رفتن به نوشته‌ها

برچسب: رسم

رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش اول)


در این مطلب به رسم الگو و دوخت انواع آستین می پردازیم. از آن جا که این مبحث، مبحثی طولانی و مهم است، تصمیم گرفتیم تا در دو بخش به این موضوع بپردازیم.

به‌دست‌آوردن ارتفاع و محیط حلقه در دوخت انواع آستین

ابتدا بالاتنه جلو و پشت را در امتداد خط سینه طوری در کنار هم قرار دهید که نقاط ۱۱ و ۱۱۱ مماس به یکدیگر باشد و برای مشخص کردن ارتفاع از نقطه ۱۹ به‌اندازه‌ی ۵/۱ (قطر ساسون حلقه‌آستین) پایین آمده و آن را با علامت (پررنگ) مشخص کرده و از آن نقطه خطی مستقیم روی خط ۱۰ به ۹ وصل کنید، سپس این خط را اندازه گرفته و ارتفاع پشت را به دست می آوریم.

۱۹ سانتی‌متر =ارتفاع پشت برای ارتفاع جلو نقطه ۲۸ به نقطه ۱۲ وصل کرده =X10 به

(پررنگ) این خط را ارتفاع جلو است،۲/۱ مجموع ارتفاع جلو و پشت به دست می‌آید.

۲۸ به ۱۲=۵/۱۷ سانتی‌متر =ارتفاع

۳۶/۵۲=۱۸/۲۵۲/۱ مجموع ارتفاع جلو و پشت

۱۹+۱۷/۵=۳۶/۵CM

برای مشخص کردن محیط از نقطه ۱۹ قوس حلقه‌آستین پشت تا نقطه ۲۷ انتهای حلقه پنس جلو حلقه‌آستین را اندازه گرفته. در این صورت کل محیط جلو و پشت به دست می‌آید که در اینجا ۴۴ سانتی‌متر است.

کل محیط حلقه =۴۴=خط نقطه‌چین ۴۴۲=۲۲ محیط ۱/۲

محل اتصال آستین به تنه جلو، ۴/۱ گشادی کف حلقه،۱۲ به ۵۰=۱/۳ سانتی‌متر

طریقه رسم الگوی آستین اولیه این الگو اندازه دور سینه ۱۰۰ رسم می‌شود.

طریقه رسم الگوی آستین

خطی عمودی رسم کرده؛ ۱ به ۲=۱۰/۲ گشادی کف حلقه +۵/۰=۳ سانتی‌متر

به‌دست‌آوردن ارتفاع و محیط حلقه در دوخت انواع آستین

۱ به ۳=ارتفاع حلقه‌آستین =۲۵/۱۸

۲ به ۴=قد آستین =۵۹ سانتی‌متر

۴ به ۵=برگشت روی خط=۳ سانتی‌متر

۵ به ۶=برگشت روی خط =۲/۱ فاصله ۵ به ۳ +۵/۱=۲۲ گونیا کنید ۴،۳،۲ و ۶ را به سمت راست.

۳ به ۷=۴/۱ گشای کف حلقه=۱/۳ محل اتصال آستین به تنه (۷ به ۵)

۷ به ۸ روی خط گونیا شده ۲=۲/۱ محیط %۵/۰=۵/۲۱ سانتی‌متر

نقطه ۸ را گونیا کرده روی خط ۳ که شماره ۹ به دست می‌آید و روی خط ۶ که شماره ۱۰ به دست می‌آید.

۲ به ۱۱=۲/۱(۲ به ۸)+۱=۱۰ سانتی‌متر

۲ به ۱۲=۲/۱(۲ به ۱۱)=۵ سانتیمتر

۹ به ۱۳=۲/۱(۹ به ۳)+۱=۱۰ سانتی‌متر

۸ به ۱۴=۴/۱ گشادی کف حلقه+۵/۰=۶/۳

از نقطه ۳ به ۱۳ را به‌اندازه‌ی ۵/۰ سانتی‌متر بالا رفته و خطی کوتاه و موازی خط ۳ را به ۹ وصل کرده. نقطه ۱۴ به ۱۱ و ۱۲ را به ۷ و ۵/۰ سانتی‌متر جلوی ۱۴ را به ۵/۰ سانتی‌متر بالای ۱۳ وصل کنید.

خط ۱۲ به ۱۵=۲/۱، (۱۲ به ۱۷).۱۱ را به ۱۵ وصل کرده.

از وسط خط ۱۴ به ۱،۱۱ سانتی‌متر بالا رفته و از وسط خط ۱۱ به ۱۵ به اندازه ۲/۱ سانتی‌متر متر بالا رفته و قوس حلقه در حلقه‌آستین بالا را از ۱۴ به ۱۱ و ۱۵ کامل کنید روی خط ۵/۰ جلوی ۱۴ به ۱۳ به‌اندازه‌ی ۵/۶ سانتی‌متر متر پایین آمده علامت گذاشته ۵/۰ سانتی‌متر متر جلوی ۱۴ را با قوس مختصر به طرف ۱۴ حرکت داده و در ادامه مماس خط ۱۴ به ۱۳ را تا ۵/۶ حرکت داده و قوس را با حالت از روی خط موازی و کوتاه با خط ۹ به ۳ را بر نقطه ۷ کامل کنید.

۶ به ۱۶=۱ سانتی‌متر متر،۵ به ۱۷=۱ سانتی‌متر متر

نقاط ۱۶ و ۱۷ را به هم وصل کرده و از نقطه ۱۶ به ۷ وصل کرده، نقطه ۱۸ که روی خط گونیا شده قرار دارد.

۱۷ به ۱۸=۵/۱۱(گشادی سردست)

۱۰ به ۱۹ به سمت چپ=۱ سانتی‌متر متر

نقطه ۱۹ به ۱۸ و ۱۹ به ۱۴ وصل می‌شود.

۵/۴=۷ به ۲۰ روی قوس حلقه=جلو فاصله ۱۱۱ به ۲۳ روی تنه است ۱۶ به ۲۱=۱۷ به ۲۲=۷ به ۲۰=۵/۴ نقاط ۲۲،۲۱،۲۰ را وصل کرده

دوخت انواع آستین

تغییرات رسم الگو برای بازوهای چاق

۱ به ۲=۱۰/۲ گشادی کف حلقه+۱ تا ۲ سانتی‌متر

۷ به ۸=۲/۱ کل محیط +۱ سانتی‌متر

۲ به ۸=۲/۱ دور بازو +۲ سانتی‌متر

بازوی افراد لاغر

۱ به ۲=۱۰/۲ گشادی کف حلقه

۷ به ۸=۲/۱ کل محیط %۱ تا ۲ سانتی‌متر است.

طریقه اندازه‌گیری ارتفاع حلقه‌آستین جلو و پشت با خط کش نشان داده شده است.

بازوی افراد لاغر

۱- مرحله اول کپی کردن آستین جلو

الگوی اولیه آستین را در قسمت جلوی خط ۷ به ۱۶ را به طرف زیر تا می‌کنیم. فاصله ۱۶-۲۱ و خط ۲۱-۲۰ و هلال ۲۰-۷ را تا فاصله خط‌چین الگو رولت می کنیم.

1- مرحله اول کپی کردن آستین جلو

۲- مرحله دوم

خط ۱۷-۱۶ را به زیر تا می‌کنیم و این بار فاصله ۲۲-۱۷ و خط ۲۱-۲۲ و خط ۲۱-۱۶ رولت می‌شود که فاصله را با نقطه‌چین نشان داده شده است، این دو مرحله در قسمت جلوی آستین است.

این دو مرحله در قسمت جلوی آستین

۳- مرحله سوم قسمت پشت آستین

در قسمت پشت فاصله ۱۹ به ۱۴ را تا کرده و به صورت مستقیم تا دم دست ادامه می‌دهیم. کاربن در زیر آن بگذارید و خطوط ۱۴ به ۲۰ (قوس حلقه‌آستین)۲۰ به ۲۱ و ۲۱ به ۲۲ و خطوط ۲۲ به ۱۸ و ۱۸ به ۱۹ را کاربن کنید و همچنین خط ۱۹ به ۲۱ و ۲۰ به ۹ را کاربن کنید و ۱۹ به ۲۱ خط آرنج است.

3- مرحله سوم قسمت پشت آستین

۴- الگوی نهایی آستین

الگوی کامل شده آستین با پنس عمودی در قسمت پشت است. انتهای پنس را به نقطه ۱۰ منتقل کرده و در قسمت جلو در نقطه ۶ به ۱۶ پنس افقی کوچکی ایجاد می‌شود که پس از رولت کردن روی‌هم قرار می‌گیرد. درنتیجه زیر دست الگوی آستین در قسمت جلو قدری کمتر از زیر دست در قسمت پشت آستین است که با خرد دادن آن ۲ طرف آستین یک اندازه می‌شود.

الگوی نهایی آستین

آستین با پنس افقی

بعد از رسم آستین و کامل نمودن آن خط آرنج در قسمت پشت از ج ۱۰ به ۱۰ را قیچی نموده و پنس سردست را کاملاً می‌بندیم. درنتیجه در خط برش داده شده اوزمانی به وجود می‌آید که به‌صورت پنس کوچک در آرنج استفاده می‌شود.

آستین شماره 2 با پنس افقی

آستین سه‌ربع

بعد از رسم کردن کادر آستین از خط مچ ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر بالا آمده و خط جدید به‌موازات آن کشیده می‌شود و همان‌طوری که آستین بسته است (قبل از کاربن کردن) خط را قیچی می‌کنیم و مقدار ساسون سردست را به دو طرف خط زیر آستین منتقل می‌کنیم.

Oo’۱/۲=f’f=n’k

آستین سه‌ربع آستین شماره 3

آستین گشاد

کادر اولیه آستین را تا شماره ۱۵ رسم می‌کنیم و در قسمت پشت خط ۸ به ۱۰ را به‌طرف پایین امتداد داده تا خط ۴ سردست را در نقطه‌ی F قطع کند. دونقطه F و ۵/۱ به هم وصل کرده خط جدید دم دست است. از نقطه ۲۰ به خط آرنج (۶ به ۱۰) عمود رسم می‌کنیم و ادامه آن خط دم دست را به نقطه O’ قطع می‌کند. برای کاربن نمودن قسمت پشت خط ۱۴ را به F تا می‌کنیم و هلال حلقه ۲۰ به ۱۴ و خط مستقیم O’ به ۲۰ و سردست F به O’ را رولت کرده و به این ترتیب قسمت پشت کامل می‌شود. برای قسمت جلو خط ۵ به ۳ را تا می‌کنیم و هلال حلقه از ۳ تا ۲۰ و خط راست ۲۰ به O’ و خط سردست ۵ به O’ را کاربن می‌کنیم و سپس آستین کامل می‌شود.

آستین گشاد

آستین در لبه مچ چین‌دار

از آستین شماره ۴ رولت کرده و خط ۱۴ به F را از پایین تا نزدیک نقطه ۱۴ قیچی می‌کنیم و در لبه مچ اوزمانی به اندازه ۵-۴ سانتی‌متر می‌دهیم و مقدار گشاد شده را به‌صورت چین یا پیلی ریز می دهیم و یا مچ جداگانه دوخته می‌شود.

آستین در لبه مچ چین‌دار

آستین از بالا چین‌دار

از آستین اولیه رولت کرده و از بالای حلقه‌آستین خط ۱۹ به ۱۴ را قیچی می‌کنیم و پنس را بسته و در خط برش داده شده اوزمان طبیعی به وجود می‌آید.

۲/۱ فاصله (۱۴۱ به ۱۴) را از نقطه ۱۱ بالا می‌زنیم و هلال حلقه را طوری رسم می‌کنیم که از نقطه ۱۴۱ شروع و از o’ تا به نقطه ج ۷ برسد. به‌طوری‌که در نقطه ۷ اوزمانی یک سانتی‌متری داده شده که از چیدن خط ۱۶ به ۷ به وجود آمده و خط زیر بغل جلو را با هلال مختصر رسم می‌کنیم تا زاویه در خط آرنج را از بین برود.

آستین از بالا چین‌دار

آستین‌کوتاه چین‌دار

از خط آرنج الگوی اولیه آستین به‌تناسب مدل بالا می‌رویم و خطی به‌موازات آرنج رسم می‌کنیم که این خط چیده می‌شود از نقطه ۱۱ و به خط جدید عمود رسم می‌کنیم. این خط را از بالا به پایین برش داده، اوزمانی ۸ سانتی‌متری را به شکلی انجام می دهیم که از خط وسط آستین به فاصله ۴ سانتی‌متر باشد و ۴ سانتی‌متر از خط وسط آستین بالا رفته و هلال حلقه جدید را رسم می‌کنیم. سپس خط لبه بازو را با هلال مختصر رسم می‌کنیم.

مقدار اوزمان:

O-11=O-111=2 به ۴

O-O’ =۱۱-O=2/1(111 به ۱۱)

آستین‌کوتاه چین‌دار

آستین رگلان شماره ۱

بعد از مشخص کردن ارتفاع و محیط حلقه‌آستین، ابتدا آستین شماره ۱ را رسم کرده. در قسمت پشت فاصله ۲۰ تا ۱۱ را اندازه گرفته روی تنه=۵/۹ سانتی‌متر متر این مقدار را CM+1 کرده و از نقطه ۲۳ آستین به طرف حلقه رفته و نقطه Z از نقطه ۲۰ بالاتنه تا نقطه ۱۹ (ساسون را حساب نکرده) را اندازه می زنیم =۵/۱۴ که این مقدار CM+1=5/15 و از نقطه Z به طرف بالا حرکت داده نقطه A به دست می‌آید.

در قسمت جلو نقطه ۲۳ تا ۲۱ =۵/۱۴

آستین رگلان شماره 1

که این مقدار +۱=۵/۱۵ را از نقطه ۷ به طرف بالا حرکت داده سپس نقطه A’ به دست می‌آید. نقطه ۱۱ را تا خط آرنج گونیا کرده و بعد ۲/۱ خط دم دست فاصله ۱۷ به ۱۹ نقطه R و از گونیا شده تا آرنج به R وصل شود. از ۱۱ گونیا به اندازه CM10 پایین آمده نقطه K و از A و A’ به K با قوس مختصر رسم کرده و سپس K و A را اندازه زده و این مقدار از K به طرف A’ حرکت داده ممکن است K’A کوتاه‌تر باشد که در این صورت مقدار کمبود از A بالاتنه و با قوس به نقطه ۷ رسم کرده و در اینجا ۱۱=AK و K’A=5/10 که ۵/۰ کوتاه‌تر است. این مقدار را از A به اندازه ۵/۰ بالا رفته و به هلالی نقطه ۷ وصل کرده.

رسم الگوی آستین رگلان شماره ۱

ابتدا خطی عمودی رسم کرده در فاصله CM2 این خط و مقابل آن در سمت چپ خط دیگری رسم می کنیم و آستین جلو از نقطه ۷ و ۱۷ را روی خط اول قرار داده و دور آن را خط کشیده و بالاتنه جلو با پنس بسته و سرشانه را طوری قرار داده که نقطه ۳۰ می‌تواند تا روی CM2 به‌طور متغیر قرار گیرد و نقطه ۲۱ روی خط اول و درست روی نقطه ۷ قرار گیرد. دور بالاتنه خط کشیده شود. برای رگلان کردن از نقطه ۳۰ مطابق مدل در اینجا CM3 داخل حلقه گردن شده و از این نقطه را به ۲۱ وصل کرده از ۲/۱ این خط ۵/۰ تا CM1 خارج می شود. سپس با قوسی مختصر آن را وصل کرده از نقطه ۲۷ سرشانه به اندازه ۱ تا ۵/۱ سانتی‌متر  بالا رفته و نقطه ۳۰ خط سرشانه جدید را به‌طوری‌که از CM1 بالا رفته با قوس مختصر رسم کرده تا به خط آرنج وصل شود.

رسم الگوی آستین رگلان شماره 1

پشت آستین رگلان شماره ۱

پنس حلقه را بسته و به حلقه گردن منتقل می‌کنیم. حلقه ۱۹ به ۱۱ باید با آستین مماس باشد و نقطه Z آستین روی ۲۰ بالاتنه قرار گیرد. دور آستین خط کشیده و برای رگلان از نقطه ۱۶=CM3 داخل حلقه گردن شده و خطی به ۲۱ و Z که روی هم قرارگرفته وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط CM1 قوس داده از نقطه ۱۹ سرشانه به اندازه ۱ تا CM5/1 بالا رفته و در نقطه ۱۶ سرشانه جدید طوری رسم می شود که از ۵/۱ بالا رفته و بگذرد و به خط آرنج برسد.

پشت آستین رگلان شماره 1رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش دوم)


در مقاله رسم الگو و دوخت انواع آستین (بخش اول) به قسمتی از آموزش این کار مهم در خیاطی پرداختیم. در این مطلب نیز به ادامه این موضوع می پردازیم. در این مطلب با هنر مادر همراه باشید.

آستین رگلان شماره ۲

بعد از رسم الگوی بالا تنه جلو و بستن پنس سرشانه، قسمت جلوی آستین را طوری روی حلقه تنه قرار می دهیم که نقطه ۱۱ آستین ۲ داخل ۲۳ تنه شود و نقطه ۷ آستین به ۲۲ بالاتنه مماس شود و از نقطه ۳۰ وسط جلو ۱۰-۸ سانت به پایین علامت زده و از این نقطه گونیا می کنیم تا ۱ سانت مانده به حلقه و از این نقطه با هلال به ۲۱ آستین وصل می کنیم. سپس با برش این خط و خط گونیایی (تکه مدل) کامل می شود.

آستین رگلان شماره 2

در قسمت پشت الگو از نقطه ۱۱ آستین، ۲ سانت داخل ۱۹ بالاتنه شده و نقطه Z آستین به فاصله کمی، حدود ۲-۵/۱ سانت از نقطه ۲۱ بالاتنه قرار گیرد. بطوریکه نقطه ۲۳ آستین و ۱۱ بالاتنه به شکلی روی هم تنظیم شود که قسمت داخل شده آستین و بالاتنه، تشکیل ۲ مثلث را بدهد که تقریبا مساوی هستند. فاصله ج۱۱ به ۱۱ حدود ۷-۶ می باشد و از نقطه ۱ مساوی ۱۰-۱۲ سانت به پایین علامت زده و از این خطی تا ۱ سانت رسیده به حلقه آستین رسم می کنیم و از این نقطه حلقه جدید را به ۲۴ حلقه آستین طوری وصل می کنیم که از نقطه ۲۰ تنه بگذرد.

دوخت آستین رگلان

تذکر

برای رسم آستین رگلان، پنس سرشانه در جلو و پشت بسته می شود و پنس حلقه آستین پشت به یقه منتقل می شود.

رسم آستین رگلان پنس سرشانه

آستین تمام کلوش

برای رسم الگو ابتدا مجموع محیط حلقه جلو وپشت را اندازه زده و دایره ای به شعاع ۲ (۱/۳-۱ کل محیط حلقه آستین) رسم می کنیم و قطر دایره را به خارج امتداد می دهیم. قد آستین =F’F روی قطر خارج شده و دایره دوم را بمرکز F و شعاع F’F رسم می کنیم تا مطابق شکل F’F روی دست و S’S زیر دست قرار می گیرد.

آستین تمام کلوش

آستین کیمونو

در قسمت پشت الگوی بالاتنه از ۲سانت بالاترt از نقطه ۲۳ به ۲۶ وصل می کنیم. این خط برش می شود و ساسون سرشانه به اندازه ای بسته می شود که در خط برش ۵/۱ سانت اوزمان ایجاد شود. آستین جلو CM2 داخل ۲۳ الگوی بالاتنه شود، بطوریکه خط وسط آستین مماس به ادامه سرشانه باشد و نقطه ۲۳ آستین مقابل ۱۱۱ بالاتنه قرار گیرد. از ۱۱۱ مساوی ۶سانت به پایین دو خط پهلو علامت زده و از این نقطه ۳سانت عمود خارج می شویم و از نقطه هلال به ۲۲ و خط پهلو رسم می کنیم. این هلال به تناسب مدل می باشد. فاصله ۲۲ به ۴۳ را اندازه زده CM20=22 به ۴۳ و در قسمت پشت خط ۴۳ در پهلو را به سمت راست ادامه داده تا ۲۰سانت ۴۳ به O=CM20 بمرکز ۴۳ و شعاع O به ۴۳ دایره می زنیم. خط وسط آستین در ادامه خط سرشانه می باشد و نقطه ۱۱ آستین CM2 جلوتر از ۱۹ قرار گرفته و ۲۲ آستین روی خط پرگار شده است. از نقطه ۱۱ بالاتنه ۶سانت به پایین علامت می زنیم و ۳ سانت بطور عمود خارج می شویم و ازاین نقطه هلال به ۴۳ و زیردست آستین رسم می کنیم. قوس زیربغل به تناسب مدل و مطابق سلیقه می باشد. در آستین کیمونو پنس حلقه پشت باز می ماند.

آستین کیمونو

دوخت آستین کیمونو

آستین کیمونوی خفاشی

الگوی اولیه را رسم کرده و از ۲سانت بالاتر از نقطه ۲۲ به مرکز سینه ۲۶ وصل می کنیم. خط را قیچی می کنیم و اوزمان ۵/۱ سانت بوجود آمده از بستن پنس سرشانه بدست می آید؛ خط سرشانه را امتداد داده و از ۱۱ بالاتنه ۳سانت خارج می شویم و آستین را طوری قرار داده بطوریکه از نقطه ۱۱ مساوی CM2 داخل ۲۳ بالاتنه شده و ۲۳ آستین مقابل ۳سانت خارج شده از نقطه ۱۱ قرار گیرد و خط وسط آستین روی خط امتداد سرشانه قرار گیرد از ۱۱ بالاتنه مساوی ۱۰/۱ دور سینه از خط پهلو پایین آمده و از این نقطه خطی عمود رسم می کنیم، به خارج مساوی ۵/۷سانت و از این نقطه به ۴۳ خط کمر بطور هلال وصل می شود. از نقطه ۵/۷ خارج شده و به سردست رسم می کنیم. فاصله خط آرنج تا ۴۳ مساوی ۲۵سانت می باشد.

آستین کیمونوی خفاشی

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

الگوی بالاتنه پشت با پنس حلقه باز را رولت می کنیم و خط کمر پشت را از نقطه ۴۳ به خارج امتداد می دهیم. مساوی ۲۵سانت تا نقطه O بمرکز ۴۳ و شعاع (O به ۴۳) دایره به سمت بالا زده و سپس آستین پشت را طوری قرار می دهیم که وسط آستین در امتداد خط سرشانه باشد و خط آرنج مماس بر دایره شود و ۱۱ آستین ۱ تا ۲ سانت داخل بالاتنه از نقطه ۱۹ شود. مانند جلو از نقطه ۱۱ مساوی ۱۰سانت (۱۰/۱ دور سینه) به پایین علامت می زنیم و ۵/۷سانت به بیرون بطور عمود خارج می شویم و از این نقطه به ۴۳ خط کمر را به طور هلال وصل می کنیم و از طرف دیگر به سردست خط مچ رسم می کنیم.

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

نکته

برای گشادی بیشتر می توان از ۵/۷سانت خارج شده و به خط باسن وصل کرده و در قسمت پشت از ۴۳ مساوی ۲۵سانت بعلاوه ۱-۲ سانت خارج شویم.

درصورت اپل داشتن لباس ۳-۱ سانت از انتهای سرشانه بالا رفته و سرشانه جدید را رسم می کنیم.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

از الگوی آستین شومیزه رولت می کنیم و هلال حلقه آستین را به ۶ قسمت تقسیم نموده و از این نقاط خطوطی بموازات خط وسط آستین تا خط مچ رسم می کنیم و خطوط را از پایین چیده و طوری اوزمان می دهیم که خط زیر آستین در جلو و پشت الگو در یک راستا قرار گیرد؛ و خط وسط آستین عمود بر این خط باشد، سپس از نقطه بموازات FF’ و برابر با آن رسم می کنیم. مطابق شکل الگوی آستین بعد از اوزمان در یک مستطیل قرار می گیرد و موقع دوخت حلقه آستین الگو به لباس وصل می شود و در زیر آستین دوخت می شود FK و K’F’ باز می ماند.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

تذکر

خط مچ الگو در این مدل صاف رسم می شود و خطوط FK و K’F’ خط زیر آستین می باشد.

آستین کلوش فانتزی آستین کلوش فانتزی

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

بعد از رولت کردن الگوی اولیه لباس، از نقطه ۲۲ در حلقه آستین، جلو را ۲سانت بالا علامت زده و از این نقطه به برجستگی سینه نقطه ۲۶ خطی مستقیم وصل می کنیم. این خط را برش داده و ساسون سرشانه را ۵/۱سانت می بندیم. در نتیجه در خط برش او زمان ۵/۱ سانت بوجود می آید و پنس حلقه آستین در پشت باز است، چون حلقه آستین بزرگ می شود و نیازی به بستن پنس نمی باشد.

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

از نقاط ۱۱ و ۱۱۱ مساوی ۷سانت به پایین علامت می زنیم.

۱۱ به ۱۱۲=۱۱ به ۱۱۳=۷CM

از ۱۱۲ و ۱۱۳ بسمت خارج عمود رسم می کنیم و روی این خطوط ۲/۱ یا ۳/۱ فاصله پایین آمده را مشخص می کنیم.

(O’ به ۱۱۳)=(O به ۱۱۲)=۳/۱ (۱۱۲ به ۱۱)

۱۹ به ۱۹۱=CM2

۲۱ به ۲۱۱=CM1 را بیرون رفته در حلقه پشت از ۱۹۲ به ۱۱۲ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۲۱۱ بگذرد.

در خط باسن ۵/۱سانت به بیرون علامت می زنیم و به ۱۱۲ و ۱۱۳ مستقیم وصل می شود.از تقاطع خط جدید با کمر ۵/۰-۱ سانت داخل می شویم و قوس کمر را رسم می کنیم ۲۳۱ به ۲۳=۲سانت و از نقطه ۲۲ به ۲۲۱=۱سانت خارج می شویم و حلقه جدید جلو را از ۲۳۱ به ۱۱۳ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۲۲۱ نیز بگذرد.

آستین حلقه گشاد

از الگوی اولیه آستین رولت می کنیم در قسمت جلو از نقطه ۷ مساوی یک سانت خارج شده

۷ به ج۷=CM1

از ۱۱ مساوی ۲سانت روی خط وسط آستین پایین آمده مقداریکه به سرشانه اضافه شود از قد آستین نقطه ۱۱ همان اندازه کم می شو.

نقطه Z روی حلقه آستین پشت و برابر با فاصله حلقه آستین پشت الگو از ۱۱ تا ۲۰ از نقطه ۲۴ الگوی آستین قرار گرفته Z به ۲۴ مساوی ۲۰ به ۱۱

و از Z یک سانت خارج می شویم،Z’ به Z=CM1

از نقاط ۲۳ و ۲۴ الگو آستین مساوی ۲/۱(۱۱ به ۱۱۲)به پایین علامت زده

۲۳ به ۲۳۱=۲۴ به ۲۴۱=۲/۱(۱۱ به ۱۱۲)

از نقاط ۲۳۱ و ۲۴۱ به خارج عمود رسم می کنیم.

فاصله نقطه R روی خط گونیا شده و تاج ۷ مساوی با هلال جدید حلقه لباس از O’ تاج ۲۲ می باشد.ج۲۲ O’=ج۷ R فاصله نقطه K روی خط گونیا شده تا Z’ مساوی با هلال حلقه پشت لباس از ج۲۰ تا O می باشد.

۱۱۲ به o=Z’ به K’

تاج آستین جدید را از ۲سانت پایین آمده از نقطه ۱۱۱ به Z’ با قوس به  K وصل کرده و در جلو از ۲سانت پایین آمده از نقطه ۱۱ به ج۷ با هلال به R می کنیم و از K و R به سردست رسم می شود.

آستین حلقه گشاد

بلوز شومیزه (کت گشاد بدون ساسون)

۱ به ۲=بلندی کف حلقه=۵/۲۱

۱ به ۳=بالاتنه پشت=۴۰

۱ به ۴=خط باسن=۱/۶۰

۱ به ۵=قد بلوز=۶۷سانت

۴ به ۷=۵ به ۸=۲سانت

۷ به ۱ وصل کرده و به ۸ نیز وصل می شود ۶ و۹ نیز به دست می آید.

۹ به ۱۰تیره پشت=۱۸ و ۱۰

۱۱=گشادی کف حلقه=۵/۱۲

۱۲ به ۱۳=بزرگی سینه=۲۲سانت

۱۳ به ۱۴=۱۰/۱سینه+۵/۰=۱/۱۰سانت

۱۳ به ۱۱،۱/۲=

۱۳ به ۹=۲۲/۲۶سانت

از نقاط ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ گونیا شود تا قد کت ۱ به ۱۵

پشت یقه= ۸/۶سانت

۱۵ به ۱۶=CM2 به بالا

۱۷ به ۱۸=۲ به پایین

۱۸ به ۱۹=CM2 به بیرون رفته

۱۰ به ۲۰=۴/۱(۱۰ به ۱۸)

۲۰ به ۲۱=CM2 به بیرون رفته

هلال حلقه از ۱۹ به ۲۱ و ۱۱ بگذرد

۱۲ به ۲۲=۱۰ به ۲۰=۵سانت

۱۲ به ۲۳=۱۰ به ۱۸ منهای CM1 مساوی ۱۹سانت می باشد بمرکز ۱۲ تا ۲۳ پرگار شود.

۲۴ روی ستون ۱۴ و در امتداد خط ۳ قرار گرفته

۲۴ به ۲۵=قد بالاتنه جلو=۴۴ سانت

۲۵ به ۲۶ بلندی مرکز سینه شماره ۲،CM26

۲۵ به ۲۶ پرگار شود.

۲۳ به ۲۷=۱۰/۱ نصف سینه منهای ۲سانت=۸/۲ سانت و هلال حلقه جلو را از ۲۷ طوری رسم شود که از نقطه ۲۲ یک سانت داخل شده به ۱۱ ختم شود.

۲۵ گونیا شود با خط ۱۳ و ۲۹ محل تلاقی دو خط می باشد ۲۹ به ۳۰٫

پشت یقه=۸/۶

۲۹ به ۳۱=پشت یقه +۵/۱=۳/۸

وسط خط مشخص شده روی خط پشت یقه + ۷/۰ میلی متر علامت کنید=۵/۷سانت

هلال یقه حلقه جلو از ۳۰ به ۳۱ و علامت گذاشته شده روی خط وسط بگذرد.

(۲۷به ۲۸)=(۱۹-۱۶) منهای یک است و شیب سرشانه جلو بدست می آید.

فاصله (۲۸ به ۳۲) مساوی با فاصله (۳۰-۲۵)می باشد و (۳۲ به ۲۶) مساوی (۳۳ به ۲۶) می باشد.

از خط گونیایی ۱۱ به کمر ۵/۲سانت هر طرف را گود کنید روی خط باسن ۳۴ به ۳۵=۲/۱ باسن +CM1 مساوی CM52 می باشد.

۷ به ۳۵=یک سانت که هر دو طرف گونیایی ۱۱ هر طرف نیم سانت منتقل می شود و بوسیله پیستوله از کمر داخل شده تا ۵/۰ سانت خارج شده روی خط باسن رسم کرده و از کمر داخل شده به ۱۱ وصل کرده

۳۷ به ۳۶ روی خط وسط پیش=۶ به ۸ بعلاوه ۵/۰ سانت و از ۳۷ را به ۳۸ در پهلو جلو وصل می کنیم.

رسم آستین حلقه گشاد (شومیزه)

برای رسم آستین شونیزه به کل ارتفاع و محیط و قد آستین نیاز داریم.

قد آستین ۵۹سانت از روی الگو ارتفاع و محیط را بدست آورده cm4=کل محیط cm39=کل ارتفاع،خطی عمود از بالا به پایین رسم می کنیم مطابق شکل

۳/۱ ارتفاع ۱۳=۳۳۹

۲/۱ محیط ۲۳=۴۶۲

از ۱-۲=۳/۱ ارتفاع منهای ۲سانت را پایین آمده

و از ۱-۳=مقدار آستین را علامت می زنیم

از نقطه ۲ و ۳ خط عمودی به سمت راست و چپ کاغذ می کشیم صفر متر روی نقطه یک قرار می گیرد

فاصله ۴-۱=۲/۱ محیط منهای نیم سانت می باشد

۱-۵=۲/۱ محیط بعلاوه نیم سانت را علامت می زنیم

نقطه ۴ و ۵ روی خط عمود شده بر ۲ قرار گرفته است از ۳ به سمت راست و چپ ۲/۱ گشادی دم دست گشاد شده را خارج شده ۷-۳=۶-۳=۱۳ سانت.

۵ به ۶ و ۴ به ۷ را وصل کرده از وسط این خطوط ۵/۰ سانت داخل شده و خطوط زیر دست را با هلال مختصر بهم رسم کرده.

۲ نقطه (۵ و۱) و (۱ و۴) را بهم وصل کرده آنها را به ۴ قسمت تقسیم کرده و به ترتیب از ۵ به ۱ مساوی ۵/۰ سانت و ۵/۱ سانت و ۲سانت از نقاط تقسیم شده بالا رفته و هلال حلقه آستین پشت را رسم می کنیم.

از نقاط تقسیم شده ۴ به ۱ به ترتیب ۷/۰ میلیمتر تا ۱سانت پایین آمده ۵/۰سانت و ۲سانت بالا رفته نقاط را بطور هلال بهم وصل کرده حلقه جلو کامل می شود.طریقه رسم الگوی سینه – آموزشگاه خیاطی هنر مادر


در این مقاله قصد داریم در مورد انواع طریقه رسم الگوی سینه برای شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید تا به آموزش مهمترین بخش های این موضوع بپردازیم.

طریقه رسم الگوی سینه بزرگتر از باسن

از سمت راست کاغذ خط عمودی رسم می کنیم و به ترتیب زیر مطابق با جدول بالا از ۱ به ۲ بلندی کف حلقه +۱سانت آزادی مساوی ۵/۲۴ سانت را علامت می زنیم.

۳ به ۱ مساوی با بالاتنه پشت ۵/۴۲ سانت

۵ به ۱ برابر با قد لباس است که متناسب با مدل دلخواه می باشد. از نقاط ۴،۳،۲ و ۵ به سمت چپ عمود رسم می کنیم. از نقطه ۳ روی خط عمود تا ۶ مساوی ۲سانت و از ۴ تا ۷ مساوی ۵/۲ سانت علامت زده از نقطه ۶ به ۷ وصل می کنیم. امتداد این خط لبه دامن را درنقطه ۸ قطع می کند.

از نقطه ۶ به ۲سانت پایینتر از نقطه ۱ وصل می کنیم که خط ۲ را در نقطه ۹ قطع می کند.

۹ به ۱۰ روی خط ۲ تیره پشت بعلاوه یک سانت را علامت می زنیم.

۹ به ۱۰=۲۱سانت

به گشادی کف حلقه ۱سانت آزادی می دهیم.

۱۰ به ۱۱=۳/۲ گشادی کف حلقه گشاد شده

۱۱ به ۱۲ مساوی ۳/۱ گشادی کف حلقه گشاد شده می باشد.

۱۰ به ۱۱=cm6/9 و ۱۱ به ۱۲=cm8/4

از ۱۲ به ۱۳ بزرگی سینه جلو با ۱سانت آزادی مساوی

۱۲ به ۱۳=cm6/29

از نقطه ۱۳ برگشت روی خط برجستگی سینه را علامت می زنیم.

۱۳ به ۱۴=cm9/12،از نقطه ۱ تا ج۱ مساوی ۲سانت از ج۱ عمود به سمت چپ رسم می کنیم.

از ج۱ به ۱۵=پشت یقه منهای ۷۵/۰ میلیمتر

از ۱۵ به ۱۶ مساوی ۲سانت عمود به سمت بالا

۱۵ به ۱۶=cm5/7.

طریقه رسم الگوی سینه بزرگتر از باسن

 

تذکر

برای سینه های بزرگ پشت یقه را منهای ۷۵/۰ میلیمتر نموده تا یقه گشاد نشود.

هلال یقه پشت را از ج۱ به ۱۶ رسم نموده، نقطه ۱۷ محل تقاطع ۲ خط عمود از نقطه ۱۰ و ج۱ می باشد.

۱۷ به ج۱=۱۰ به ۲

از نقطه ۱۷-۱۸ مساوی ۳سانت بسمت پایین آمده و از ۱۸ به ۱۹=۱ سانت خارج می شویم. سپس ۱۶ به ۱۹ شیب سرشانه را وصل می کنیم.

سپس از ۱۰-۲۰=۴/۱(۱۰ به ۱۸) از نقطه ۲۰ یک سانت خارج می شویم.

ج۲۰ به ۲۰=۱ سانت دو نقطه ۱۹ و ج۲۰ را بوسیله پیستوله رسم می کنیم و از ج۲۰ به ۱۱ هلال حلقه آستین را تکمیل می کنیم.

از نقاط ۱۳،۱۲ و ۱۴ را عمود بر خط ۲ رسم می کنیم و از(۱۲ به ۲۱) مساوی (۱۰ به ۲۰) بطرف بالا

(۲۲ به ۱۲)=(۱۸ به ۱۰)منهای یک سانت

به مرکز۱۲ و شعاع ۱۲ به ۲۲ دایره بسمت راست می زنیم و روی دایره از ۲۲ به ۲۳ مساوی ۱۰/۱ نصف سینه را علامت زده از ۲۳ به ۲۱ وصل می کنیم. از ۲/۱ (۲۱ به ۲۳) مساوی یک سانت داخل شده هلال حلقه آستین جلو از ۲۳ به ۲۱ با هلال بطوریکه از ۱سانت داخل شده بگذرد و از ۲۱ به ۱۱ هلال حلقه جل باشد را کامل می کنیم.

۲۴ روی ستون ۱۴ و در امتداد خط ۳ می باشد. ۲۴ به ۲۵ بالاتنه جلو را بالا می رویم. ۲۴ به ۲۵=cm50 بالاتنه جلو واز نقطه ۲۵ برگشت روی خط بطرف پایین بلندی سینه را علامت می زنیم.

۲۶ به ۲۵=cm33=بلندی سینه

سپس بمرکز ۲۶ و شعاع ۲۶ به ۲۵ دایره بسمت راست می زنیم (۲۷ به ۲۳)=(۱۹ به ۱۶) و منهای یک سانت سرشانه جلو یک سانت کمتر از سرشانه می باشد.

از نقطه ۲۵ عمود به امتداد خط ۱۳ کشیده و نقطه ۲۸

۲۹ به ۲۸=ج۱ به ۱۵=cm5/7

(۲۸ به ۳۰)=پشت یقه+cm1=3/8

از ۲۹ به ۳۰ هلال یقه جلو را رسم می کنیم.

(۳۱ به ۲۷)=(۲۵ به ۲۹)از نقطه ۳۱ به ۲۶ وصل می کنیم.

(۳۱ به ۲۶)=(۳۲به ۲۶) از ۳۲ به ۲۹ وصل می کنیم تا شیب سرشانه جلو کامل شود.

نقطه ۳۳ در امتداد خط ۳ و ستون ۱۲ می باشد.

(۳۴ به ۳۳)=۴/۱ دور کمر منهای یک سانت.

۳۵ به ۳۴=اضافات کمر جلو که به دو طرف نقطه ۲۴ منتقل می شود و بوسیله پیستوله اضافات به ۲۶ وصل میشود، (۳۶ به ۳۴) مساوی ۲/۱ کمر بعلاوه ۱ تا ۲ سانت و ۶ به ۳۶ اضافات کمر پشت می باشد و از نقطه ۳۷ روی ستون ۱۲ و در امتداد خط ۴ می باشد. (۳۸ به ۳۷)=۴/۱ کمر+۱ تا ۲سانت می باشد.

۳۹ به ۳۸= اضافات باسن جلو می باشد که به دو طرف ستون ۱۴ در خط باسن منتقل می شود. از اضافات باسن عمود به لبه دامن می شود و از بالا به اضافات کمر وصل می شود، پنس جلو کامل شده، از نقطه ۱۱ تا باسن عمود رسم میکنیم. از محل تقاطع این خط با کمر ۱ سانت بالا رفته و از ۲ طرف خط پهلو ۱ سانت داخل شده، سپس از نقطه ۳۵ یک سانت پایین می آییم و از این نقطه به هلال به اندازه ۱ سانت داخل شده و از پهلو رسم می شود. بعد از آن به قد بالاتنه جلوی ۱ سانت اضافه شده و باعث می شود تا خط کمر لباس روی کمر بدن قرار گیرد. از نقطه ۶ تا F مساوی ۳/۱ تیره پشت + یک سانت داخل شده و پنسی به قطر ۴ سانت و طول ۱۵ سانت بالاتر از خط کمر و ۱۵ سانت پایین تر از خط کمر رسم می کنیم و پنس دوم را روی ستون ۱۰ به قطر ۲سانت و ۱۳ سانت بالاتر و پایین تر از خط کمر رسم می کنیم.

(۳۸ به ۴۰)=۲/۱باسن+۱ تا ۲ سانت

۴۰ به ۷ تنگی باسن می باشد. ۲/۱ این مقدار به دو طرف ستون ۱۱ در خط باسن منتقل می شود و نقطه ۴۱ از ۷ تا ۴۱ باسن پشت که این مقدار را از نقطه ۸ بطرف چپ اندازه زده نقطه ۴۲ از ۴۲ به ۴۱ وصل می شود. از ۴۱ با هلال به کمر داخل شده وصل می کنیم و از کمر با هلال داخل به نقطه ۱۱ وصل می شود. خط کمر پشت را از انتهای پنس بزرگ پشت بطور هلال به ۱ سانت بالا رفته و ۱سانت داخل شده در پهلو وصل می کنیم.

تذکر

برای اینکه خط لبه لباس روی بدن بطرف بالا نرود ۱سانت از وسط جلو دامن پایین آمده و بوسیله گونیا به پهلو رسم می شود.

جدول های اندازه گیری

جدول اندازه گیری

طریقه رسم الگوی سینه و باسن یکسان

یک خط عمود از بالا به پایین در سمت راست کاغذ رسم نموده، از ۱ تا ۲ بلندی کف حلقه بعلاوه ۱ سانت را پایین می آییم.

۱ به ۳=بالاتنه پشت=CM40

۱ به ۴=خط باسن=۶۰ سانت را روی خط از بالا به پایین علامت زده و از نقاط ۴،۳،۲ خطوط عرضی و عمود بر خط رسم شده بطرف چپ کاغذ رسم می کنیم.

سپس از نقطه ۳ مساوی نیم سانت تا نقطه ۵ داخل می شویم و M5/0=5 به ۳ و به خط باسن و گردن وصل می کنیم.

تذکر

برای افرادیکه باسن برجسته دارند از خطوط باسن و کمر ۲سانت را داخل نمی شویم و فضای کافی به قسمت برجسته بدن می دهیم تا از کشیدگی لباس در قسمت باسن جلوگیری کند.

طریقه رسم الگوی سینه و باسن یکسان

۱ به ج۱=CM2 به پایین علامت می زنیم.

۱۰ به ۹ تیره پشت +CM1=CM5/19

۱۰ به ۱۱=۲/۱ گشادی کف حلقه گشاد شده+CM1=CM2/8

۳/۱(۱۱ به ۱۲)=۴/۱ گشادی کف حلقه

۱۲ به ۱۳=بزرگی سینه بعلاوه ۱ سانت=CM5/23

۱۳ به

۱۴ برگشت روی خط برجستگی سینه ۱۱=۱۴ به ۱۳

از نقطه ۱۱ به خط باسن عمود رسم می کنیم از نقاط ۱۳،۱۲ و ۱۴ به خط باسن عمود و امتداد به بالا رسم می کنیم.

۱۵ به ج۱=پشت یقه منهای ۶/۰ میلیمتر=CM7/6

۱۶ به ۱۵=CM2

عمود به سمت بالا هلال یقه را از ۱۶ به ۱۵ وصل می کنیم.

نقطه ۱۷ محل تقاطع خط ۱ و عمود ۱۰ می باشد.

۱۷به ۱۸=CM3 پایین آمده.

۱۹-۱۸=CM1 خارج می شویم.

۱۶ به ۱۹ شیب سرشانه جلو را رسم می کنیم.

۱۰ به ۲۰=۴/۱(۱۹ به ۱۰)

۲۰ به ۲۰۱=CM1

با پیستوله دو نقطه ۱۹ و ۲۰۱ را وصل کرده و تا نقطه ۱۱ حلقه آستین پشت را کامل می کنیم.

۱۰ به ۲۰=۲۱ به ۱۲ و ۲۲ به ۱۲=(۱۹ به ۱۰)%CM1

CM25/5=23 به ۲۲ روی شعاع زده شده از نقطه ۱۲ به ۲۱ حلقه آستین جلو را طوری رسم می کنیم که از ۱ سانت داخل شده از خط (۲۳ به ۲۱) بگذرد و تا نقطه ۱۱ حلقه آستین جلو را کامل کند.

۲۵ به ۲۴=CM5/44 بالاتنه جلو و برگشت روی خط بلندی سینه

۲۵ به ۲۶=CM28

۲۳ به ۲۷=(۱۹ به ۱۶)%CM1 ونقطه ۲۷ روی دایره زده شده از نقطه ۲۶ می باشد.

از ۲۵ به امتداد خط ۱۳ عمود می کنیم نقطه ۲۹

۲۹ به ۳۰=(۱۵ به ج۱)و از ۲۹ به ۳۱ برابر با پشت یقه بعلاوه یک سانت هلال حلقه جلو

فاصله ۳۰ به ۲۵ را از ۲۷ روی شیب سرشانه تا نقطه ۳۲ داخل می شویم.

فاصله ۲۶ به ۳۲=۳۳ به ۲۶ و از ۳۳ به ۳۰ شیب سرشانه جلو را رسم می کنیم.

از(T به T’=۳)پایین آمده از T’ به ۵/۰ سانت داخل شده از نقطه ۳ وصل می کنیم. خط کمر جدید بدست می آید. با این کار خط کمر لباس در خط کمر بدن قرار می گیرد. بخاطر بزرگی سینه و برجستگی باسن حتما خط کمر تغییر می کند.

۳۴ به ۳۵ روی خط جدید کمر و مساوی با ۴/۱ دور کمر منهای ۵/۲ سانت؛ ۳۴ به ۳۵=۴/۱ کمر%۵/۲٫

۳۵ به T’=اضافات کمر در جلو می باشد که به دوطرف ستون ۱۴ روی خط کمر جدید منتقل می شود سپس بوسیله پیستوله اضافات به نقطه ۲۶ وصل می شود.

۳۵ به ۳۷=۲/۱ کمر+۱ تا CM2

۳ به ۳۷=اضافات کمر در پشت=CM9

از تقاطع خط پهلو نقطه ۱۱ عمود بر خط باسن با خط کمر جدید نقطه ۳۸ یک سانت بالا رفته و ۱ سانت از دو طرف خط پهلو داخل می شویم.

F به ۵=۳/۱ تیره پشت

F’ بهF=CM5/3 قطر بزرگ پنس پشت

از ۲/۱ F’ تا ۱ سانت داخل از خط پهلو روی خط کمر جدید ۱۴-۱۲ سانت به بالا و پایین علامت می زنیم و پنس به بلندی ۲۸-۲۴ و قطر ۵/۳ سانت پنس دوم را رسم می کنیم.

۳۹ به ۴۰=(۳۴ به ۳۵)+CM5/0-CM1

۴۱ به ۴۰ که اضافات باسن در جلو می باشد را به دو طرف ستون ۱۴ روی خط باسن منتقل می کنیم

۴۰ به ۴۲=۲/۱ باسن+CM1-2

۴۲ به ۴=تنگی باسن می باشد ۲/۱ تنگی را به دو طرف خط پهلو منتقل می کنیم و هلال پهلو را رسم می کنیم.

توجه

بالاتنه جلو در اندازه های مختلف سینه متغیر می باشد مقدار اضافی بر دور سینه ۱۰۰سانت را تفاوت یا اختلاف می گویند که ۱۰/۱ آنرا بعلاوه بالاتنه پیش (جلو) می شود.

دور سینه=CM104

۱۰۴%  ۱۰۰=CM4،  ۴  ۱۰=MM4=10/1 تفاوت

»»دور سینه ۸۴ الی ۹۲ سانت بالاتنه جلو=CM2 + بالاتنه پشت

»»دور سینه ۹۲ الی ۱۰۰ سانت بالاتنه پیش=CM5/2 + بالاتنه پشت

»»دور سینه ۱۰۲ الی ۱۱۲ سانت بالاتنه پیش=CM5/2 + بالاتنه پشت +۱۰/۱  تفاوت

»»دور سینه ۱۱۲ الی ۱۲۰ سانت بالاتنه پیش =CM3 + بالاتنه پشت+۱۰/۱ تفاوت

»»دور سینه ۱۲۰ الی ۱۳۲ سانت بالاتنه پیش =CM5/3 + بالاتنه پشت +۱۰/۱ تفاوت

»»مثال: بالاتنه جلودر دور سینه CM120=بالاتنه پشت +۵/۳+CM2 می شود.

۱۲۰% ۱۰۰=۲۰،

همچنین به بلندی سینه ۱۰/۱ نصف اختلاف اضافه می شود و به بزرگی سینه جلو ۱۰/۱ اختلاف بعلاوه آزادی بیشتری داده می شود.

تذکر

در اندامهای چاق و یا با اشکالات اندامی بهتر است اندازه گیری روی بدن انجام شود و بعد با جدول اندازه و تفاوت را مقایسه می کنیم.

جدول الگو

جدول اندازه های طولی و عرضی

رسم الگوی با دور سینه بزرگتر از ۱۰۰ سانتیمتر

از سمت راست کاغذ خط عمودی رسم می کنیم و از نقطه ۱-۲ بلندی کف حلقه به اضافه یک را پایین علامت می زنیم و ۱-۳ مساوی قد بالاتنه پشت می باشد.

۴-۱ خط باسن مساوی با ۴/۱ قد بعلاوه ۸/۱ قد و یا ۴-۳ قد باسن برابر با ۸/۱٫ تمام قد را پایین می آییم از نقاط ۳،۲ و ۴ عمود به سمت چپ کاغذ رسم می کنیم. خط ۴-۱ خط وسط پشت می باشد.

۵-۴ =۶-۳ =۲ سانت دو نقطه ۵ و ۶ را بهم وصل می کنیم.

ج۱-۱=۲ سانت به پایین اندازه می زنیم. نقطه ۸ محل تلاقی خط ۷ به ۶ با خط ۲ می باشد. ۹-۸ تیره پشت بعلاوه یک سانت

به گشادی کف حلقه ۱ سانت آزادی می دهیم.

رسم الگوی با دور سینه بزرگتر از 100 سانتیمتر

۹-۱۰، ۲/۱ این مقدار + cm1 می باشد.

۱۰-۱۱=۲/۱ گشادی کف حلقه گشاد شده منهای ۱ سانت.

۱۲-۱۳ بزرگی سینه جلو با اضافه ۲-۵/۱ سانت می باشد.

۱۳ به ۱۴ برگشت  روی خط برجستگی سینه را علامت زده و از نقطه ۱۴،۱۲ و ۱۳ عمود تا خط باسن رسم می کنیم (۱۳-۱۴)=۱۰/۱ دور سینه +۵/۰ سانت.

از ۷ بسمت چپ عمود خارج می شویم تا نقطه ۱۷ که برابر با فاصله ۲-۹(۷-۱۷)=(۲-۹).

۷-۱۵ مساوی پشت یقه منهای یک سانت روی خط (۷-۱۷) اندازه می زنیم و خط ۹-۱۷ را تا خط باسن عمود رسم می کنیم. ۱۶-۱۵ مساوی ۲ سانت عمود بسمت بالا می رویم. ۱۸-۱۷ برابر ۳ سانت پایین ۱۹-۱۸ یک سانت تا ۵/۱ سانت خارج می شویم.۲۰-۹=۴/۱(۱۸-۹).

۲ نقطه ۱۶ و ۱۹ را بهم وصل می کنیم شیب سرشانه پشت بدست می آید از نقطه ۱۹ بوسیله پیستوله حلقه آستین پشت را طوری رسم کرده که از یک سانت خارج شده از نقطه ۲۰ بگذرد (نقطه ۲۰۱) تا نقطه ۱۰ بطور هلال برسد ۲۱-۱۲ مساوی ۱%(۹-۱۸)

۱۲-۲۲ مساوی(۹-۲۰) می باشد.

۲۱-۲۳ روی دایره بمرکز ۱۲=۲۰/۱ دور سینه =CM 4/5

۲۴-۲۵ قد بالاتنه جلو مساوی قد بالاتنه پشت +CM5/2 + 10/1 اختلاف

CM43 +CM5/2 +CM8/0=CM3/46

(۲۵-۲۶) برگشت به پایین روی ستون ۱۴ مساوی با بلندی مرکزسینه ۴/۱ دور سینه +نصف ۱۰/۱ اختلاف می باشد.

طریقه رسم الگوی سینه

(۲۵-۲۶)=۲۷+۲+۴/۰ میلیمتر=CM4/29

بمرکز ۲۶ و شعاع (۲۶-۲۵) دایره به سمت راست زده (۲۳-۲۷)=(۱۶-۱۹)%CM1 می باشد و نقطه ۲۷ روی دایره رسم شده قرار دارد. از وصل ۲ نقطه ۲۳ به ۲۷ شیب سرشانه جلو بدست می آید. از نقطه ۲۵ رو به خط وسط جلو ستون ۱۳ عمود رسم می کنیم تا نقطه ۲۸ بدست می آید.

(۲۸-۲۹)=(۷-۱۵)پشت یقه و (۲۸-۳۰) مساوی پشت یقه بعلاوه یک سانت می باشد. دو نقطه ۲۹ به ۳۰ را بطور هلال بهم وصل می کنیم. هلال یقه جلو می باشد.

(۲۹-۲۵)=(۲۷-۳۱) از نقطه ۲۷ روی شیب سرشانه بطرف ۲۳ فاصله (۲۷-۳۱) را اندازه زده دو نقطه ۳۱ و ۲۶ را بهم وصل کرده و این اندازه را از نقطه ۲۶ بطرف بالا نقطه ۲۵ تا نقطه ۳۲٫(۲۶-۳۱)=(۲۶-۳۲) نقطه ۳۲ را به ۲۹ رسم می کنیم تا شیب سرشانه جلو کامل می شود.

دو نقطه ۲۲ و ۲۳ را بهم وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۱ سانت داخل می شویم. حلقه آستین جلو را از نقطه ۲۳ به ۱۱ طوری رسم می کنیم که از یک سانت داخل شده بگذزد. تا نقطه ۲۲ و بطور هلال ادامه داده تا نقطه ۱۱ برسد. ۳۴ روی ستون ۱۲ و خط کمر قرار دارد که (۳۴-۳۵) مساوی ۴/۱ دور کمر منهای ۵/۰ تا یک سانت می باشد.

(۳۶-۳۵) قطر پنس جلو می باشد که به دو طرف ۲۴ منتقل می شود.

(۳۵-۳۷) مساوی ۲/۱ دور کمر +۱ تا ۲ سانتیمتر آزادی کمر

(۳۷-۶) گشادی کمر در پشت می باشد.

(۳۸-۳۹) مساوی ۴/۱ دور کمر بعلاوه ۲-۳ سانت می باشد.

(۳۹ به ۴۰) گشادی باسن در جلو می باشد که ۲/۱ این مقدار به دو طرف نقطه ۴۱ منتقل می شود.

(۳۹-۴۲) مساوی با ۲/۱ باسن + ۲-۱ سانت است.

(۵-۴۲) تنگی باسن درپشت می باشد.

از دو نقطه ۱۰ و ۱۱ به خط باسن عمود می کنیم که خط کمر را در نقاط ۴۳ و ۴۳۱ و در خط باسن ۴۴ و ۴۴۱ قطع می کند، از خط کمر نقاط ۴۳ به ۴۳۱ یک سانت بالا رفته و یک سانت تا CM5/1 داخل می شویم و از نقاط ۴۴ و ۴۴۱،۱/۲ فاصله (۵-۴۲) را بطرف فاصله تقریبی علامت می زنیم. نقطه ۴۵ و ۴۵۱ بوسیله پیستوله از ۱۰ به ۴۳ داخل شده را با انحنای داخل و از ۴۳ داخل شده تا با انحنای بطرف خارج به ۴۵ رسم می کنیم و خط پهلوی جلو و پشت بدست می آید.

برای رسم پنس کمر در جلو از نقطه ۲۶ بوسیله پیستوله به دو طرف نقطه ۲۴ قطر پنس وصل می کنیم و از قطر پنس به دو طرف نقطه ۴۱ اضافات باسن وصل می شود.

برای رسم پنس بزرگ کمر در پشت از نقطه ۶،۱/۳ تیره پشت بعلاوه CM5/1 داخل شده از F تا F’ قطر پنس CM4 بطرف پهلو جلو رفته و از ۲/۱ قطر پنس بطرف بالا و پایین مساوی CM15 بطور عمود خط وسط ساسون را رسم می کنیم. امتداد خط ۹-۱۷ با خط کمر نیم سانت بالا می رویم و خط کوتاه موازی با خط کمر رسم می کنیم و ۱۳ سانت به بالا و پایین روی ستون ۹ از خط کوتاه اندازه می زنیم و پنسی بطول ۲۶ سانت و قطر ۳ سانت را رسم می کنیم که از هر طرف ستون ۹ روی خط کوتاه ۵/۱ سانت خارج می شویم.

از سرشانه جلو ۱ سانت پایین آمده سرشانه جدید را رسم می کنیم و از سرشانه پشت ۱ سانت بطرف بالا حرکت می کنیم.

تذکر

در الگوهایی که نیاز به پنس حلقه پشت نباشد از نقطه ۱۷ بجای ۵/۱ سانت ۳ سانت تا ۱۸ پایین می آییم. در نتیجه شیب سرشانه بیشتر می شود و نیازی به رسم کردن پنس حلقه آستین نمی باشد. این پنس با توجه به مدل رسم می شود.آموزش رسم الگوی پیراهن زنانه


کلاس نازک دوز زنانه

ثبت نام کلاس برای روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

ثبت نام کلاس برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه و دوشنبه (ویژه آقایان) از ساعت ۱۷ تا ۲۰ (شروع کلاس ۲ مهر)

کلاس الگوساز برشکار

ثبت نام کلاس برای روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۶ (شروع کلاس دوشنبه ۱۶ مهر)

کلاس ضخیم دوز

ثبت نام کلاس برای روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

کلاس دوخت شلوار

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه از ساعت ۹ تا ۱۲

کلاس دوخت مانتو

ثبت نام کلاس برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷

کلاس شب و عروس

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

کلاس دوخت پیراهن مردانه (ویژه آقایان)

ثبت نام کلاس برای روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ (شروع کلاس ۳ مهر)

کلاس دوخت شلوار (ویژه آقایان)

ثبت نام کلاس برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ (شروع کلاس ۵ مهر)

نقاشی روی پارچه

ثبت نام کلاس نقاشی روی پارچه برای روزهای پنجشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۶

دعوت به همکاری

آموزشگاه هنر مادر برای حرفه های زیر از مربیان با سابقه ومسلط دعوت به همکاری مینماید
سوزن دوزی
روبان دوزی
گلدوزی
بافتنی
عروسک دوزی
عثمان دوزی
کیف دوزی چرم وپارچه