رفتن به نوشته‌ها

برچسب: دوم

رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش دوم)


در مقاله رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش اول) به قسمتی از آموزش این کار مهم در خیاطی پرداختیم. در این مطلب نیز به ادامه این موضوع می پردازیم. در این مطلب با هنر مادر همراه باشید.

آستین رگلان شماره ۲

بعد از رسم الگوی بالا تنه جلو و بستن پنس سرشانه، قسمت جلوی آستین را طوری روی حلقه تنه قرار می دهیم که نقطه ۱۱ آستین ۲ داخل ۲۳ تنه شود و نقطه ۷ آستین به ۲۲ بالاتنه مماس شود و از نقطه ۳۰ وسط جلو ۱۰-۸ سانت به پایین علامت زده و از این نقطه گونیا می کنیم تا ۱ سانت مانده به حلقه و از این نقطه با هلال به ۲۱ آستین وصل می کنیم. سپس با برش این خط و خط گونیایی (تکه مدل) کامل می شود.

آستین رگلان شماره 2

در قسمت پشت الگو از نقطه ۱۱ آستین، ۲ سانت داخل ۱۹ بالاتنه شده و نقطه Z آستین به فاصله کمی، حدود ۲-۵/۱ سانت از نقطه ۲۱ بالاتنه قرار گیرد. بطوریکه نقطه ۲۳ آستین و ۱۱ بالاتنه به شکلی روی هم تنظیم شود که قسمت داخل شده آستین و بالاتنه، تشکیل ۲ مثلث را بدهد که تقریبا مساوی هستند. فاصله ج۱۱ به ۱۱ حدود ۷-۶ می باشد و از نقطه ۱ مساوی ۱۰-۱۲ سانت به پایین علامت زده و از این خطی تا ۱ سانت رسیده به حلقه آستین رسم می کنیم و از این نقطه حلقه جدید را به ۲۴ حلقه آستین طوری وصل می کنیم که از نقطه ۲۰ تنه بگذرد.

دوخت آستین رگلان

تذکر

برای رسم آستین رگلان، پنس سرشانه در جلو و پشت بسته می شود و پنس حلقه آستین پشت به یقه منتقل می شود.

رسم آستین رگلان پنس سرشانه

آستین تمام کلوش

برای رسم الگو ابتدا مجموع محیط حلقه جلو وپشت را اندازه زده و دایره ای به شعاع ۲ (۱/۳-۱ کل محیط حلقه آستین) رسم می کنیم و قطر دایره را به خارج امتداد می دهیم. قد آستین =F’F روی قطر خارج شده و دایره دوم را بمرکز F و شعاع F’F رسم می کنیم تا مطابق شکل F’F روی دست و S’S زیر دست قرار می گیرد.

آستین تمام کلوش

آستین کیمونو

در قسمت پشت الگوی بالاتنه از ۲سانت بالاترt از نقطه ۲۳ به ۲۶ وصل می کنیم. این خط برش می شود و ساسون سرشانه به اندازه ای بسته می شود که در خط برش ۵/۱ سانت اوزمان ایجاد شود. آستین جلو CM2 داخل ۲۳ الگوی بالاتنه شود، بطوریکه خط وسط آستین مماس به ادامه سرشانه باشد و نقطه ۲۳ آستین مقابل ۱۱۱ بالاتنه قرار گیرد. از ۱۱۱ مساوی ۶سانت به پایین دو خط پهلو علامت زده و از این نقطه ۳سانت عمود خارج می شویم و از نقطه هلال به ۲۲ و خط پهلو رسم می کنیم. این هلال به تناسب مدل می باشد. فاصله ۲۲ به ۴۳ را اندازه زده CM20=22 به ۴۳ و در قسمت پشت خط ۴۳ در پهلو را به سمت راست ادامه داده تا ۲۰سانت ۴۳ به O=CM20 بمرکز ۴۳ و شعاع O به ۴۳ دایره می زنیم. خط وسط آستین در ادامه خط سرشانه می باشد و نقطه ۱۱ آستین CM2 جلوتر از ۱۹ قرار گرفته و ۲۲ آستین روی خط پرگار شده است. از نقطه ۱۱ بالاتنه ۶سانت به پایین علامت می زنیم و ۳ سانت بطور عمود خارج می شویم و ازاین نقطه هلال به ۴۳ و زیردست آستین رسم می کنیم. قوس زیربغل به تناسب مدل و مطابق سلیقه می باشد. در آستین کیمونو پنس حلقه پشت باز می ماند.

آستین کیمونو

دوخت آستین کیمونو

آستین کیمونوی خفاشی

الگوی اولیه را رسم کرده و از ۲سانت بالاتر از نقطه ۲۲ به مرکز سینه ۲۶ وصل می کنیم. خط را قیچی می کنیم و اوزمان ۵/۱ سانت بوجود آمده از بستن پنس سرشانه بدست می آید؛ خط سرشانه را امتداد داده و از ۱۱ بالاتنه ۳سانت خارج می شویم و آستین را طوری قرار داده بطوریکه از نقطه ۱۱ مساوی CM2 داخل ۲۳ بالاتنه شده و ۲۳ آستین مقابل ۳سانت خارج شده از نقطه ۱۱ قرار گیرد و خط وسط آستین روی خط امتداد سرشانه قرار گیرد از ۱۱ بالاتنه مساوی ۱۰/۱ دور سینه از خط پهلو پایین آمده و از این نقطه خطی عمود رسم می کنیم، به خارج مساوی ۵/۷سانت و از این نقطه به ۴۳ خط کمر بطور هلال وصل می شود. از نقطه ۵/۷ خارج شده و به سردست رسم می کنیم. فاصله خط آرنج تا ۴۳ مساوی ۲۵سانت می باشد.

آستین کیمونوی خفاشی

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

الگوی بالاتنه پشت با پنس حلقه باز را رولت می کنیم و خط کمر پشت را از نقطه ۴۳ به خارج امتداد می دهیم. مساوی ۲۵سانت تا نقطه O بمرکز ۴۳ و شعاع (O به ۴۳) دایره به سمت بالا زده و سپس آستین پشت را طوری قرار می دهیم که وسط آستین در امتداد خط سرشانه باشد و خط آرنج مماس بر دایره شود و ۱۱ آستین ۱ تا ۲ سانت داخل بالاتنه از نقطه ۱۹ شود. مانند جلو از نقطه ۱۱ مساوی ۱۰سانت (۱۰/۱ دور سینه) به پایین علامت می زنیم و ۵/۷سانت به بیرون بطور عمود خارج می شویم و از این نقطه به ۴۳ خط کمر را به طور هلال وصل می کنیم و از طرف دیگر به سردست خط مچ رسم می کنیم.

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

نکته

برای گشادی بیشتر می توان از ۵/۷سانت خارج شده و به خط باسن وصل کرده و در قسمت پشت از ۴۳ مساوی ۲۵سانت بعلاوه ۱-۲ سانت خارج شویم.

درصورت اپل داشتن لباس ۳-۱ سانت از انتهای سرشانه بالا رفته و سرشانه جدید را رسم می کنیم.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

از الگوی آستین شومیزه رولت می کنیم و هلال حلقه آستین را به ۶ قسمت تقسیم نموده و از این نقاط خطوطی بموازات خط وسط آستین تا خط مچ رسم می کنیم و خطوط را از پایین چیده و طوری اوزمان می دهیم که خط زیر آستین در جلو و پشت الگو در یک راستا قرار گیرد؛ و خط وسط آستین عمود بر این خط باشد، سپس از نقطه بموازات FF’ و برابر با آن رسم می کنیم. مطابق شکل الگوی آستین بعد از اوزمان در یک مستطیل قرار می گیرد و موقع دوخت حلقه آستین الگو به لباس وصل می شود و در زیر آستین دوخت می شود FK و K’F’ باز می ماند.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

تذکر

خط مچ الگو در این مدل صاف رسم می شود و خطوط FK و K’F’ خط زیر آستین می باشد.

آستین کلوش فانتزی آستین کلوش فانتزی

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

بعد از رولت کردن الگوی اولیه لباس، از نقطه ۲۲ در حلقه آستین، جلو را ۲سانت بالا علامت زده و از این نقطه به برجستگی سینه نقطه ۲۶ خطی مستقیم وصل می کنیم. این خط را برش داده و ساسون سرشانه را ۵/۱سانت می بندیم. در نتیجه در خط برش او زمان ۵/۱ سانت بوجود می آید و پنس حلقه آستین در پشت باز است، چون حلقه آستین بزرگ می شود و نیازی به بستن پنس نمی باشد.

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

از نقاط ۱۱ و ۱۱۱ مساوی ۷سانت به پایین علامت می زنیم.

۱۱ به ۱۱۲=۱۱ به ۱۱۳=۷CM

از ۱۱۲ و ۱۱۳ بسمت خارج عمود رسم می کنیم و روی این خطوط ۲/۱ یا ۳/۱ فاصله پایین آمده را مشخص می کنیم.

(O’ به ۱۱۳)=(O به ۱۱۲)=۳/۱ (۱۱۲ به ۱۱)

۱۹ به ۱۹۱=CM2

۲۱ به ۲۱۱=CM1 را بیرون رفته در حلقه پشت از ۱۹۲ به ۱۱۲ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۲۱۱ بگذرد.

در خط باسن ۵/۱سانت به بیرون علامت می زنیم و به ۱۱۲ و ۱۱۳ مستقیم وصل می شود.از تقاطع خط جدید با کمر ۵/۰-۱ سانت داخل می شویم و قوس کمر را رسم می کنیم ۲۳۱ به ۲۳=۲سانت و از نقطه ۲۲ به ۲۲۱=۱سانت خارج می شویم و حلقه جدید جلو را از ۲۳۱ به ۱۱۳ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۲۲۱ نیز بگذرد.

آستین حلقه گشاد

از الگوی اولیه آستین رولت می کنیم در قسمت جلو از نقطه ۷ مساوی یک سانت خارج شده

۷ به ج۷=CM1

از ۱۱ مساوی ۲سانت روی خط وسط آستین پایین آمده مقداریکه به سرشانه اضافه شود از قد آستین نقطه ۱۱ همان اندازه کم می شو.

نقطه Z روی حلقه آستین پشت و برابر با فاصله حلقه آستین پشت الگو از ۱۱ تا ۲۰ از نقطه ۲۴ الگوی آستین قرار گرفته Z به ۲۴ مساوی ۲۰ به ۱۱

و از Z یک سانت خارج می شویم،Z’ به Z=CM1

از نقاط ۲۳ و ۲۴ الگو آستین مساوی ۲/۱(۱۱ به ۱۱۲)به پایین علامت زده

۲۳ به ۲۳۱=۲۴ به ۲۴۱=۲/۱(۱۱ به ۱۱۲)

از نقاط ۲۳۱ و ۲۴۱ به خارج عمود رسم می کنیم.

فاصله نقطه R روی خط گونیا شده و تاج ۷ مساوی با هلال جدید حلقه لباس از O’ تاج ۲۲ می باشد.ج۲۲ O’=ج۷ R فاصله نقطه K روی خط گونیا شده تا Z’ مساوی با هلال حلقه پشت لباس از ج۲۰ تا O می باشد.

۱۱۲ به o=Z’ به K’

تاج آستین جدید را از ۲سانت پایین آمده از نقطه ۱۱۱ به Z’ با قوس به  K وصل کرده و در جلو از ۲سانت پایین آمده از نقطه ۱۱ به ج۷ با هلال به R می کنیم و از K و R به سردست رسم می شود.

آستین حلقه گشاد

بلوز شومیزه (کت گشاد بدون ساسون)

۱ به ۲=بلندی کف حلقه=۵/۲۱

۱ به ۳=بالاتنه پشت=۴۰

۱ به ۴=خط باسن=۱/۶۰

۱ به ۵=قد بلوز=۶۷سانت

۴ به ۷=۵ به ۸=۲سانت

۷ به ۱ وصل کرده و به ۸ نیز وصل می شود ۶ و۹ نیز به دست می آید.

۹ به ۱۰تیره پشت=۱۸ و ۱۰

۱۱=گشادی کف حلقه=۵/۱۲

۱۲ به ۱۳=بزرگی سینه=۲۲سانت

۱۳ به ۱۴=۱۰/۱سینه+۵/۰=۱/۱۰سانت

۱۳ به ۱۱،۱/۲=

۱۳ به ۹=۲۲/۲۶سانت

از نقاط ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ گونیا شود تا قد کت ۱ به ۱۵

پشت یقه= ۸/۶سانت

۱۵ به ۱۶=CM2 به بالا

۱۷ به ۱۸=۲ به پایین

۱۸ به ۱۹=CM2 به بیرون رفته

۱۰ به ۲۰=۴/۱(۱۰ به ۱۸)

۲۰ به ۲۱=CM2 به بیرون رفته

هلال حلقه از ۱۹ به ۲۱ و ۱۱ بگذرد

۱۲ به ۲۲=۱۰ به ۲۰=۵سانت

۱۲ به ۲۳=۱۰ به ۱۸ منهای CM1 مساوی ۱۹سانت می باشد بمرکز ۱۲ تا ۲۳ پرگار شود.

۲۴ روی ستون ۱۴ و در امتداد خط ۳ قرار گرفته

۲۴ به ۲۵=قد بالاتنه جلو=۴۴ سانت

۲۵ به ۲۶ بلندی مرکز سینه شماره ۲،CM26

۲۵ به ۲۶ پرگار شود.

۲۳ به ۲۷=۱۰/۱ نصف سینه منهای ۲سانت=۸/۲ سانت و هلال حلقه جلو را از ۲۷ طوری رسم شود که از نقطه ۲۲ یک سانت داخل شده به ۱۱ ختم شود.

۲۵ گونیا شود با خط ۱۳ و ۲۹ محل تلاقی دو خط می باشد ۲۹ به ۳۰٫

پشت یقه=۸/۶

۲۹ به ۳۱=پشت یقه +۵/۱=۳/۸

وسط خط مشخص شده روی خط پشت یقه + ۷/۰ میلی متر علامت کنید=۵/۷سانت

هلال یقه حلقه جلو از ۳۰ به ۳۱ و علامت گذاشته شده روی خط وسط بگذرد.

(۲۷به ۲۸)=(۱۹-۱۶) منهای یک است و شیب سرشانه جلو بدست می آید.

فاصله (۲۸ به ۳۲) مساوی با فاصله (۳۰-۲۵)می باشد و (۳۲ به ۲۶) مساوی (۳۳ به ۲۶) می باشد.

از خط گونیایی ۱۱ به کمر ۵/۲سانت هر طرف را گود کنید روی خط باسن ۳۴ به ۳۵=۲/۱ باسن +CM1 مساوی CM52 می باشد.

۷ به ۳۵=یک سانت که هر دو طرف گونیایی ۱۱ هر طرف نیم سانت منتقل می شود و بوسیله پیستوله از کمر داخل شده تا ۵/۰ سانت خارج شده روی خط باسن رسم کرده و از کمر داخل شده به ۱۱ وصل کرده

۳۷ به ۳۶ روی خط وسط پیش=۶ به ۸ بعلاوه ۵/۰ سانت و از ۳۷ را به ۳۸ در پهلو جلو وصل می کنیم.

رسم آستین حلقه گشاد (شومیزه)

برای رسم آستین شونیزه به کل ارتفاع و محیط و قد آستین نیاز داریم.

قد آستین ۵۹سانت از روی الگو ارتفاع و محیط را بدست آورده cm4=کل محیط cm39=کل ارتفاع،خطی عمود از بالا به پایین رسم می کنیم مطابق شکل

۳/۱ ارتفاع ۱۳=۳۳۹

۲/۱ محیط ۲۳=۴۶۲

از ۱-۲=۳/۱ ارتفاع منهای ۲سانت را پایین آمده

و از ۱-۳=مقدار آستین را علامت می زنیم

از نقطه ۲ و ۳ خط عمودی به سمت راست و چپ کاغذ می کشیم صفر متر روی نقطه یک قرار می گیرد

فاصله ۴-۱=۲/۱ محیط منهای نیم سانت می باشد

۱-۵=۲/۱ محیط بعلاوه نیم سانت را علامت می زنیم

نقطه ۴ و ۵ روی خط عمود شده بر ۲ قرار گرفته است از ۳ به سمت راست و چپ ۲/۱ گشادی دم دست گشاد شده را خارج شده ۷-۳=۶-۳=۱۳ سانت.

۵ به ۶ و ۴ به ۷ را وصل کرده از وسط این خطوط ۵/۰ سانت داخل شده و خطوط زیر دست را با هلال مختصر بهم رسم کرده.

۲ نقطه (۵ و۱) و (۱ و۴) را بهم وصل کرده آنها را به ۴ قسمت تقسیم کرده و به ترتیب از ۵ به ۱ مساوی ۵/۰ سانت و ۵/۱ سانت و ۲سانت از نقاط تقسیم شده بالا رفته و هلال حلقه آستین پشت را رسم می کنیم.

از نقاط تقسیم شده ۴ به ۱ به ترتیب ۷/۰ میلیمتر تا ۱سانت پایین آمده ۵/۰سانت و ۲سانت بالا رفته نقاط را بطور هلال بهم وصل کرده حلقه جلو کامل می شود.آموزش دوخت انواع یقه (بخش دوم)


در این مطلب قصد داریم به آموزش دوخت انواع یقه های انگلیسی ساده، یقه شل، یقه شل جدا، یقه آرشال، یقه اسپرت و انواع آن، یقه آمریکایی و یقه انگلیسی جدا بپردازیم. در بخش اول از مقاله آموزش دوخت انواع یقه به آموزش دوخت تعدادی از انواع یقه پرداختیم. از آنجا که مبحث دوخت یقه مبحث مهم و قابل بحثی است، ناچار بودیم آن را به چند بخش تقسیم کنیم. در ادامه آموزش دوخت انواع یقه با هنرمادر همراه باشید.

یقه انگلیسی ساده (بلوزی)

بعد از رسم الگو ۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه را از خط وسط جلو خارج کرده و آن را به موازات خط وسط جلو می کشیم. ج۳۰ به ۳۰=۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه از ج۳۰ تا O=12-15 سانت به پایین علامت زده، نقطه O به ۲۹ را وصل کرده، نقطه O،نقطه شکست می باشد. وخط ۲۹ به O خط شکست یا تا می باشد. از ۲۹ روی شیب سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده از نقطه ۴۰ مساوی ۳ سانت به داخل علامت زده دو نقطه را با هلال مختصر وصل می کنیم و سجاف را رولت می کنیم.

دوخت یقه انگلیسی

برای رسم بالای یقه مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن و عرض ۷-۶ سانت رسم کنید.

»»(مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو)۲/۱ دور گردن=۲ به ۱

۲ به ۳=۱ به ۴=۷-۶ سانت

۲ به ۵=هلال یقه پشت الگو

۱ به ۶=۱ سانت

۲ به ۷=۲ سانت

۴ به ۸=۲-۱ سانت

۸ به ۹=۳-۱ سانت در صورت تیز بودن نوک یقه

دوخت یقه انگلیسی

یقه شل (دراپه)

بعد از رسم الگو پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می کنیم و از ابتدای سرشانه نقطه ۲۹ به تناسب مدل داخل می شویم. نقطه ج۲۹

CM4-6=ج۲۹ به ۲۹ و از نقطه ۳۰ به پایین ۸-۵ سانت علامت می زنیم.

CM5-8=ج۳۰ به ۳۰ از ج۲۹ به ج۳۰ هلال جدید یقه را رسم می کنیم.

از ۲۶ خطی به گودی یقه جدید وصل می کنیم. با چیدن این خط و بستن پنس کمر اوزمان ایجاد شده عرض یقه بیشتر می شود. سپس از ج۲۹ به امتداد خط وسط جلو عمود رسم می کنیم.

خط ج۲۹ به O لبه یقه دراپه می باشد و برای سجاف از لبه یقه ۶-۴ سانت بالا می رویم و به موازات ج۲۹ به O خط سجاف را رسم می کنیم.

برای پشت از نقطه ۱۶ مساوی ج۲۹ به ۲۹ داخل سرشانه شده و هلال جدید یقه پشت را می کشیم.

آموزش دوخت یقه شل (دراپه)

توجه

برای برش یقه دراپه وسط جلو روی دولای بسته اریب پارچه قرار می گیرد. به جز پارچه های ژرسه و تریکو و استرچ.

آموزش دوخت یقه شل جدا

بعد از رسم الگوی بالاتنه پنس سرشانه را به پنس زیر سینه منتقل می کنیم. از انتهای سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده و از این نقطه به ۷-۶ سانت پایینتر از خط سینه وسط جلو مستقیم وصل می کنیم. از ابتدای سرشانه ۲-۵/۱ سانت بالا رفته و گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن از ۶ سانت پایین آمده بگذرد و ضلع دیگر بفاصله ۲۵-۲۰ سانت از ۵/۱ سانت بالا رفته از سرشانه باشد. (شکل ۹۳)

آموزش دوخت یقه شل جدا

دو نقطه O’ و F’ را مستقیم بهم وصل نموده و خط F’ به ج۱۳ را قیچی کنید. الگو به دو قسمت تقسیم می شود. خط O به ج۱۳ روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد.

دوخت یقه آرشال

بعد از رسم الگوی اولیه و اضافه کردن مقدار جادگمه به وسط جلو،هلال یقه جلو را از گردن cm1 داخل شده و هلال یقه را دوبار ترسیم می کنیم و هلال یقه پشت از سرشانه ۱سانت و وسط پشت ۵/۰ سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را رسم می کنیم،سرشانه جلو را امتداد داده و از ۱-۲۹ مساوی یک سانت از نقطه ۱ به نقطه شکست روی خط جادگمه وصل می کنیم و نقطه ۱ تا نقطه ۲ برابر با هلال جدید یقه پشت و در امتداد خط شکست علامت می زنیم. cm1=29-1

۲۹ به ۲۹۱=cm1

۲ به ۱=هلال جدید یقه پشت الگو.

Z به ۲۹۱=cm5/4-4

روی هلال یقه جدید بمرکز Z و شعاع ۲-Z دایره بسمت راست می زنیم.

آموزش دوخت یقه آرشال

۲ به ۳=CM5/4-4 روی دایره

۳ به ۴=CM2-1/5

از نقطه ۴ خطی به سمت چپ رسم می کنیم. بطوریکه مماس بر دایره رسم شده باشد و تا نقطه ۵ مساوی ۷-۵ سانت عرض یقه پشت الگو می باشد. CM5-7=3-5

از نقطه ۱ روی خط شکست تا نقطه O مساوی ۱۵-۱۲ سانت پایین آمده از نقطه O خطی عمود بر خط شکست رسم می کنیم. به فاصله ۷-۵ سانت نقطه O’. از O’ با هلال به نقطه شکست وصل می کنیم و از O’ به نقطه ۵ طوری رسم می کنیم که در نقطه ۵ خط رسم شده عمود بر خط ۴-۵ باشد تا فرم یقه در پشت زاویه نداشته باشد.

تذکر

در پارچه های ضخیم برای دوخت بهتر و صرفه جویی در پارچه های نازک از نقطه Z به خط بیرونی یقه رسم می کنیم. نقطه K این خط ZK و K 291 و هلال ۲۹۱ به ۴ و ۴ به ۵ و ۵ به K را جدا می کنیم. خط ۵-۴ پشت یقه و روی دولای بسته پارچه برش می شود. سپس از نقطه ۲۹۱ روی سرشانه ۴ سانت داخل شده و از لبه لباس وسط جلو ۶-۴ سانت داخل می شویم و بعد از آن به ۴ سانت داخل شده سرشانه وصل می کنیم و سجاف یقه را رولت می کنیم. مطابق با مدل.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. به وسط جلو مقدار جادگمه را اضافه می کنیم و از وسط جلو بازی یقه را پایین می آییم که در اثر آن نقطه شکست بدست می آید. از این نقطه مستقیم به ۲۹ ابتدای سرشانه وصل می کنیم و خط شکست بدست می آید خط را به بالا و برابر با حلقه گردن پشت اندازه می زنیم.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

نقطه ۱-۲۹=هلال گردن پشت الگو

از نقطه ۱ بطور عمود به سمت چپ و برابر با ۵/۳-۳ اندازه می زنیم. با انجام اینکار نقطه ۲ بدست می آید.

۱ به ۲=۵/۳-۳ سانت

نقطه ۳ در امتداد خط سرشانه و بفاصله ۴-۵/۳ سانت می باشد. ۳-۲۹=۴-۵/۳ سانت از نقطه ۳۰ مساوی ۵/۴-۴ سانت خارج می شویم.

نقطه ۴،۳ و ۵ را با هلال مختصر بهم وصل می کنیم و از نقطه ۵ به نقطه شکست رسم می کنیم یقه کامل می شود.

مدل دیگر در پشت یقه حذف می شود از وصل کردن نقطه ۲۹ و ۵ و نقطه شکست فرم یقه تغییر می کند.

با توجه به مدل می توان از نقطه ۵ مقدار بیشتری خارج شویم.

دوخت یقه اسپرت

بعد از رسم یقه فرمهای مختلفی را در قسمت جلو می توان طراحی کرد. انواع یقه های دلبری و فانتزی برای لباسهای اسپرت و شب و یا لباس پشت باز از یقه اسپرت استفاده کنیم. مطابق آنچه در شکل می بینید.

یقه آمریکایی

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. پنس سرشانه جلو را بسته، مقدار جادگمه را به وسط جلو اضافه پنس CM1-0/5 را در گودی یقه رسم میکنیم. بعد از گشاد کردن حلقه گردن در جلو و پشت از نقطه ۲۹ در امتداد خط سرشانه.

CM2-1/5 خارج می شویم به بازی یقه که بفاصله CM10-8 پایین تر از نقطه ۳۰ می باشد وصل می شود. خط شکست را به پایین امتداد می دهیم تا خط جادگمه را قطع کند و نقطه شکست بدست می آید و CM1=291 به ۲۹ داخل سرشانه.

یقه آمریکایی

۱ به ۲۹=CM2-1/5 خارج می شویم.

۳۰۱ به ۳۰=CM15-10 فاصله ۲-۱=هلال جدید یقه پشت الگو

Z به ۲۹۱=CM5/4-4.

بمرکز Z و شعاع (۲ به Z)دایره بسمت راست الگو رسم می کنیم.

روی دایره ۳ به ۲=CM4-5

اگر عرض یقه پهن باشد فاصله ۳-۲ بیشتر می شود.

روی دایره ۴-۳=cm5/2-2 علامت می زنیم.

از نقطه ۴ با هلال مختصر به ۲۹۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۴ خطی بسمت چپ طوری رسم می کنیم که مماس با دایره باشد.

از نقطه ۳-۵ عرض یقه را روی خط جدید اندازه می زنیم ۳ به ۵=cm5-7.

از ۵ خط عمود به ۴ به ج۲۹ باشد رسم می کنیم تا امتداد خط کارور را در نقطه ۶ قطع کند.

از نقطه ۶ به نطه شکست وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۲-cm5/1 داخل شده و هلال را از ۶ به ج۳۰ طوری رسم می شود که از ۲-۵/۱ داخل شده بگذرد.

نقطه ۶ را به تناسب مدل می توان تغییر داد برای پهن شدن عرض یقه از ۶ روی خط کارور خارج شده ۳-۱ سانتیمتر به بیرون اندازه زده به ج۳۰ و با هلال تا نزدیکی نقطه ۵ وصل کنیم.

توجه

خط کارور از ۲/۱ فاصله ۱۲-۲۱ خطی بموازات خط سینه رسم می کنیم.

یقه انگلیسی ۲ تکه (جدا)

از الگوی اولیه رولت کرده از نقطه ۲۹ یک سانت داخل سرشانه می شویم. نقطه ۲۹۱ از این نقطه هلال جدید یقه جلو را رسم می کنیم ازنقطه ج۱۶-۱۶ مساوی یک سانت داخل سرشانه پشت می شویم و از نقطه ۱ برابر با نیم سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را می کشیم. از نقطه ۲۹ تا یک در امتداد خط سرشانه یک سانت خارج می شویم و از نقطه ۱ به بازی یقه وصل می کنیم و امتداد می دهیم تا خط جادگمه را که بفاصله ۳-۲ سانت از خط وسط جلو رسم شده را قطع کند. خط رسم شده خط شکست یا خط تا می باشد که به بالا امتداد می دهیم.

یقه انگلیسی 2 تکه (جدا)

»»۱-۲ مساوی با هلال جدید یقه پشت الگو می باشد.

Z-291 مساوی ۵/۴-۴ سانت روی هلال جدید یقه جلو بمرکز Z و شعاع Z به ۲ دایره به سمت راست می زنیم.

۲-۳ مساوی ۳-۵/۲ سانت روی دایره علامت می زنیم.

۳-۴ مساوی ۲ سانت اندازه می زنیم از نقطه ۴ با کمی هلال به ۲۹۱ وصل می کنیم.از نقطه ۴ خطی مماس بر دایره به سمت چپ می کشیم.۵-۳ مساوی عرض یقه ۸-۶ سانت را روی خط کشیده شده علامت می زنیم از ۵ عمود بطرف پایین رسم می کنیم.

از نقطه ۳۰ به تناسب مدل ۴-۶ سانت پایین آمده و از این نقطه ۶-۸ سانت عمود بر خط شکست خارج می شویم.

(O-30)=4-6 سانت و (O-O’)مساوی ۸-۶ سانت.

از نقطه ۳۰ تا ج۳۰ مساوی ۳ سانت به پایین علامت می زنیم. از این نقطه به O’ مستقیم وصل می کنیم. از Z بموازات خط شکست به پایین رسم کنید تا امتداد خط ج۳۰ به O’ را قطع کند.

از O’ روی خط جدید ۷ سانت داخل می شویم. از F تا F’ مساوی با ۷ سانت خارج شده، بطوریکه فاصله O’ به F’ مساوی ۴-۳ سانت باشد.

از F’ به امتداد خط عمود شده از ۵ وصل می کنیم یقه کامل می شود.

با برش یقه از نقطه ۴ و۵ و F’ وFوZ و۲۹۱ از الگوی بالاتنه یقه انگلیسی جدا یا دو تکه می شود. در غیر اینصورت یقه انگلیسی سرخود می شود.

تذکر

بازی یقه و عرض آن بستگی به مدل و دلخواه می باشد و برای خوب ایستادن یقه روی لباس پنس CM5/0 گودی یقه را قبل از رسم یقه روی الگو گرفته می شود.