رفتن به نوشته‌ها

برچسب: سوم

آموزش دوخت انواع یقه (بخش سوم)


در مقاله های پیشین آموزش دوخت بسیاری از انواع یقه را برای شما توضیح دادیم. در این مقاله قصد داریم به این مقوله مهم پایان دهیم. با ادامه ی این آموزش با ما همراه باشید.

آموزش دوخت یقه های جدا

در الگوی پشت از خط وسط پشت نقطه ۱ دوبار ۲ سانت در امتداد خط وسط پشت بالا می رویم و از نقطه ۱۶ ابتدای سرشانه خطی به موازات وسط پشت بالاتنه رسم کرده و دوبار ۵/۱ سانت بالا می رویم، سپس نقاط جدید را بطور هلال بهم وصل می کنیم.

در الگوی بالاتنه جلو پنس سرشانه را می بندیم، خط سرشانه را بخارج امتداد می دهیم، از نقطه ۲۹ دوبار ۵/۱ سانت علامت می زنیم و از این نقاط به بازی یقه با توجه به مدل وصل می کنیم.

(O به ۱(=(O’ به O)=CM2،در امتداد وسط پشت بالا می رویم.

(K’ به K)=(K به ۱۶)=CM5/1

(F’ به F)=(F به ۲۹)=CM5/1،در امتداد سرشانه جلو می باشد.

فرم یقه را مطابق مدل در بالاتنه جلو طراحی می کنیم.

سرشانه بالاتنه پشت را طوری کنار سرشانه جلو قرار می دهیم که حلقه یقه ها در یک امتداد و حلقه آستین جلو و پشت در یک جهت باشند و انتهای سرشانه پشت و جلو ۲-۵/۱ سانت رویهم قرار گیرد و همچنین نقاط F’ و K’ مماس بر یکدیگر باشند.

عرض یقه را از نقطه ۱ روی خط وسط پشت به پایین مشخص می کنیم و از آن نقطه به عرض یقه در سرشانه وصل می شود و در جلو عرض یقه از نقطه F اندازه زده می شود.

بعد از اینکه فرم یقه طراحی شده را رولت کردید در بالاتنه جلو یقه از نقطه ۲۹ تا بازی یقه و پشت هلال اولیه یقه پشت قیچی می شود و خط شکست و خط پایه روی یقه طراحی شده قرار دارد.

آموزش دوخت یقه های جدا

توجه

در این مدل می توان انواع یقه ها را روی یقه باز شده الگو طراحی کرد.

دوخت یقه کاپ

برای رسم الگوهای لباس شب که یقه آنها باز می باشد به نکته های زیر توجه می کنیم.

ابتدا الگو را بدون آزادی رسم می شود.

پنس سرشانه ۲ برابر می شود.

پنس سرشانه به ۲/۱ سرشانه منتقل می شود.

رسم یقه با پنس بسته سرشانه طراحی می شود.

بعد از رسم الگو با توجه به نکات بالا از انتهای سرشانه در بالاتنه جلو ۴-۲ سانت داخل می شویم و از ابتدای یقه وسط جلو ۱۰-۸ سانت مطابق مدل پایین می آییم و ۲ نقطه جدید را با هلال بهم وصل می کنیم.

دوخت یقه کاپ

۲۳ به O’=CM2-4

O’ به ۳۰=CM8-10

بمرکز O’ و شعاع OO’ دایره به سمت چپ رسم می کنیم و روی دایره رسم شده از O’ ۲بار ۲ سانت علامت می زنیم تا نقاط R و R’مشخص می شود.

R’-R=R-O=CM2

۲ نقطه R و R’ را با هلال به نقطه O’ وصل می کنیم.

سرشانه جلو را به سمت راست امتداد می دهیم و از R عرض یقه را بفاصله ۱۲-۱۰ سانت مشخص می کنیم. سپس نقطه N از نقطه O’ به پایین روی خط وسط جلو ۸-۷ سانت علامت می زنیم و نقطه Z و ازZ CM2-3 داخل می شویم.نقطه Z’ و از این نقطه مستقیم به O’ وصل می کنیم و از Z’ با هلال به N رسم می شود.

دوخت یقه کاپ

آموزش دوخت انواع یقه (بخش سوم)

Z’Z=CM2-3

ZO’=CM7-8

RN=CM10-12 عرض یقه

در الگوی پشت از نقطه ۱۹ مساوی ۴-۲ مطابق با O-23 داخل می شویم و از نقطه K و از K خطی بموازات وسط پشت به بالا امتداد می دهیم و دوبار به فاصله ۲ سانت علامت می زنیم.

MK=MM’=۲ سانت

از نقطه ۱ دوبار روی خط وسط پشت ۵/۲ سانت پایین آمده.

P’P=P به ۱=۲ سانت

از نقطه (M’ به ۱) و (P به K’) و (P’ به K) بطور هلال رسم می کنیم و از نقطه P عرض یقه را پایین آورده و تا نقطه F مساوی CM10-12 سرشانه پشت را طوری به سرشانه جلو منطبق می کنیم که نقاط (۱۹ و ۲۳) مماس و(M’ وR’)مماس بر یکدیگر باشند. از F به N با هلال وصل می کنیم و فرم یقه طراحی شده را رولت می کنیم. از F به N و Z’ وO’ و R’ و ۱ وF فرم یقه می باشد بالاتنه جلو و پشت را از هم جدا می شود و یقه جلو هلال O’O و پشت K’P می باشد.

تاپ یقه دکلته

الگوی اولیه مطابق با الگوی لباس شب که در درس گذشته نکته های آن ذکر شد، رسم می شود.

تاپ یقه دکلته

پهلوها را از خط سینه مماس بر یکدیگر قرار داده بطوریکه خط سینه و کمر در امتداد هم قرار گیرد. در بالاتنه جلو از برجستگی سینه ۱۰-۹ سانت بالا می رویم. نقطه ۲۶۱٫

CM9-10=261

به ۲۶ روی ستون ۱۴ از ۲۶۱ به وسط جلو عمود رسم می کنیم و از ۲۶۱ یک سانت روی خط جدید داخل تا O داخل می شویم و از نقطه O به ۲ سانت بالاتر از ۲۶ وصل می کنیم.

تاپ یقه دکلته

از نقطه ۲۶ از سمت راست پنس سرشانه ۱۰-۹ سانت اندازه می زنیم نقطه R.

۲۶ به R=CM9-10 و از R به زیر حلقه نقطه ۱۱ با هلال مختصر وصل می کنیم و از نقطه ۹ مساوی ۳-۲ سانت روی خط وسط پشت به پایین علامت می زنیم.

دوخت انواع یقه

۹ به ج۹=CM2-3

از ج۹ به ۱۱ بطور هلال بهم وصل می شود.

از R روی خط جدید CM1 به داخل مشخص می کنیم.

R’ به R=CM1

از R’ با هلال مطابق شکل به CM2 بالاتر از ۲۶ رسم می شود. از ۲/۱ پهلو جلو تا پنس زیر سینه ساسونی به قطر ۱ سانت و بلندی تا برجستگی سینه رسم می کنیم. سپس از انتهای ساسون بموازات خط سینه تا پهلو خط مستقیم رسم می شود و پنس ۱ سانتی را بسته می شود و در خط جدید ساسونی به قطر ۱ سانت ایجاد می شود.

از نقطه ۲۶ به خط وسط جلو عمود می کنیم و نقطه K. از K 1 سانت بالا می رویم. نقطه K’.

CM1=K’K

۲نقطه K’K به ۲۶ وصل می شود. ساسون روی سینه بدست می آید. از دوطرف ۲۶ به پایین ۶-۷ سانت علامت گذاشته و از این نقاط یک سانت خارج می شویم. ساسون زیر سینه را با هلال طوری رسم می کنیم که از ۱ سانت خارج شده بگذرد.

خط کمر را چیده می شود این تاپ با آستر و فنر دوخته می شود.

تذکر

برای رسم ساسون دوم پشت از طرفین پنس به نقطه ۲۰ وصل می شود. در نتیجه در خط برش ۵/۱-۱ سانت فاصله ایجاد می شود و این فاصله برای خوش فرم ایستادن لباس لازم است.

برای رسم برش از نقطه ج۹ ابتدا خط را گونیایی رسم می کنیم و ۲ پنس ۱ سانتی روی لباس گرفته می شود.

دوخت یقه چپ و راست

در تمام مدلهایی که قرینه نیستند، به تمام الگو نیاز داریم و برای رسم مدل الگوی کامل جلوی بالاتنه تا کمر کشیده می شود. از نقطه ۲۹ مساوی ۲-۱ سانت به داخل سرشانه علامت می زنیم. CM1-2=ج۲۹ به ۲۹

از کمر پهلوی سمت راست نقطه ۴۳ به بالا ۷ سانت مشخص می کنیم.

CM7=ج۴۳ به ۴۳٫

دو نقطه جدید را با هلال مختصر وصل می کنیم. (نقاط نقطه چین)

پنس کمر سمت چپ به پنس سرشانه منتقل می شود و پنس کمر سمت راست به ۲/۱ فاصله ج۴۳ به ۴۳ منتقل می شود.

دوخت یقه چپ و راست

خط ج۴۳ به ۴۳ سه قسمت می شود و به خط وسط جلو رسم می شود. خط وسط جلو از بالا تا کمر چیده می شود و ۵/۱-۱ سانت در خط یقه جدید روی هم آورده می شود تا فرم یقه بخوبی روی تن بخوابد. سپس خطوط را چیده و بین هر کدام اوزمان ۳-۲ سانت می دهیم و ۲نقطه ج۴۳ و ۴۳ با هلال طوری وصل می کنیم که ۲ سانت از ۲/۱ آن خارج شویم. از خط کمر ۵-۳ سانت به پایین علامت می زنیم و خط کمر جدید را رسم می کنیم تا چین سرشانه و پهلو بالاتنه را کوتاه نکند (شکل ۳٫) پشت بالاتنه معمولی می باشد، فقط از خط کمر ۵-۳ سانت پایین رفته خط جدید کمر را رسم می کنیم و یقه را به تناسب جلو باز می شود.

دوخت یقه چپ و راست