=۱۰ سانتی‌متر

۸ به ۱۴=۴/۱ گشادی کف حلقه+۵/۰=۶/۳

از نقطه ۳ به ۱۳ را به‌اندازه‌ی ۵/۰ سانتی‌متر بالا رفته و خطی کوتاه و موازی خط ۳ را به ۹ وصل کرده. نقطه ۱۴ به ۱۱ و ۱۲ را به ۷ و ۵/۰ سانتی‌متر جلوی ۱۴ را به ۵/۰ سانتی‌متر بالای ۱۳ وصل کنید.

خط ۱۲ به ۱۵=۲/۱، (۱۲ به ۱۷).۱۱ را به ۱۵ وصل کرده.

از وسط خط ۱۴ به ۱،۱۱ سانتی‌متر بالا رفته و از وسط خط ۱۱ به ۱۵ به اندازه ۲/۱ سانتی‌متر متر بالا رفته و قوس حلقه در حلقه‌آستین بالا را از ۱۴ به ۱۱ و ۱۵ کامل کنید روی خط ۵/۰ جلوی ۱۴ به ۱۳ به‌اندازه‌ی ۵/۶ سانتی‌متر متر پایین آمده علامت گذاشته ۵/۰ سانتی‌متر متر جلوی ۱۴ را با قوس مختصر به طرف ۱۴ حرکت داده و در ادامه مماس خط ۱۴ به ۱۳ را تا ۵/۶ حرکت داده و قوس را با حالت از روی خط موازی و کوتاه با خط ۹ به ۳ را بر نقطه ۷ کامل کنید.

۶ به ۱۶=۱ سانتی‌متر متر،۵ به ۱۷=۱ سانتی‌متر متر

نقاط ۱۶ و ۱۷ را به هم وصل کرده و از نقطه ۱۶ به ۷ وصل کرده، نقطه ۱۸ که روی خط گونیا شده قرار دارد.

۱۷ به ۱۸=۵/۱۱(گشادی سردست)

۱۰ به ۱۹ به سمت چپ=۱ سانتی‌متر متر

نقطه ۱۹ به ۱۸ و ۱۹ به ۱۴ وصل می‌شود.

۵/۴=۷ به ۲۰ روی قوس حلقه=جلو فاصله ۱۱۱ به ۲۳ روی تنه است ۱۶ به ۲۱=۱۷ به ۲۲=۷ به ۲۰=۵/۴ نقاط ۲۲،۲۱،۲۰ را وصل کرده

دوخت انواع آستین

تغییرات رسم الگو برای بازوهای چاق

۱ به ۲=۱۰/۲ گشادی کف حلقه+۱ تا ۲ سانتی‌متر

۷ به ۸=۲/۱ کل محیط +۱ سانتی‌متر

۲ به ۸=۲/۱ دور بازو +۲ سانتی‌متر

بازوی افراد لاغر

۱ به ۲=۱۰/۲ گشادی کف حلقه

۷ به ۸=۲/۱ کل محیط %۱ تا ۲ سانتی‌متر است.

طریقه اندازه‌گیری ارتفاع حلقه‌آستین جلو و پشت با خط کش نشان داده شده است.

بازوی افراد لاغر

۱- مرحله اول کپی کردن آستین جلو

الگوی اولیه آستین را در قسمت جلوی خط ۷ به ۱۶ را به طرف زیر تا می‌کنیم. فاصله ۱۶-۲۱ و خط ۲۱-۲۰ و هلال ۲۰-۷ را تا فاصله خط‌چین الگو رولت می کنیم.

1- مرحله اول کپی کردن آستین جلو

۲- مرحله دوم

خط ۱۷-۱۶ را به زیر تا می‌کنیم و این بار فاصله ۲۲-۱۷ و خط ۲۱-۲۲ و خط ۲۱-۱۶ رولت می‌شود که فاصله را با نقطه‌چین نشان داده شده است، این دو مرحله در قسمت جلوی آستین است.

این دو مرحله در قسمت جلوی آستین

۳- مرحله سوم قسمت پشت آستین

در قسمت پشت فاصله ۱۹ به ۱۴ را تا کرده و به صورت مستقیم تا دم دست ادامه می‌دهیم. کاربن در زیر آن بگذارید و خطوط ۱۴ به ۲۰ (قوس حلقه‌آستین)۲۰ به ۲۱ و ۲۱ به ۲۲ و خطوط ۲۲ به ۱۸ و ۱۸ به ۱۹ را کاربن کنید و همچنین خط ۱۹ به ۲۱ و ۲۰ به ۹ را کاربن کنید و ۱۹ به ۲۱ خط آرنج است.

3- مرحله سوم قسمت پشت آستین

۴- الگوی نهایی آستین

الگوی کامل شده آستین با پنس عمودی در قسمت پشت است. انتهای پنس را به نقطه ۱۰ منتقل کرده و در قسمت جلو در نقطه ۶ به ۱۶ پنس افقی کوچکی ایجاد می‌شود که پس از رولت کردن روی‌هم قرار می‌گیرد. درنتیجه زیر دست الگوی آستین در قسمت جلو قدری کمتر از زیر دست در قسمت پشت آستین است که با خرد دادن آن ۲ طرف آستین یک اندازه می‌شود.

الگوی نهایی آستین

آستین با پنس افقی

بعد از رسم آستین و کامل نمودن آن خط آرنج در قسمت پشت از ج ۱۰ به ۱۰ را قیچی نموده و پنس سردست را کاملاً می‌بندیم. درنتیجه در خط برش داده شده اوزمانی به وجود می‌آید که به‌صورت پنس کوچک در آرنج استفاده می‌شود.

آستین شماره 2 با پنس افقی

آستین سه‌ربع

بعد از رسم کردن کادر آستین از خط مچ ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر بالا آمده و خط جدید به‌موازات آن کشیده می‌شود و همان‌طوری که آستین بسته است (قبل از کاربن کردن) خط را قیچی می‌کنیم و مقدار ساسون سردست را به دو طرف خط زیر آستین منتقل می‌کنیم.

Oo’۱/۲=f’f=n’k

آستین سه‌ربع آستین شماره 3

آستین گشاد

کادر اولیه آستین را تا شماره ۱۵ رسم می‌کنیم و در قسمت پشت خط ۸ به ۱۰ را به‌طرف پایین امتداد داده تا خط ۴ سردست را در نقطه‌ی F قطع کند. دونقطه F و ۵/۱ به هم وصل کرده خط جدید دم دست است. از نقطه ۲۰ به خط آرنج (۶ به ۱۰) عمود رسم می‌کنیم و ادامه آن خط دم دست را به نقطه O’ قطع می‌کند. برای کاربن نمودن قسمت پشت خط ۱۴ را به F تا می‌کنیم و هلال حلقه ۲۰ به ۱۴ و خط مستقیم O’ به ۲۰ و سردست F به O’ را رولت کرده و به این ترتیب قسمت پشت کامل می‌شود. برای قسمت جلو خط ۵ به ۳ را تا می‌کنیم و هلال حلقه از ۳ تا ۲۰ و خط راست ۲۰ به O’ و خط سردست ۵ به O’ را کاربن می‌کنیم و سپس آستین کامل می‌شود.

آستین گشاد

آستین در لبه مچ چین‌دار

از آستین شماره ۴ رولت کرده و خط ۱۴ به F را از پایین تا نزدیک نقطه ۱۴ قیچی می‌کنیم و در لبه مچ اوزمانی به اندازه ۵-۴ سانتی‌متر می‌دهیم و مقدار گشاد شده را به‌صورت چین یا پیلی ریز می دهیم و یا مچ جداگانه دوخته می‌شود.

آستین در لبه مچ چین‌دار

آستین از بالا چین‌دار

از آستین اولیه رولت کرده و از بالای حلقه‌آستین خط ۱۹ به ۱۴ را قیچی می‌کنیم و پنس را بسته و در خط برش داده شده اوزمان طبیعی به وجود می‌آید.

۲/۱ فاصله (۱۴۱ به ۱۴) را از نقطه ۱۱ بالا می‌زنیم و هلال حلقه را طوری رسم می‌کنیم که از نقطه ۱۴۱ شروع و از o’ تا به نقطه ج ۷ برسد. به‌طوری‌که در نقطه ۷ اوزمانی یک سانتی‌متری داده شده که از چیدن خط ۱۶ به ۷ به وجود آمده و خط زیر بغل جلو را با هلال مختصر رسم می‌کنیم تا زاویه در خط آرنج را از بین برود.

آستین از بالا چین‌دار

آستین‌کوتاه چین‌دار

از خط آرنج الگوی اولیه آستین به‌تناسب مدل بالا می‌رویم و خطی به‌موازات آرنج رسم می‌کنیم که این خط چیده می‌شود از نقطه ۱۱ و به خط جدید عمود رسم می‌کنیم. این خط را از بالا به پایین برش داده، اوزمانی ۸ سانتی‌متری را به شکلی انجام می دهیم که از خط وسط آستین به فاصله ۴ سانتی‌متر باشد و ۴ سانتی‌متر از خط وسط آستین بالا رفته و هلال حلقه جدید را رسم می‌کنیم. سپس خط لبه بازو را با هلال مختصر رسم می‌کنیم.

مقدار اوزمان:

O-11=O-111=2 به ۴

O-O’ =۱۱-O=2/1(111 به ۱۱)

آستین‌کوتاه چین‌دار

آستین رگلان شماره ۱

بعد از مشخص کردن ارتفاع و محیط حلقه‌آستین، ابتدا آستین شماره ۱ را رسم کرده. در قسمت پشت فاصله ۲۰ تا ۱۱ را اندازه گرفته روی تنه=۵/۹ سانتی‌متر متر این مقدار را CM+1 کرده و از نقطه ۲۳ آستین به طرف حلقه رفته و نقطه Z از نقطه ۲۰ بالاتنه تا نقطه ۱۹ (ساسون را حساب نکرده) را اندازه می زنیم =۵/۱۴ که این مقدار CM+1=5/15 و از نقطه Z به طرف بالا حرکت داده نقطه A به دست می‌آید.

در قسمت جلو نقطه ۲۳ تا ۲۱ =۵/۱۴

آستین رگلان شماره 1

که این مقدار +۱=۵/۱۵ را از نقطه ۷ به طرف بالا حرکت داده سپس نقطه A’ به دست می‌آید. نقطه ۱۱ را تا خط آرنج گونیا کرده و بعد ۲/۱ خط دم دست فاصله ۱۷ به ۱۹ نقطه R و از گونیا شده تا آرنج به R وصل شود. از ۱۱ گونیا به اندازه CM10 پایین آمده نقطه K و از A و A’ به K با قوس مختصر رسم کرده و سپس K و A را اندازه زده و این مقدار از K به طرف A’ حرکت داده ممکن است K’A کوتاه‌تر باشد که در این صورت مقدار کمبود از A بالاتنه و با قوس به نقطه ۷ رسم کرده و در اینجا ۱۱=AK و K’A=5/10 که ۵/۰ کوتاه‌تر است. این مقدار را از A به اندازه ۵/۰ بالا رفته و به هلالی نقطه ۷ وصل کرده.

رسم الگوی آستین رگلان شماره ۱

ابتدا خطی عمودی رسم کرده در فاصله CM2 این خط و مقابل آن در سمت چپ خط دیگری رسم می کنیم و آستین جلو از نقطه ۷ و ۱۷ را روی خط اول قرار داده و دور آن را خط کشیده و بالاتنه جلو با پنس بسته و سرشانه را طوری قرار داده که نقطه ۳۰ می‌تواند تا روی CM2 به‌طور متغیر قرار گیرد و نقطه ۲۱ روی خط اول و درست روی نقطه ۷ قرار گیرد. دور بالاتنه خط کشیده شود. برای رگلان کردن از نقطه ۳۰ مطابق مدل در اینجا CM3 داخل حلقه گردن شده و از این نقطه را به ۲۱ وصل کرده از ۲/۱ این خط ۵/۰ تا CM1 خارج می شود. سپس با قوسی مختصر آن را وصل کرده از نقطه ۲۷ سرشانه به اندازه ۱ تا ۵/۱ سانتی‌متر  بالا رفته و نقطه ۳۰ خط سرشانه جدید را به‌طوری‌که از CM1 بالا رفته با قوس مختصر رسم کرده تا به خط آرنج وصل شود.

رسم الگوی آستین رگلان شماره 1

پشت آستین رگلان شماره ۱

پنس حلقه را بسته و به حلقه گردن منتقل می‌کنیم. حلقه ۱۹ به ۱۱ باید با آستین مماس باشد و نقطه Z آستین روی ۲۰ بالاتنه قرار گیرد. دور آستین خط کشیده و برای رگلان از نقطه ۱۶=CM3 داخل حلقه گردن شده و خطی به ۲۱ و Z که روی هم قرارگرفته وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط CM1 قوس داده از نقطه ۱۹ سرشانه به اندازه ۱ تا CM5/1 بالا رفته و در نقطه ۱۶ سرشانه جدید طوری رسم می شود که از ۵/۱ بالا رفته و بگذرد و به خط آرنج برسد.

پشت آستین رگلان شماره 1رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش دوم)


در مقاله رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش اول) به قسمتی از آموزش این کار مهم در خیاطی پرداختیم. در این مطلب نیز به ادامه این موضوع می پردازیم. در این مطلب با هنر مادر همراه باشید.

آستین رگلان شماره ۲

بعد از رسم الگوی بالا تنه جلو و بستن پنس سرشانه، قسمت جلوی آستین را طوری روی حلقه تنه قرار می دهیم که نقطه ۱۱ آستین ۲ داخل ۲۳ تنه شود و نقطه ۷ آستین به ۲۲ بالاتنه مماس شود و از نقطه ۳۰ وسط جلو ۱۰-۸ سانت به پایین علامت زده و از این نقطه گونیا می کنیم تا ۱ سانت مانده به حلقه و از این نقطه با هلال به ۲۱ آستین وصل می کنیم. سپس با برش این خط و خط گونیایی (تکه مدل) کامل می شود.

آستین رگلان شماره 2

در قسمت پشت الگو از نقطه ۱۱ آستین، ۲ سانت داخل ۱۹ بالاتنه شده و نقطه Z آستین به فاصله کمی، حدود ۲-۵/۱ سانت از نقطه ۲۱ بالاتنه قرار گیرد. بطوریکه نقطه ۲۳ آستین و ۱۱ بالاتنه به شکلی روی هم تنظیم شود که قسمت داخل شده آستین و بالاتنه، تشکیل ۲ مثلث را بدهد که تقریبا مساوی هستند. فاصله ج۱۱ به ۱۱ حدود ۷-۶ می باشد و از نقطه ۱ مساوی ۱۰-۱۲ سانت به پایین علامت زده و از این خطی تا ۱ سانت رسیده به حلقه آستین رسم می کنیم و از این نقطه حلقه جدید را به ۲۴ حلقه آستین طوری وصل می کنیم که از نقطه ۲۰ تنه بگذرد.

دوخت آستین رگلان

تذکر

برای رسم آستین رگلان، پنس سرشانه در جلو و پشت بسته می شود و پنس حلقه آستین پشت به یقه منتقل می شود.

رسم آستین رگلان پنس سرشانه

آستین تمام کلوش

برای رسم الگو ابتدا مجموع محیط حلقه جلو وپشت را اندازه زده و دایره ای به شعاع ۲ (۱/۳-۱ کل محیط حلقه آستین) رسم می کنیم و قطر دایره را به خارج امتداد می دهیم. قد آستین =F’F روی قطر خارج شده و دایره دوم را بمرکز F و شعاع F’F رسم می کنیم تا مطابق شکل F’F روی دست و S’S زیر دست قرار می گیرد.

آستین تمام کلوش

آستین کیمونو

در قسمت پشت الگوی بالاتنه از ۲سانت بالاترt از نقطه ۲۳ به ۲۶ وصل می کنیم. این خط برش می شود و ساسون سرشانه به اندازه ای بسته می شود که در خط برش ۵/۱ سانت اوزمان ایجاد شود. آستین جلو CM2 داخل ۲۳ الگوی بالاتنه شود، بطوریکه خط وسط آستین مماس به ادامه سرشانه باشد و نقطه ۲۳ آستین مقابل ۱۱۱ بالاتنه قرار گیرد. از ۱۱۱ مساوی ۶سانت به پایین دو خط پهلو علامت زده و از این نقطه ۳سانت عمود خارج می شویم و از نقطه هلال به ۲۲ و خط پهلو رسم می کنیم. این هلال به تناسب مدل می باشد. فاصله ۲۲ به ۴۳ را اندازه زده CM20=22 به ۴۳ و در قسمت پشت خط ۴۳ در پهلو را به سمت راست ادامه داده تا ۲۰سانت ۴۳ به O=CM20 بمرکز ۴۳ و شعاع O به ۴۳ دایره می زنیم. خط وسط آستین در ادامه خط سرشانه می باشد و نقطه ۱۱ آستین CM2 جلوتر از ۱۹ قرار گرفته و ۲۲ آستین روی خط پرگار شده است. از نقطه ۱۱ بالاتنه ۶سانت به پایین علامت می زنیم و ۳ سانت بطور عمود خارج می شویم و ازاین نقطه هلال به ۴۳ و زیردست آستین رسم می کنیم. قوس زیربغل به تناسب مدل و مطابق سلیقه می باشد. در آستین کیمونو پنس حلقه پشت باز می ماند.

آستین کیمونو

دوخت آستین کیمونو

آستین کیمونوی خفاشی

الگوی اولیه را رسم کرده و از ۲سانت بالاتر از نقطه ۲۲ به مرکز سینه ۲۶ وصل می کنیم. خط را قیچی می کنیم و اوزمان ۵/۱ سانت بوجود آمده از بستن پنس سرشانه بدست می آید؛ خط سرشانه را امتداد داده و از ۱۱ بالاتنه ۳سانت خارج می شویم و آستین را طوری قرار داده بطوریکه از نقطه ۱۱ مساوی CM2 داخل ۲۳ بالاتنه شده و ۲۳ آستین مقابل ۳سانت خارج شده از نقطه ۱۱ قرار گیرد و خط وسط آستین روی خط امتداد سرشانه قرار گیرد از ۱۱ بالاتنه مساوی ۱۰/۱ دور سینه از خط پهلو پایین آمده و از این نقطه خطی عمود رسم می کنیم، به خارج مساوی ۵/۷سانت و از این نقطه به ۴۳ خط کمر بطور هلال وصل می شود. از نقطه ۵/۷ خارج شده و به سردست رسم می کنیم. فاصله خط آرنج تا ۴۳ مساوی ۲۵سانت می باشد.

آستین کیمونوی خفاشی

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

الگوی بالاتنه پشت با پنس حلقه باز را رولت می کنیم و خط کمر پشت را از نقطه ۴۳ به خارج امتداد می دهیم. مساوی ۲۵سانت تا نقطه O بمرکز ۴۳ و شعاع (O به ۴۳) دایره به سمت بالا زده و سپس آستین پشت را طوری قرار می دهیم که وسط آستین در امتداد خط سرشانه باشد و خط آرنج مماس بر دایره شود و ۱۱ آستین ۱ تا ۲ سانت داخل بالاتنه از نقطه ۱۹ شود. مانند جلو از نقطه ۱۱ مساوی ۱۰سانت (۱۰/۱ دور سینه) به پایین علامت می زنیم و ۵/۷سانت به بیرون بطور عمود خارج می شویم و از این نقطه به ۴۳ خط کمر را به طور هلال وصل می کنیم و از طرف دیگر به سردست خط مچ رسم می کنیم.

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

نکته

برای گشادی بیشتر می توان از ۵/۷سانت خارج شده و به خط باسن وصل کرده و در قسمت پشت از ۴۳ مساوی ۲۵سانت بعلاوه ۱-۲ سانت خارج شویم.

درصورت اپل داشتن لباس ۳-۱ سانت از انتهای سرشانه بالا رفته و سرشانه جدید را رسم می کنیم.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

از الگوی آستین شومیزه رولت می کنیم و هلال حلقه آستین را به ۶ قسمت تقسیم نموده و از این نقاط خطوطی بموازات خط وسط آستین تا خط مچ رسم می کنیم و خطوط را از پایین چیده و طوری اوزمان می دهیم که خط زیر آستین در جلو و پشت الگو در یک راستا قرار گیرد؛ و خط وسط آستین عمود بر این خط باشد، سپس از نقطه بموازات FF’ و برابر با آن رسم می کنیم. مطابق شکل الگوی آستین بعد از اوزمان در یک مستطیل قرار می گیرد و موقع دوخت حلقه آستین الگو به لباس وصل می شود و در زیر آستین دوخت می شود FK و K’F’ باز می ماند.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

تذکر

خط مچ الگو در این مدل صاف رسم می شود و خطوط FK و K’F’ خط زیر آستین می باشد.

آستین کلوش فانتزی آستین کلوش فانتزی

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

بعد از رولت کردن الگوی اولیه لباس، از نقطه ۲۲ در حلقه آستین، جلو را ۲سانت بالا علامت زده و از این نقطه به برجستگی سینه نقطه ۲۶ خطی مستقیم وصل می کنیم. این خط را برش داده و ساسون سرشانه را ۵/۱سانت می بندیم. در نتیجه در خط برش او زمان ۵/۱ سانت بوجود می آید و پنس حلقه آستین در پشت باز است، چون حلقه آستین بزرگ می شود و نیازی به بستن پنس نمی باشد.

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

از نقاط ۱۱ و ۱۱۱ مساوی ۷سانت به پایین علامت می زنیم.

۱۱ به ۱۱۲=۱۱ به ۱۱۳=۷CM

از ۱۱۲ و ۱۱۳ بسمت خارج عمود رسم می کنیم و روی این خطوط ۲/۱ یا ۳/۱ فاصله پایین آمده را مشخص می کنیم.

(O’ به ۱۱۳)=(O به ۱۱۲)=۳/۱ (۱۱۲ به ۱۱)

۱۹ به ۱۹۱=CM2

۲۱ به ۲۱۱=CM1 را بیرون رفته در حلقه پشت از ۱۹۲ به ۱۱۲ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۲۱۱ بگذرد.

در خط باسن ۵/۱سانت به بیرون علامت می زنیم و به ۱۱۲ و ۱۱۳ مستقیم وصل می شود.از تقاطع خط جدید با کمر ۵/۰-۱ سانت داخل می شویم و قوس کمر را رسم می کنیم ۲۳۱ به ۲۳=۲سانت و از نقطه ۲۲ به ۲۲۱=۱سانت خارج می شویم و حلقه جدید جلو را از ۲۳۱ به ۱۱۳ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۲۲۱ نیز بگذرد.

آستین حلقه گشاد

از الگوی اولیه آستین رولت می کنیم در قسمت جلو از نقطه ۷ مساوی یک سانت خارج شده

۷ به ج۷=CM1

از ۱۱ مساوی ۲سانت روی خط وسط آستین پایین آمده مقداریکه به سرشانه اضافه شود از قد آستین نقطه ۱۱ همان اندازه کم می شو.

نقطه Z روی حلقه آستین پشت و برابر با فاصله حلقه آستین پشت الگو از ۱۱ تا ۲۰ از نقطه ۲۴ الگوی آستین قرار گرفته Z به ۲۴ مساوی ۲۰ به ۱۱

و از Z یک سانت خارج می شویم،Z’ به Z=CM1

از نقاط ۲۳ و ۲۴ الگو آستین مساوی ۲/۱(۱۱ به ۱۱۲)به پایین علامت زده

۲۳ به ۲۳۱=۲۴ به ۲۴۱=۲/۱(۱۱ به ۱۱۲)

از نقاط ۲۳۱ و ۲۴۱ به خارج عمود رسم می کنیم.

فاصله نقطه R روی خط گونیا شده و تاج ۷ مساوی با هلال جدید حلقه لباس از O’ تاج ۲۲ می باشد.ج۲۲ O’=ج۷ R فاصله نقطه K روی خط گونیا شده تا Z’ مساوی با هلال حلقه پشت لباس از ج۲۰ تا O می باشد.

۱۱۲ به o=Z’ به K’

تاج آستین جدید را از ۲سانت پایین آمده از نقطه ۱۱۱ به Z’ با قوس به  K وصل کرده و در جلو از ۲سانت پایین آمده از نقطه ۱۱ به ج۷ با هلال به R می کنیم و از K و R به سردست رسم می شود.

آستین حلقه گشاد

بلوز شومیزه (کت گشاد بدون ساسون)

۱ به ۲=بلندی کف حلقه=۵/۲۱

۱ به ۳=بالاتنه پشت=۴۰

۱ به ۴=خط باسن=۱/۶۰

۱ به ۵=قد بلوز=۶۷سانت

۴ به ۷=۵ به ۸=۲سانت

۷ به ۱ وصل کرده و به ۸ نیز وصل می شود ۶ و۹ نیز به دست می آید.

۹ به ۱۰تیره پشت=۱۸ و ۱۰

۱۱=گشادی کف حلقه=۵/۱۲

۱۲ به ۱۳=بزرگی سینه=۲۲سانت

۱۳ به ۱۴=۱۰/۱سینه+۵/۰=۱/۱۰سانت

۱۳ به ۱۱،۱/۲=

۱۳ به ۹=۲۲/۲۶سانت

از نقاط ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ گونیا شود تا قد کت ۱ به ۱۵

پشت یقه= ۸/۶سانت

۱۵ به ۱۶=CM2 به بالا

۱۷ به ۱۸=۲ به پایین

۱۸ به ۱۹=CM2 به بیرون رفته

۱۰ به ۲۰=۴/۱(۱۰ به ۱۸)

۲۰ به ۲۱=CM2 به بیرون رفته

هلال حلقه از ۱۹ به ۲۱ و ۱۱ بگذرد

۱۲ به ۲۲=۱۰ به ۲۰=۵سانت

۱۲ به ۲۳=۱۰ به ۱۸ منهای CM1 مساوی ۱۹سانت می باشد بمرکز ۱۲ تا ۲۳ پرگار شود.

۲۴ روی ستون ۱۴ و در امتداد خط ۳ قرار گرفته

۲۴ به ۲۵=قد بالاتنه جلو=۴۴ سانت

۲۵ به ۲۶ بلندی مرکز سینه شماره ۲،CM26

۲۵ به ۲۶ پرگار شود.

۲۳ به ۲۷=۱۰/۱ نصف سینه منهای ۲سانت=۸/۲ سانت و هلال حلقه جلو را از ۲۷ طوری رسم شود که از نقطه ۲۲ یک سانت داخل شده به ۱۱ ختم شود.

۲۵ گونیا شود با خط ۱۳ و ۲۹ محل تلاقی دو خط می باشد ۲۹ به ۳۰٫

پشت یقه=۸/۶

۲۹ به ۳۱=پشت یقه +۵/۱=۳/۸

وسط خط مشخص شده روی خط پشت یقه + ۷/۰ میلی متر علامت کنید=۵/۷سانت

هلال یقه حلقه جلو از ۳۰ به ۳۱ و علامت گذاشته شده روی خط وسط بگذرد.

(۲۷به ۲۸)=(۱۹-۱۶) منهای یک است و شیب سرشانه جلو بدست می آید.

فاصله (۲۸ به ۳۲) مساوی با فاصله (۳۰-۲۵)می باشد و (۳۲ به ۲۶) مساوی (۳۳ به ۲۶) می باشد.

از خط گونیایی ۱۱ به کمر ۵/۲سانت هر طرف را گود کنید روی خط باسن ۳۴ به ۳۵=۲/۱ باسن +CM1 مساوی CM52 می باشد.

۷ به ۳۵=یک سانت که هر دو طرف گونیایی ۱۱ هر طرف نیم سانت منتقل می شود و بوسیله پیستوله از کمر داخل شده تا ۵/۰ سانت خارج شده روی خط باسن رسم کرده و از کمر داخل شده به ۱۱ وصل کرده

۳۷ به ۳۶ روی خط وسط پیش=۶ به ۸ بعلاوه ۵/۰ سانت و از ۳۷ را به ۳۸ در پهلو جلو وصل می کنیم.

رسم آستین حلقه گشاد (شومیزه)

برای رسم آستین شونیزه به کل ارتفاع و محیط و قد آستین نیاز داریم.

قد آستین ۵۹سانت از روی الگو ارتفاع و محیط را بدست آورده cm4=کل محیط cm39=کل ارتفاع،خطی عمود از بالا به پایین رسم می کنیم مطابق شکل

۳/۱ ارتفاع ۱۳=۳۳۹

۲/۱ محیط ۲۳=۴۶۲

از ۱-۲=۳/۱ ارتفاع منهای ۲سانت را پایین آمده

و از ۱-۳=مقدار آستین را علامت می زنیم

از نقطه ۲ و ۳ خط عمودی به سمت راست و چپ کاغذ می کشیم صفر متر روی نقطه یک قرار می گیرد

فاصله ۴-۱=۲/۱ محیط منهای نیم سانت می باشد

۱-۵=۲/۱ محیط بعلاوه نیم سانت را علامت می زنیم

نقطه ۴ و ۵ روی خط عمود شده بر ۲ قرار گرفته است از ۳ به سمت راست و چپ ۲/۱ گشادی دم دست گشاد شده را خارج شده ۷-۳=۶-۳=۱۳ سانت.

۵ به ۶ و ۴ به ۷ را وصل کرده از وسط این خطوط ۵/۰ سانت داخل شده و خطوط زیر دست را با هلال مختصر بهم رسم کرده.

۲ نقطه (۵ و۱) و (۱ و۴) را بهم وصل کرده آنها را به ۴ قسمت تقسیم کرده و به ترتیب از ۵ به ۱ مساوی ۵/۰ سانت و ۵/۱ سانت و ۲سانت از نقاط تقسیم شده بالا رفته و هلال حلقه آستین پشت را رسم می کنیم.

از نقاط تقسیم شده ۴ به ۱ به ترتیب ۷/۰ میلیمتر تا ۱سانت پایین آمده ۵/۰سانت و ۲سانت بالا رفته نقاط را بطور هلال بهم وصل کرده حلقه جلو کامل می شود.آموزش دوخت انواع یقه (بخش اول)


دوخت یقه موضوعی گسترده است که در قالب یک مقاله نمی گنجد. این موضوع از جزئیات گسترده ای برخوردار است و همین موضوع باعث شده تا آموزش دوخت انواع یقه را در قالب چند مقاله منتشر کنیم. در ادامه بخش اول این آموزش با ما همراه باشید.

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

بعد از رسم الگو از نقطه ۲۹ داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج۲۹ و از نقطه ۳۰ برابر با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه ۱۶ با اندازه (ج۲۹-۲۹) داخل شیب سرشانه می شویم. ج۱۶ و از نقطه ۷ روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و ۲ نقطه جدید را بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

آموزش دوخت انواع یقه (بخش اول)

آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه ۲۹ روی شیب سرشانه ۳-۱ سانت داخل شده و از نقطه ۳۰ به پایین CM10-15 علامت می زنیم. ۲ نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۵/۰ تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM5/0 در گودی یقه را می بندیم.

آموزش دوخت یقه هفت

دوخت یقه هفت

یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه ۲۹ با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج۲۹ و از این نقطه CM10-15 بموازات وسط جلو پایین می آییم تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج۲۹ وصل می کنیم. با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه ۲برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM5/0 یقه بسته می شود.

یقه چهارگوش (خشتی)

یقه چهارگوش

یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

یقه دلبری (فانتزی)

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم. افرادیکه گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه ۳۰ روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به ۲ یا CM4 داخل شده از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه ۱ قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم ۳-۲ برابر ۲/۱ دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم ۲ و ۳ را بهم وصل می کنیم از ۲/۱ این خط ۵/۱ سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (۲-۴) ۱/۲ (۳-۲) و ۵-۴ مساوی CM5/1 از ۲ به ۳ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۵ بگذرد و سپس از ۶-۲ عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم. (۲-۶)=۸ تا ۶ سانت از نقطه ۳ تا ۷ مساوی CM5-6 علامت می زنیم و ۸-۷ عمود بطرف بالا برابر با ۴ سانت علامت می زنیم. از ۸ به ۳ مستقیم وصل می کنیم و از ۶ با هلال به نقطه ۸ وصل میکنیم. ۶-۲ خط وسط پشت یقه می باشد.

آموزش دوخت یقه شکاری

۱ به ۲=۱۲-۱۰ سانت

۲ به ۳=مجموع حلقه جلو و پشت %۱ سانت

۲ به ۴=۲/۱(۲ به ۳)

۴ به ۵=۵/۲-۳ سانت

۲ به ۶=۷-۶ سانت عرض یقه

۳ به ۷=۸-۷ سانت

۸ به ۷=۴-۳ سانت

یقه خرگوشی

یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه ۳ تا ۷ مساوی ۱۲-۱۰ سانت خارج می شویم و از ۸ تا ۷، ۶ سانت عمود بطرف بالا می رویم و به ۸ به ۳ و ۶ وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه ۸ کمی هلال کرد.

یقه خرگوشی

توجه

فاصله ۳-۲ در یقه شکاری و خرگوشی ۲/۱ دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت وجلو الگو منهای جادگمه می باشد.

یقه ۳ سانتی

فاصله ۲-۱ مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. ۳-۱ مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. ۴-۲ مساوی ۲ سانت بطور عمود بالا می رویم. ۵-۴ مساوی ۳ سانت دیگر علامت می زنیم. ۶-۱ مساوی ۳ سانت عرض یقه را بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه ۶ بطور هلال به ۵ وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه ۷ یک سانت داخل می شویم به ۴ وصل می کنیم و از ۴ به ۳ بطور هلال وصل می کنیم.

یقه 3 سانتی

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت %۵/۰

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۵/۲-۲ سانت

۴ به ۵=۵/۳-۳ سانت

۵ به ۶=۲-۵/۱ سانت

۱ به ۷=۴-۵/۳ سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه ۶ مساوی ۵/۰ سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (۴ به ۱) و (۷ به ۶) با هلال مختصر رسم می شود.

یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض ۵/۱۰-۱۰ سانت رسم می کنیم. از ۴ تا ۱۰ مساوی با ۲-۵/۱ سانت مقدار جادگمه را در امتداد ۳ به ۴ خارج می شویم و از ۱۱ بطور مستقیم به ۷ وصل می کنیم اگر بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط ۱۱-۷ را به طرف خارج امتداد می دهیم از ۵/۰ تا ۵/۱ سانت و از این نقطه با هلال کم تا نزدیک ۹ وصل می کنیم.

یقه مردانه با پایه جدا

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۲ سانت

۴ به ۶=۱ به ۵=CM5/2=عرض پایه یقه

۶ به ۷=۱ سانت

۵ به ۸=۴ سانت

۹ به ۸=CM4-5 =عرض یقه

۹ به ۱=۲ به ۱۱

۴ به ۱۰=CM5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه ۱۱ مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه ۱۱ مساوی ۵/۱ سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

یقه ب.ب – گرد

۲/۱ دور گردن=۲ به ۱ یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

۲ به ۳=۵/۲ سانت

۱ به ۴=۳/۱(۲ به ۱)

۱ به ۵=۵/۱-۱ سانت

۳ به ۶=۲ سانت پایه یقه

۶ به ۷=۵ به ۸=۵-۴ سانت عرض یقه

۵ به ۹=۲/۱(۸ به ۵)

۹ به ۱۰=۱ سانت

یقه ب.ب - گرد

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن بعلاوه ۲ سانت و عرض ۱۰-۹ سانت رسم می کنیم.

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

۱ به ۲=۲/۱ دور گردن =۲ سانت مقدار جادگمه

۲ به ۳=۱ به ۴=۱۰-۹ سانت

۱ به ۵=۴/۱(۲ به ۱)

۱ به ۷=۲ به ۶=۵/۱-۱ سانت

۶ به ۸=۳-۵/۲ سانت

از نقطه ۸ خطی بموازات (۲ به ۱) رسم می کنیم از ۷ با هلال به نقطه ۱۰ رسم می کنیم.

۴ به ۱۱=۵/۱ سانت

۹ به ۱۲=۵/۲ سانت

دونقطه ۱۱ و ۱۲ را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال ۱۰ به ۷ را قطع کند.

در صورتی که تمایل دارید بخش دوم این مقاله را مطالعه کنید وارد مقاله بخش دوم آموزش دوخت یقه شوید.آموزش دوخت انواع یقه (بخش دوم)


در این مطلب قصد داریم به آموزش دوخت انواع یقه های انگلیسی ساده، یقه شل، یقه شل جدا، یقه آرشال، یقه اسپرت و انواع آن، یقه آمریکایی و یقه انگلیسی جدا بپردازیم. در بخش اول از مقاله آموزش دوخت انواع یقه به آموزش دوخت تعدادی از انواع یقه پرداختیم. از آنجا که مبحث دوخت یقه مبحث مهم و قابل بحثی است، ناچار بودیم آن را به چند بخش تقسیم کنیم. در ادامه آموزش دوخت انواع یقه با هنرمادر همراه باشید.

یقه انگلیسی ساده (بلوزی)

بعد از رسم الگو ۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه را از خط وسط جلو خارج کرده و آن را به موازات خط وسط جلو می کشیم. ج۳۰ به ۳۰=۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه از ج۳۰ تا O=12-15 سانت به پایین علامت زده، نقطه O به ۲۹ را وصل کرده، نقطه O،نقطه شکست می باشد. وخط ۲۹ به O خط شکست یا تا می باشد. از ۲۹ روی شیب سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده از نقطه ۴۰ مساوی ۳ سانت به داخل علامت زده دو نقطه را با هلال مختصر وصل می کنیم و سجاف را رولت می کنیم.

دوخت یقه انگلیسی

برای رسم بالای یقه مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن و عرض ۷-۶ سانت رسم کنید.

»»(مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو)۲/۱ دور گردن=۲ به ۱

۲ به ۳=۱ به ۴=۷-۶ سانت

۲ به ۵=هلال یقه پشت الگو

۱ به ۶=۱ سانت

۲ به ۷=۲ سانت

۴ به ۸=۲-۱ سانت

۸ به ۹=۳-۱ سانت در صورت تیز بودن نوک یقه

دوخت یقه انگلیسی

یقه شل (دراپه)

بعد از رسم الگو پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می کنیم و از ابتدای سرشانه نقطه ۲۹ به تناسب مدل داخل می شویم. نقطه ج۲۹

CM4-6=ج۲۹ به ۲۹ و از نقطه ۳۰ به پایین ۸-۵ سانت علامت می زنیم.

CM5-8=ج۳۰ به ۳۰ از ج۲۹ به ج۳۰ هلال جدید یقه را رسم می کنیم.

از ۲۶ خطی به گودی یقه جدید وصل می کنیم. با چیدن این خط و بستن پنس کمر اوزمان ایجاد شده عرض یقه بیشتر می شود. سپس از ج۲۹ به امتداد خط وسط جلو عمود رسم می کنیم.

خط ج۲۹ به O لبه یقه دراپه می باشد و برای سجاف از لبه یقه ۶-۴ سانت بالا می رویم و به موازات ج۲۹ به O خط سجاف را رسم می کنیم.

برای پشت از نقطه ۱۶ مساوی ج۲۹ به ۲۹ داخل سرشانه شده و هلال جدید یقه پشت را می کشیم.

آموزش دوخت یقه شل (دراپه)

توجه

برای برش یقه دراپه وسط جلو روی دولای بسته اریب پارچه قرار می گیرد. به جز پارچه های ژرسه و تریکو و استرچ.

آموزش دوخت یقه شل جدا

بعد از رسم الگوی بالاتنه پنس سرشانه را به پنس زیر سینه منتقل می کنیم. از انتهای سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده و از این نقطه به ۷-۶ سانت پایینتر از خط سینه وسط جلو مستقیم وصل می کنیم. از ابتدای سرشانه ۲-۵/۱ سانت بالا رفته و گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن از ۶ سانت پایین آمده بگذرد و ضلع دیگر بفاصله ۲۵-۲۰ سانت از ۵/۱ سانت بالا رفته از سرشانه باشد. (شکل ۹۳)

آموزش دوخت یقه شل جدا

دو نقطه O’ و F’ را مستقیم بهم وصل نموده و خط F’ به ج۱۳ را قیچی کنید. الگو به دو قسمت تقسیم می شود. خط O به ج۱۳ روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد.

دوخت یقه آرشال

بعد از رسم الگوی اولیه و اضافه کردن مقدار جادگمه به وسط جلو،هلال یقه جلو را از گردن cm1 داخل شده و هلال یقه را دوبار ترسیم می کنیم و هلال یقه پشت از سرشانه ۱سانت و وسط پشت ۵/۰ سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را رسم می کنیم،سرشانه جلو را امتداد داده و از ۱-۲۹ مساوی یک سانت از نقطه ۱ به نقطه شکست روی خط جادگمه وصل می کنیم و نقطه ۱ تا نقطه ۲ برابر با هلال جدید یقه پشت و در امتداد خط شکست علامت می زنیم. cm1=29-1

۲۹ به ۲۹۱=cm1

۲ به ۱=هلال جدید یقه پشت الگو.

Z به ۲۹۱=cm5/4-4

روی هلال یقه جدید بمرکز Z و شعاع ۲-Z دایره بسمت راست می زنیم.

آموزش دوخت یقه آرشال

۲ به ۳=CM5/4-4 روی دایره

۳ به ۴=CM2-1/5

از نقطه ۴ خطی به سمت چپ رسم می کنیم. بطوریکه مماس بر دایره رسم شده باشد و تا نقطه ۵ مساوی ۷-۵ سانت عرض یقه پشت الگو می باشد. CM5-7=3-5

از نقطه ۱ روی خط شکست تا نقطه O مساوی ۱۵-۱۲ سانت پایین آمده از نقطه O خطی عمود بر خط شکست رسم می کنیم. به فاصله ۷-۵ سانت نقطه O’. از O’ با هلال به نقطه شکست وصل می کنیم و از O’ به نقطه ۵ طوری رسم می کنیم که در نقطه ۵ خط رسم شده عمود بر خط ۴-۵ باشد تا فرم یقه در پشت زاویه نداشته باشد.

تذکر

در پارچه های ضخیم برای دوخت بهتر و صرفه جویی در پارچه های نازک از نقطه Z به خط بیرونی یقه رسم می کنیم. نقطه K این خط ZK و K 291 و هلال ۲۹۱ به ۴ و ۴ به ۵ و ۵ به K را جدا می کنیم. خط ۵-۴ پشت یقه و روی دولای بسته پارچه برش می شود. سپس از نقطه ۲۹۱ روی سرشانه ۴ سانت داخل شده و از لبه لباس وسط جلو ۶-۴ سانت داخل می شویم و بعد از آن به ۴ سانت داخل شده سرشانه وصل می کنیم و سجاف یقه را رولت می کنیم. مطابق با مدل.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. به وسط جلو مقدار جادگمه را اضافه می کنیم و از وسط جلو بازی یقه را پایین می آییم که در اثر آن نقطه شکست بدست می آید. از این نقطه مستقیم به ۲۹ ابتدای سرشانه وصل می کنیم و خط شکست بدست می آید خط را به بالا و برابر با حلقه گردن پشت اندازه می زنیم.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

نقطه ۱-۲۹=هلال گردن پشت الگو

از نقطه ۱ بطور عمود به سمت چپ و برابر با ۵/۳-۳ اندازه می زنیم. با انجام اینکار نقطه ۲ بدست می آید.

۱ به ۲=۵/۳-۳ سانت

نقطه ۳ در امتداد خط سرشانه و بفاصله ۴-۵/۳ سانت می باشد. ۳-۲۹=۴-۵/۳ سانت از نقطه ۳۰ مساوی ۵/۴-۴ سانت خارج می شویم.

نقطه ۴،۳ و ۵ را با هلال مختصر بهم وصل می کنیم و از نقطه ۵ به نقطه شکست رسم می کنیم یقه کامل می شود.

مدل دیگر در پشت یقه حذف می شود از وصل کردن نقطه ۲۹ و ۵ و نقطه شکست فرم یقه تغییر می کند.

با توجه به مدل می توان از نقطه ۵ مقدار بیشتری خارج شویم.

دوخت یقه اسپرت

بعد از رسم یقه فرمهای مختلفی را در قسمت جلو می توان طراحی کرد. انواع یقه های دلبری و فانتزی برای لباسهای اسپرت و شب و یا لباس پشت باز از یقه اسپرت استفاده کنیم. مطابق آنچه در شکل می بینید.

یقه آمریکایی

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. پنس سرشانه جلو را بسته، مقدار جادگمه را به وسط جلو اضافه پنس CM1-0/5 را در گودی یقه رسم میکنیم. بعد از گشاد کردن حلقه گردن در جلو و پشت از نقطه ۲۹ در امتداد خط سرشانه.

CM2-1/5 خارج می شویم به بازی یقه که بفاصله CM10-8 پایین تر از نقطه ۳۰ می باشد وصل می شود. خط شکست را به پایین امتداد می دهیم تا خط جادگمه را قطع کند و نقطه شکست بدست می آید و CM1=291 به ۲۹ داخل سرشانه.

یقه آمریکایی

۱ به ۲۹=CM2-1/5 خارج می شویم.

۳۰۱ به ۳۰=CM15-10 فاصله ۲-۱=هلال جدید یقه پشت الگو

Z به ۲۹۱=CM5/4-4.

بمرکز Z و شعاع (۲ به Z)دایره بسمت راست الگو رسم می کنیم.

روی دایره ۳ به ۲=CM4-5

اگر عرض یقه پهن باشد فاصله ۳-۲ بیشتر می شود.

روی دایره ۴-۳=cm5/2-2 علامت می زنیم.

از نقطه ۴ با هلال مختصر به ۲۹۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۴ خطی بسمت چپ طوری رسم می کنیم که مماس با دایره باشد.

از نقطه ۳-۵ عرض یقه را روی خط جدید اندازه می زنیم ۳ به ۵=cm5-7.

از ۵ خط عمود به ۴ به ج۲۹ باشد رسم می کنیم تا امتداد خط کارور را در نقطه ۶ قطع کند.

از نقطه ۶ به نطه شکست وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۲-cm5/1 داخل شده و هلال را از ۶ به ج۳۰ طوری رسم می شود که از ۲-۵/۱ داخل شده بگذرد.

نقطه ۶ را به تناسب مدل می توان تغییر داد برای پهن شدن عرض یقه از ۶ روی خط کارور خارج شده ۳-۱ سانتیمتر به بیرون اندازه زده به ج۳۰ و با هلال تا نزدیکی نقطه ۵ وصل کنیم.

توجه

خط کارور از ۲/۱ فاصله ۱۲-۲۱ خطی بموازات خط سینه رسم می کنیم.

یقه انگلیسی ۲ تکه (جدا)

از الگوی اولیه رولت کرده از نقطه ۲۹ یک سانت داخل سرشانه می شویم. نقطه ۲۹۱ از این نقطه هلال جدید یقه جلو را رسم می کنیم ازنقطه ج۱۶-۱۶ مساوی یک سانت داخل سرشانه پشت می شویم و از نقطه ۱ برابر با نیم سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را می کشیم. از نقطه ۲۹ تا یک در امتداد خط سرشانه یک سانت خارج می شویم و از نقطه ۱ به بازی یقه وصل می کنیم و امتداد می دهیم تا خط جادگمه را که بفاصله ۳-۲ سانت از خط وسط جلو رسم شده را قطع کند. خط رسم شده خط شکست یا خط تا می باشد که به بالا امتداد می دهیم.

یقه انگلیسی 2 تکه (جدا)

»»۱-۲ مساوی با هلال جدید یقه پشت الگو می باشد.

Z-291 مساوی ۵/۴-۴ سانت روی هلال جدید یقه جلو بمرکز Z و شعاع Z به ۲ دایره به سمت راست می زنیم.

۲-۳ مساوی ۳-۵/۲ سانت روی دایره علامت می زنیم.

۳-۴ مساوی ۲ سانت اندازه می زنیم از نقطه ۴ با کمی هلال به ۲۹۱ وصل می کنیم.از نقطه ۴ خطی مماس بر دایره به سمت چپ می کشیم.۵-۳ مساوی عرض یقه ۸-۶ سانت را روی خط کشیده شده علامت می زنیم از ۵ عمود بطرف پایین رسم می کنیم.

از نقطه ۳۰ به تناسب مدل ۴-۶ سانت پایین آمده و از این نقطه ۶-۸ سانت عمود بر خط شکست خارج می شویم.

(O-30)=4-6 سانت و (O-O’)مساوی ۸-۶ سانت.

از نقطه ۳۰ تا ج۳۰ مساوی ۳ سانت به پایین علامت می زنیم. از این نقطه به O’ مستقیم وصل می کنیم. از Z بموازات خط شکست به پایین رسم کنید تا امتداد خط ج۳۰ به O’ را قطع کند.

از O’ روی خط جدید ۷ سانت داخل می شویم. از F تا F’ مساوی با ۷ سانت خارج شده، بطوریکه فاصله O’ به F’ مساوی ۴-۳ سانت باشد.

از F’ به امتداد خط عمود شده از ۵ وصل می کنیم یقه کامل می شود.

با برش یقه از نقطه ۴ و۵ و F’ وFوZ و۲۹۱ از الگوی بالاتنه یقه انگلیسی جدا یا دو تکه می شود. در غیر اینصورت یقه انگلیسی سرخود می شود.

تذکر

بازی یقه و عرض آن بستگی به مدل و دلخواه می باشد و برای خوب ایستادن یقه روی لباس پنس CM5/0 گودی یقه را قبل از رسم یقه روی الگو گرفته می شود.آموزش دوخت انواع یقه (بخش سوم)


در مقاله های پیشین آموزش دوخت بسیاری از انواع یقه را برای شما توضیح دادیم. در این مقاله قصد داریم به این مقوله مهم پایان دهیم. با ادامه ی این آموزش با ما همراه باشید.

آموزش دوخت یقه های جدا

در الگوی پشت از خط وسط پشت نقطه ۱ دوبار ۲ سانت در امتداد خط وسط پشت بالا می رویم و از نقطه ۱۶ ابتدای سرشانه خطی به موازات وسط پشت بالاتنه رسم کرده و دوبار ۵/۱ سانت بالا می رویم، سپس نقاط جدید را بطور هلال بهم وصل می کنیم.

در الگوی بالاتنه جلو پنس سرشانه را می بندیم، خط سرشانه را بخارج امتداد می دهیم، از نقطه ۲۹ دوبار ۵/۱ سانت علامت می زنیم و از این نقاط به بازی یقه با توجه به مدل وصل می کنیم.

(O به ۱(=(O’ به O)=CM2،در امتداد وسط پشت بالا می رویم.

(K’ به K)=(K به ۱۶)=CM5/1

(F’ به F)=(F به ۲۹)=CM5/1،در امتداد سرشانه جلو می باشد.

فرم یقه را مطابق مدل در بالاتنه جلو طراحی می کنیم.

سرشانه بالاتنه پشت را طوری کنار سرشانه جلو قرار می دهیم که حلقه یقه ها در یک امتداد و حلقه آستین جلو و پشت در یک جهت باشند و انتهای سرشانه پشت و جلو ۲-۵/۱ سانت رویهم قرار گیرد و همچنین نقاط F’ و K’ مماس بر یکدیگر باشند.

عرض یقه را از نقطه ۱ روی خط وسط پشت به پایین مشخص می کنیم و از آن نقطه به عرض یقه در سرشانه وصل می شود و در جلو عرض یقه از نقطه F اندازه زده می شود.

بعد از اینکه فرم یقه طراحی شده را رولت کردید در بالاتنه جلو یقه از نقطه ۲۹ تا بازی یقه و پشت هلال اولیه یقه پشت قیچی می شود و خط شکست و خط پایه روی یقه طراحی شده قرار دارد.

آموزش دوخت یقه های جدا

توجه

در این مدل می توان انواع یقه ها را روی یقه باز شده الگو طراحی کرد.

دوخت یقه کاپ

برای رسم الگوهای لباس شب که یقه آنها باز می باشد به نکته های زیر توجه می کنیم.

ابتدا الگو را بدون آزادی رسم می شود.

پنس سرشانه ۲ برابر می شود.

پنس سرشانه به ۲/۱ سرشانه منتقل می شود.

رسم یقه با پنس بسته سرشانه طراحی می شود.

بعد از رسم الگو با توجه به نکات بالا از انتهای سرشانه در بالاتنه جلو ۴-۲ سانت داخل می شویم و از ابتدای یقه وسط جلو ۱۰-۸ سانت مطابق مدل پایین می آییم و ۲ نقطه جدید را با هلال بهم وصل می کنیم.

دوخت یقه کاپ

۲۳ به O’=CM2-4

O’ به ۳۰=CM8-10

بمرکز O’ و شعاع OO’ دایره به سمت چپ رسم می کنیم و روی دایره رسم شده از O’ ۲بار ۲ سانت علامت می زنیم تا نقاط R و R’مشخص می شود.

R’-R=R-O=CM2

۲ نقطه R و R’ را با هلال به نقطه O’ وصل می کنیم.

سرشانه جلو را به سمت راست امتداد می دهیم و از R عرض یقه را بفاصله ۱۲-۱۰ سانت مشخص می کنیم. سپس نقطه N از نقطه O’ به پایین روی خط وسط جلو ۸-۷ سانت علامت می زنیم و نقطه Z و ازZ CM2-3 داخل می شویم.نقطه Z’ و از این نقطه مستقیم به O’ وصل می کنیم و از Z’ با هلال به N رسم می شود.

دوخت یقه کاپ

آموزش دوخت انواع یقه (بخش سوم)

Z’Z=CM2-3

ZO’=CM7-8

RN=CM10-12 عرض یقه

در الگوی پشت از نقطه ۱۹ مساوی ۴-۲ مطابق با O-23 داخل می شویم و از نقطه K و از K خطی بموازات وسط پشت به بالا امتداد می دهیم و دوبار به فاصله ۲ سانت علامت می زنیم.

MK=MM’=۲ سانت

از نقطه ۱ دوبار روی خط وسط پشت ۵/۲ سانت پایین آمده.

P’P=P به ۱=۲ سانت

از نقطه (M’ به ۱) و (P به K’) و (P’ به K) بطور هلال رسم می کنیم و از نقطه P عرض یقه را پایین آورده و تا نقطه F مساوی CM10-12 سرشانه پشت را طوری به سرشانه جلو منطبق می کنیم که نقاط (۱۹ و ۲۳) مماس و(M’ وR’)مماس بر یکدیگر باشند. از F به N با هلال وصل می کنیم و فرم یقه طراحی شده را رولت می کنیم. از F به N و Z’ وO’ و R’ و ۱ وF فرم یقه می باشد بالاتنه جلو و پشت را از هم جدا می شود و یقه جلو هلال O’O و پشت K’P می باشد.

تاپ یقه دکلته

الگوی اولیه مطابق با الگوی لباس شب که در درس گذشته نکته های آن ذکر شد، رسم می شود.

تاپ یقه دکلته

پهلوها را از خط سینه مماس بر یکدیگر قرار داده بطوریکه خط سینه و کمر در امتداد هم قرار گیرد. در بالاتنه جلو از برجستگی سینه ۱۰-۹ سانت بالا می رویم. نقطه ۲۶۱٫

CM9-10=261

به ۲۶ روی ستون ۱۴ از ۲۶۱ به وسط جلو عمود رسم می کنیم و از ۲۶۱ یک سانت روی خط جدید داخل تا O داخل می شویم و از نقطه O به ۲ سانت بالاتر از ۲۶ وصل می کنیم.

تاپ یقه دکلته

از نقطه ۲۶ از سمت راست پنس سرشانه ۱۰-۹ سانت اندازه می زنیم نقطه R.

۲۶ به R=CM9-10 و از R به زیر حلقه نقطه ۱۱ با هلال مختصر وصل می کنیم و از نقطه ۹ مساوی ۳-۲ سانت روی خط وسط پشت به پایین علامت می زنیم.

دوخت انواع یقه

۹ به ج۹=CM2-3

از ج۹ به ۱۱ بطور هلال بهم وصل می شود.

از R روی خط جدید CM1 به داخل مشخص می کنیم.

R’ به R=CM1

از R’ با هلال مطابق شکل به CM2 بالاتر از ۲۶ رسم می شود. از ۲/۱ پهلو جلو تا پنس زیر سینه ساسونی به قطر ۱ سانت و بلندی تا برجستگی سینه رسم می کنیم. سپس از انتهای ساسون بموازات خط سینه تا پهلو خط مستقیم رسم می شود و پنس ۱ سانتی را بسته می شود و در خط جدید ساسونی به قطر ۱ سانت ایجاد می شود.

از نقطه ۲۶ به خط وسط جلو عمود می کنیم و نقطه K. از K 1 سانت بالا می رویم. نقطه K’.

CM1=K’K

۲نقطه K’K به ۲۶ وصل می شود. ساسون روی سینه بدست می آید. از دوطرف ۲۶ به پایین ۶-۷ سانت علامت گذاشته و از این نقاط یک سانت خارج می شویم. ساسون زیر سینه را با هلال طوری رسم می کنیم که از ۱ سانت خارج شده بگذرد.

خط کمر را چیده می شود این تاپ با آستر و فنر دوخته می شود.

تذکر

برای رسم ساسون دوم پشت از طرفین پنس به نقطه ۲۰ وصل می شود. در نتیجه در خط برش ۵/۱-۱ سانت فاصله ایجاد می شود و این فاصله برای خوش فرم ایستادن لباس لازم است.

برای رسم برش از نقطه ج۹ ابتدا خط را گونیایی رسم می کنیم و ۲ پنس ۱ سانتی روی لباس گرفته می شود.

دوخت یقه چپ و راست

در تمام مدلهایی که قرینه نیستند، به تمام الگو نیاز داریم و برای رسم مدل الگوی کامل جلوی بالاتنه تا کمر کشیده می شود. از نقطه ۲۹ مساوی ۲-۱ سانت به داخل سرشانه علامت می زنیم. CM1-2=ج۲۹ به ۲۹

از کمر پهلوی سمت راست نقطه ۴۳ به بالا ۷ سانت مشخص می کنیم.

CM7=ج۴۳ به ۴۳٫

دو نقطه جدید را با هلال مختصر وصل می کنیم. (نقاط نقطه چین)

پنس کمر سمت چپ به پنس سرشانه منتقل می شود و پنس کمر سمت راست به ۲/۱ فاصله ج۴۳ به ۴۳ منتقل می شود.

دوخت یقه چپ و راست

خط ج۴۳ به ۴۳ سه قسمت می شود و به خط وسط جلو رسم می شود. خط وسط جلو از بالا تا کمر چیده می شود و ۵/۱-۱ سانت در خط یقه جدید روی هم آورده می شود تا فرم یقه بخوبی روی تن بخوابد. سپس خطوط را چیده و بین هر کدام اوزمان ۳-۲ سانت می دهیم و ۲نقطه ج۴۳ و ۴۳ با هلال طوری وصل می کنیم که ۲ سانت از ۲/۱ آن خارج شویم. از خط کمر ۵-۳ سانت به پایین علامت می زنیم و خط کمر جدید را رسم می کنیم تا چین سرشانه و پهلو بالاتنه را کوتاه نکند (شکل ۳٫) پشت بالاتنه معمولی می باشد، فقط از خط کمر ۵-۳ سانت پایین رفته خط جدید کمر را رسم می کنیم و یقه را به تناسب جلو باز می شود.

دوخت یقه چپ و راست